Standpunten

Zoeken

Biodiversiteit

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Grote variatie aan planten en dieren in de natuur wijst op evenwicht. Onze leefomgeving kan dan een stootje hebben. Europese landen hebben afgesproken om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. De provincie Noord-Brabant en verschillende gemeenten hebben dit al ondertekend.

Lees verder

Brainport En De Regio

Brainport is een belangrijke economische factor, in Nederland en daarbuiten. Daarbij is bereikbaarheid in de driehoek Leuven-Aachen-Eindhoven van groot belang. Ook is een positief vestigingsklimaat nodig, al vinden we het onnodig om expats in alles te faciliteren (en te subsidiëren). Over een goed kunst- en cultuurklimaat is de afgelopen jaren veel gesproken. Voor ons staat voorop dat kunst en cultuur bereikbaar blijven voor iedereen. Voorzieningen in de regio Brainport moeten laagdrempelig blijven. Ook dat past binnen culturele diversiteit.

Lees verder

Gemeentefinanciën

De gemeentelijke financiën weer op orde brengen heeft hoge prioriteit Dan gaat het niet alleen om het terugdringen van uitgaven, maar ook om waar meer inkomsten te halen zijn.

Lees verder

Infrastructuur

Werken, leven, recreëren en samenkomen betekent verplaatsen. Bij voorkeur over veilige fiets- en wandelpaden, een andere keer met de auto. Steeds meer Veldhovenaren maken hierin een bewuste keuze. Dit ondersteunen we met een goede infrastructuur, die ook voor een goed werkklimaat van belang is. Op de Kempenbaan nadert de oplossing voor een jarenlang probleem. Maar er zijn meer maatregelen nodig.

Lees verder

Interne Milieuzorg

Bij gebouwbeheer en bij werkzaamheden maakt een gemeente keuzes. Een intern milieuzorgsysteem kan Veldhoven helpen te functioneren als een milieuverantwoord bedrijf, opdrachtgever en aanbieder. Bovendien… goed voorbeeld doet goed volgen!

Lees verder

Jeugdzorg

Landelijk komt tussen de 3% en 4% van de jeugd in aanraking met vormen van jeugdzorg, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering. De overige jongeren lopen deels vast door levensvragen, waar lastig een antwoord op te vinden is. In deze tijd wonen jongeren bijvoorbeeld langer thuis, is werk niet meer een contante factor en wordt het afmaken van een opleiding steeds belangrijker. Het grootste deel van de gespecialiseerde hulp lag eerder op het bordje van de provincie.

Lees verder

Klimaat

Het klimaat raakt ontregeld door overmatige uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen. Daarom moeten we veel meer aan energiebesparing doen en een groter aandeel van onze energiebehoefte uit duurzame energiebronnen halen.

Lees verder

Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

Ondernemers dragen zorg voor innovatie en groei en creëren nieuwe banen. Het midden- en kleinbedrijf geeft in deze regio werk aan meer dan 50% van alle inwoners. De PvdA-Veldhoven kiest dan ook voluit voor het stimuleren van het MKB.

Lees verder

Mobiliteit

Eén van de drukste verkeersaders van Nederland ligt aan de stadsgrens (A2, Poot van Metz). Het aantal bomen (en dus ‘groene longen’) is sterk verminderd door de verbreding hiervan (N2). Inwoners zijn niet of te weinig bewust van eigen ‘vervuilend’ gedrag. Bovendien is driekwart van alle verplaatsingen korter dan 7,5 kilometer. De meeste mensen wonen, werken, sporten, winkelen en ontspannen binnen een straal van 20 kilometer. Een stevig ‘korte afstandenbeleid’ kan eraan bijdragen dat de burgers vaker fietsen, lopen of de bus pakken in plaats van hun auto. Dat is goed voor de gezondheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid.

Lees verder

Plattelandsontwikkeling

Een vitale leef- en woonomgeving vereisen een zorgvuldige en weloverwogen (her)inrichting van de gebouwde omgeving. Het is goed om rekening te houden met de kleiner wordende huishoudens, waardoor de vraag naar nieuwe (eigen) woningen zal blijven bestaan.

Lees verder

Ruimte en Landschap

In ons dichtbevolkte land is open ruimte en een aantrekkelijk, rustig landschap een schaars goed aan het worden. Dit vraagt om keuzes. Natuur en landschap doen mee, maar hebben zelf geen stem.

Lees verder

Scholing en onderwijs

In de periode 2006-2010 heeft de PvdA met de toenmalige coalitiepartners hard getrokken aan het gedachtegoed van de Brede school Veldhoven. Geen leerfabrieken, maar een goed samenspel tussen professionele zorg- en welzijnspartners, ouders en kinderen. Daar plukken we nu de vruchten van. Wij vinden dat deze ideeën verbonden moeten blijven met onderwijs en ondersteuning.

Lees verder

Sociaal Vangnet

Bij een sterke economie past een sterk vangnet voor wie daar niet vanzelfsprekend de vruchten van plukken. Belangrijk daarbij zijn: een begrijpelijke aanvraag, duidelijke procedures, duidelijke regels en alleen inzetten voor hen die het nodig hebben.

Lees verder

Sociale Werkvoorziening

Door de werking van de Participatiewet gaan de komende tijd meer Veldhovenaren met een arbeidsbeperking naar het reguliere bedrijf. Wij staan daar achter en verwachten van de gemeente in dit opzicht een actieve invulling en zo het goede voorbeeld.

Lees verder

Sport, bewegen en cultuur

Bewegen is gezond. Het levert energie, maar leert jongeren en anderen ook om samen te werken, je gedisciplineerd te gedragen, te streven naar een doel en aan te pakken. Dit zijn wat ons betreft belangrijke waarden in de samenleving. Maar ook mentale ontwikkeling is van belang. Cultuuruitingen als muziek, dans en zang spelen daarin een cruciale rol. Daarop bezuinigen verstoort de balans tussen fysieke en mentale ontwikkeling. Cultuur is wat ons historisch verbindt, draagt bij aan respect, waardering, samenwerking en ontplooiing en kan in onze optiek een middel zijn om de hufterigheid in onze samenleving aan te pakken.

Lees verder

Stadsontwikkeling

Een vitale leef- en woonomgeving vereisen een zorgvuldige en weloverwogen (her)inrichting van de gebouwde omgeving. Het is goed om rekening te houden met de kleiner wordende huishoudens, waardoor de vraag naar nieuwe (eigen) woningen zal blijven bestaan.

Lees verder

Technisch onderwijs

Het technisch onderwijs is voor Nederland van belang, maar heeft in Veldhoven en omgeving een specifieke rol. In deze regio (Brainport) draait het voor een groot deel om hoogwaardige techniek die, ook in de toeleverende bedrijven, veel werkgelegenheid oplevert. Daarom is technisch onderwijs vanaf de basis voor ons erg belangrijk. Zo ontstaat al spelenderwijs inzicht in techniek als basis voor aandacht en passie voor techniek.

Lees verder

Veiligheid

De veiligheid in Veldhoven is een taak van ons allemaal. De gemeente moet hierin de regie voeren in overleg met politie en brandweer. Er is nog steeds te weinig blauw op straat. Maar ook ingrepen als meer en betere verlichting en veilige oversteekplaatsen kunnen het veiligheidsgevoel verbeteren.

Lees verder

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ruim 40% van alle volwassenen doen aan vrijwillige inzet. Grote groep hierin is de sport, cultuur en hobby en school. Maar vrijwilligerswerk is van belang in veel meer sectoren. Ook uitkeringsgerechtigden kunnen hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Hoewel vrijwilligerswerk niet verplicht is (dat zit ‘m al in het woord), vinden wij toch dat de gemeente moet onderzoeken in hoeverre uitkeringsgerechtigden kunnen worden verplicht tot een sociaal maatschappelijke tegenprestatie.

Lees verder

Water

Bij water gaat het om niet teveel en niet te weinig. Daarbij is het van belang naar het hele watersysteem te kijken. Bij de bron verontreiniging voorkomen, is de beste manier om de kwaliteit te bevorderen.

Lees verder

WMO

De zorgkosten zijn landelijk niet in balans. Er wordt te veel ‘dure specialistische’ zorg ingezet en te weinig vertrouwd op de kracht van straat, buurt en wijk. Dit heeft geleid tot een totale herijking van de zorg. Herzien wordt onder meer de Hulp bij de Huishouding (dus niet verpleging en verzorging).  Landelijke besparing kan ook op lokaal niveau tot een vermindering van deze diensten leiden. De PvdA vindt dat wie die echt nodig hebben, de hulp in het huishouden moet blijven bestaan. Familie, vrienden en/of buren zullen een deel van de hulp moeten geven. Begeleiding en signalering van eventuele problemen zijn van essentieel belang. Mantelzorg ondersteuning is een belangrijke functie van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Daar hoort een attente respijtzorg bij. Voor de komende jaren zijn voorzieningen die mantelzorgers even ontlasten, van cruciaal belang. De PvdA is blij met het Alzheimercafé in Veldhoven. Het is belangrijk dat aan dementie verwante zaken serieus worden opgepakt en dat de impact van de ziekte voor de ‘cliënt’ en de omgeving aandacht krijgt.

Lees verder