Biodiversiteit

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Grote variatie aan planten en dieren in de natuur wijst op evenwicht. Onze leefomgeving kan dan een stootje hebben. Europese landen hebben afgesproken om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. De provincie Noord-Brabant en verschillende gemeenten hebben dit al ondertekend.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Doorgaan met het huidige biodiversiteit beleid binnen de gemeente. Daar hoort onder meer gefaseerd maaien bij.
  • Een gemeentelijke landschapsvisie vastleggen. Dit als basis voor de ontwikkeling van een aaneengesloten natuurlijke en landschappelijke structuur met houtwallen, bomenrijen, poelen, bermen en bospercelen, afhankelijk van de aanwezige landschapstypen.
  • Een aantal kleine projecten starten om in het landschap biodiversiteit te bevorderen. Het gaat hierbij om projecten rond zowel natte als droge biotopen, waarvan het resultaat snel zichtbaar is. Bijvoorbeeld oeverzwaluwenwanden, paddentunnels, winterverblijven voor vleermuizen en poelen.
  • Initiatieven stimuleren voor vergroening op bedrijventerreinen, zoals ASML dit op verzoek van gemeente en PvdA heeft uitgevoerd.
  • Dat de gemeente burgers informeert hoe zij, ook met goedkope oplossingen, bij kunnen dragen aan de biodiversiteit bij de inrichting van de eigen tuin, bijvoorbeeld door een paar tegels te vervangen door planten of een vlindertuin t creëren.
  • Een leuke wedstrijd zoals: wie heeft de milieuvriendelijkste tuin? In plaats van gras, planten, struiken en bomen zien we steeds meer stenen en tegels in de tuinen. Met een wedstrijd is aan deze verstening misschien een halt toe roepen.
  • Dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt afgemaakt.

 

Samengevat:

Bovenstaande kleinschalige projecten dragen bij aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Veldhoven. En… zo maken we eindelijk iets af, voordat we iets nieuws beginnen.