14 oktober 2009

Automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen

In de raadsbijeenkomst van 13 oktober 2010 is het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid behandeld. Dit beleid is er op gericht om met het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen aan inwoners met een laag inkomen te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terechtkomen.

Het voorstel van het college is om deze mensen actief te benaderen en na schriftelijke toestemming voortaan de kwijtschelding automatisch toe te kennen.

Het zal niemand verbazen dat wij van de PvdA dit beleid omarmen.

De gemeente Veldhoven laat met dit beleid zien ruimhartig te willen werken aan de bestrijding van de armoede.

Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van de Cliëntenraad.

Zij weten als geen ander dat veel mensen om uiteenlopende redenen niet om kwijtschelding vragen terwijl ze daar wel voor in aanmerking komen.

De gemeente stelt voor om deze maatregel te bekostigen uit het armoedebeleid.

Omdat naar onze mening deze manier van financiering een sigaar uit eigen doos betekent, deden wij tijdens de behandeling de wethouder het voorstel om die kosten via de heffingen van afvalstoffen en riolering te verrekenen.

Aangezien die regeling van heffingen kostendekkend dient te zijn, zou dat betekenen dat de huishoudens een klein bedrag per jaar zouden moeten bijdragen.

Uit oogpunt van solidariteit met de eigen inwoners met een laag inkomen zou dat onze voorkeur hebben boven eventuele bezuinigingsmaatregelen.
Jan Rijnbeek