13 mei 2016

Volle raadzaal volgt debat huisvesting statushouders

’n Overweldigende publieke belangstelling… ’n Kleine twintig insprekers … ‘n Debat van ruim vier uur…De gemeenteraad van Veldhoven had dinsdag 10 mei te maken met een heel andere setting dan de doorsnee raadsvergadering. Het onderwerp, het huisvesten van (vooral) statushouders, was er dan ook naar.
Maar niet alleen dat, ook het tijdstip waarop het college het voorstel bij burgers en raadsleden had aangereikt, bepaalde de stemming in de zaal. Als voorbereidingstijd hadden zij minder dan een week, waarin ook nog de drie vrije dagen rond Hemelvaartsdag vielen. Insprekers en raadsleden hadden daar geen goed woord voor over.
Niet alle bezoekers realiseerden zich dat, maar na vier uur was het collegevoorstel stevig aangepast. Geen twee maar betere spreiding over Veldhoven (minimaal vier locaties )komt in onderzoek. En er is meer en vooral meer bijtijdse aandacht voor communicatie (met omwonenden) en mogelijkheden van integratie (van statushouders), meer aandacht ook voor onder meer woningtypen en veiligheid.’ Het waren exact de punten waarvoor onder anderen PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers aandacht had gevraagd. Zijn volledige betoog is hieronder te lezen.

PvdA-raadslid Rooijakkers:
Waar is plan B wethouder?

‘Natuurlijk steunt de PvdA het huisvesten van statushouders. Het zijn mensen zoals u en ik. Men sen die een vergunning hebben om in ons land te mogen blijven. Mensen ook die recht hebben op sociale voorzieningen, zoals de Speel-o-theek. Laten we er daarom voor zorgen dat hun rechten snel worden omgezet in een menswaardig bestaan en onderkomen. Maar… die snelheid mag niet leiden tot overhaaste stappen. En daar maakt de PvdA zich nadrukkelijk zorgen over. En wel om de volgende redenen.’

‘Ten eerste bevreemdt het ons dat de Raad én de omwonenden hierover pas een week voor de besluitvorming wordt ingelicht. Met een lang Hemelvaartweekend ertussen waren er dus effectief maar drie werkdagen over om over ons besluit na te denken. Geen tijd dus om ons in de materie te verdiepen en de locaties af te wegen.’
‘Buurtbewoners hadden die tijd ook niet. Er is veel irritatie en frustratie. We hileden nog niet zo lang geleden genaamd Overheid 2.0. De bedoeling was om burgers éérder bij de besluitvorming te betrekken. Niet later. U lijkt in ieder geval niet veel te hebben meegekregen van deze bijeenkomst.’
‘Opmerkelijker is dat we direct, zonder oordeelsvorming, moeten besluiten. En dat terwijl de provincie al in februari, dus drie maanden terug, tot actie maande. Wij zijn dan ook niet te spreken over het proces en de weinige kansen om als Raad een weloverwogen besluit te nemen. Deze haast was onnodig, als u alle betrokkenen eerder had geïnformeerd. Nu wekt u alleen maar achterdocht.’
‘Sterke bedenkingen hebben we ook bij de uitvoering zelf. Waarom worden er vrijwel alleen eenpersoonswoningen gebouwd? Hoe wilt u daar gezinnen huisvesten? En waarom zoveel zo dicht bij elkaar? Waarom is er niet gekozen voor meer spreiding?’

‘Een andere reden van zorg betreft de risico’s en mogelijke scenario’s die zich nog voor kunnen doen. U zet nu in op twee locaties. Maar wat als het fijnstofgehalte op de Blaarthemseweg vergelijkbaar is met 9 jaar terug? Toen was het te hoog om de leerlingen van de PWA-school te huisvesten. Dan kunnen we dat nu ook niet doen met statushouders. Met andere woorden, welke locatie is er in beeld als het fijnstofgehalte ons dwingt uit te wijken naar een andere locatie? Is er een plan B, waardoor we de taakstelling toch kunnen halen?’
’Risico’s zijn er ook ten aanzien van de financiën. Er is nog geen enkel beeld van de financiële consequenties. De PvdA neemt aan dat we met dit besluit geen blanco cheque uitschrijven. Maar wat doen we als de financiële gevolgen zo groot zijn dat we toch een alternatieve locatie willen overwegen? Is die dan beschikbaar of al in beeld? Kortom, is er ook dan een plan B?’
‘Concluderend… de PvdA vindt dat de Raad nu veel te snel een besluit moet nemen, terwijl er geen alternatief beschikbaar is. Een gemeente met zoveel kennis en deskundigheid in huis moet toch beter en vooral doordachter kunnen!‘