24 januari 2013

Zorg over de toekomst van het Papegaaienpark

Veldhoven,  23 januari 2013

Geacht college,

Afgaande op berichten in de pers en op informatie die ons op andere wijze bereikt, maken wij u deelgenoot van onze zorg over de toekomst van het Papegaaienpark.

Alles wijst er, naar onze indruk, op dat aanstaande maandag het faillissement van het NOP moet worden aangevraagd. Dit kan slechts worden voorkomen als uw college aan investeerder Moonen in enkele zinnen duidelijk maakt in principe in te stemmen met het plan om een Veldhoven Zoo te stichten en dit principebesluit aan de raad te zullen voorleggen. Zoals ook wethouder Ramaekers ons meedeelde, is uw college al geruime tijd bezig met het initiëren van een conceptplan. Een besluit hierover is noodzakelijk om te komen tot het investeren van enkele miljoenen, met een flink aantal daarbij behorende arbeidsplaatsen.

Dit besluit duldt geen uitstel, nu het ministerie vandaag (23 januari) heeft vastgesteld dat de leefsituatie van de dieren de zeer kritische grens nadert. Het ministerie zal dan ook snel met een evacuatieplan komen. Daarnaast is onmiddellijk geld snel nodig voor personeel, voer en verwarming. De bank heeft hierover wel toezeggingen gedaan, maar wacht met ‘uitkeren’ tot het principebesluit is genomen.

Met dit al verdwijnt door langer aarzelen het park definitief uit Veldhoven en is Veldhoven Zoo verleden tijd nog voordat levensvatbaarheid is aangetoond.

We begrijpen dat zorgvuldigheid in het proces voor u prioriteit heeft. Aan de andere kant: faillissement aanvragen betekent het afhaken van investeerder en bank. Het betekent ook het intrekken van rijksvergunningen en de komst van een curator, die volgens de wet de gemeente  zal aanspreken op haar zorgplicht.

De 80 vrijwilligers van het park nemen intussen stilte in acht, in afwachting van een positief besluit uwerzijds. Mocht dit er niet komen, dan zullen zij, zo is ons meegedeeld, niet aarzelen ‘de straat op te gaan’, mét alle correspondentie en gespreksverslagen.

Wat de PvdA betreft, die draagt het NOP een warm hart toe. Dit sympathieke burgerinitiatief trekt zich al jaren het lot aan van papegaaien en bedreigde diersoorten. Daarenboven is het een project dat naast veel vrijwilligers die daar een zinvolle en dankbare daginvulling vinden, ook een maatschappelijke dienstverleningsfunctie vervult. Bij een snelle interventie uwerzijds hoeft deze unieke voorziening voor Veldhoven niet te verdwijnen.

In dit urgente geval verwachten wij per omgaande iets van u(w drive) te vernemen.

Fractie PvdA-Veldhoven