30 augustus 2014

Reactie PvdA over beleidsplan WMO 2015

De PvdA-fractie stelde in de oordeelsvormende raadsvergadering van 26 augustus 2014 de volgende vragen aan de wethouder,  Wilfried Gradus.

Uit de stukken blijkt niet dat er advies gevraagd is aan belangenorganisaties en/of vertegenwoordigers van cliënten. Dit is in de WMO wel een voorwaarde, alvorens het stuk aan de raad voor te leggen. Ondanks dat er geen WMO-raad is, zijn er natuurlijk wel KBO’s (Katholieke Bond van Ouderen) etc. Waarom heeft het college dit niet gedaan, en nog belangrijker, hoe worden deze in het vervolg wel betrokken. Want participatie begint al bij de beleidsvorming.

De vraag is: waar zeggen we nu ‘ja’ tegen? In dit algemeen stuk ontbreekt concreet beleid voor Veldhoven. In feite kan je dit beleidsplan in iedere gemeente toepassen. Allemaal heel logisch en te begrijpen gezien het proces en het feit dat er nog niet alles gezegd kan worden. De PvdA snapt dat de focus ligt op zorgen dat er op 1 januari geregeld is wat er geregeld moet zijn, maar dan blijft de vraag … en dan? En HOE? Daar valt onder andere het vaststellen van een beleidsplan onder.

Als vervolg hierop:
Geeft instemming met dit beleidsplan het college de (volledige) vrijheid om de verdere invulling van het WMO-beleid vorm te geven of komt het nog terug bij de raad als er concretere plannen zijn? Kan de raad op basis hiervan haar controlerende taak uitvoeren? Hoe houdt de Raad een vinger aan de pols , waar het hier gaat om redelijk wat euro’s en mogelijk grote maatschappelijke impact?

Een gedachtegang van PvdA Veldhoven.
Gezien de tijdsdruk, onduidelijkheden, onzekerheden etc. zou het een optie kunnen zijn het college te vragen om in 2015 met een nadere uitwerking te komen. Dit hoeft dan niet eens een volledig beleidsplan te zijn. Een soort actie- of activiteitenplan voldoet ook.
Uitdaging is om een werkbare tussenweg te vinden tussen de tijdsdruk die er ligt op het proces, de volledigheid en zorgvuldigheid van het beleid en de controlerende taak van de raad. Raad en college zouden daar met respect voor elkaars positie en (on)mogelijkheden op deze wijze een oplossing kunnen vinden!

Wim Meijberg, steunfractielid PvdA Veldhoven