20 december 2010

Raadsmeerderheid steunt PvdA-motie van treurnis over proces rond N69

De recente gang van zaken rond de N69 op provinciaal niveau is de PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. In de raadsvergadering van 16 december 2010 zette de fractie die teleurstelling om in een motie van treurnis richting provincie, die de meerderheid van de raad steunde. Hieronder de overwegingen voor het indienen van de motie. Inhoudelijke informatie over dit onderwerp vind je in Wegen om Veldhoven goed overwegen.

PvdA-woordvoeder Jeroen Rooijakkers: ‘Al meer dan 30 jaar zijn we bezig met de N69, in goed overleg, zodat we ons aandeel konden leveren. Maar de laatste twee maanden lijkt sprake van een totale omslag. Sterker nog: we zijn in een kolkende zee terechtgekomen, waarbij Veldhoven gemakshalve aan de haaien is gevoerd. Er wordt niet mét ons gesproken, maar over ons.’

‘Natuurlijk, de raad kan nog ja of nee tegen de voorkeursvariant zeggen, maar dat is erger dan mosterd na de maaltijd. Liever had de PvdA aan de hand van varianten, met de voor- en nadelen, proactief deel willen nemen aan een beleidsdiscussie. Daar had de provincie voor moeten zorgen. Zij had ons een keuzenota moeten voorleggen met 4 varianten. Want alleen dan hadden we aan onze beleidsvormende taak kunnen voldoen.’

‘Maar dat is allemaal niet gebeurd. Nee, er wordt nu zelfs de voorkeur uitgesproken voor een variant, waarbij niet eens alle onderzoeken zijn afgerond. Het is gewoon ongelooflijk. De PvdA dient daarom een motie van treurnis in.’

In de motie overweegt de gemeenteraad dat:

  • de provincie tot de zomer van 2010 zorgvuldig opereerde in het proces om tot een nieuw tracé te komen;
  • de gemeenteraad van Veldhoven continu bij het proces werd betrokken om zo haar wensen en voorkeuren aan te kunnen geven;
  • er bij de behandeling van de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau N69” op 30 september 2010 nog vele varianten en maatregelpakketten in beeld waren;
  • dit aantal in twee maanden tijd is teruggebracht tot één voorkeursvariant;
  • de raad in deze cruciale fase van het proces niet is geconsulteerd en nota bene uit de krant moet vernemen dat het aantal varianten is teruggebracht tot één;
  • de raad niet meer de gelegenheid krijgt haar visie over de geselecteerde varianten aan te bieden en alleen achteraf haar mening kan geven over de voorkeursvariant;
  • de raad aldus haar vertegenwoordigende taak niet kan uitoefenen.

De raad oordeelt dan ook dat Gedeputeerde Staten in de gevolgde procedure met betrekking tot de N69 de laatste twee maanden uitermate onzorgvuldig heeft gehandeld richting gemeenteraden en hoopt dat de oorspronkelijke zorgvuldigheid terugkeert. De raad betreurt het handelen van Gedeputeerde Staten in dit dossier en verzoekt het college Provinciale Staten van deze motie van treurnis in kennis te stellen.