10 februari 2011

PvdA vraagt college opheldering over informatie rond vliegveld

De Tweede Kamer besprak maandag 7 februari de adviesnota van Alders over Eindhoven Airport. Er tekent zich een meerderheid af (zonder de PvdA) voor groei van het aantal vliegbewegingen (vertrek of aankomst), uiteindelijk tot 25.000 per jaar. Dit gaat in twee fasen: 10.000 extra vliegbewegingen per jaar tot 2015. Gaat dit goed, dan komen er nog 15.000 bij. Wel moeten er maatregelen komen voor de beperking van hinder en voor de verduurzaming.

PvdA-raadslid Jeroen Rooijakkers vroeg in de raadsvergadering van de dag daarop naar de positie van het college in het proces rond het vliegveld. ‘Vorige maand kregen we via BOW een nota over de uitvoering van het Alders advies. Een rapport dat nota bene al dateert van 23 december 2010. De PvdA-Veldhoven vindt het hoogst merkwaardig dat de gemeenteraad hierover niets heeft vernomen van het college.’

‘Wij zijn namelijk niet tevreden over de inhoud van die nota. Een zeer essentieel aspect daarin betreft de overgang van de eerste naar de tweede fase. In de vergadering van juli 2010 heeft de raad zich nog in een motie uitgesproken tegen de uitvoering van de gehele businesscase. Die lijkt echter toch gewoon doorgang te vinden. Wij willen daarom weten wat de stand van zaken is. Wat is er gebeurd met onze motie. Heeft u die wel voldoende uitgevoerd? En hoe staat het met onze 14 punten die we al in februari 2009 hebben vastgesteld.’

‘Tot slot besloot de Raad eerder dat de Klankbordgroep leidend zou zijn. Naar mijn informatie is deze half december voor het laatst bijeen geweest. Het kan daarom toch niet zo zijn dat het college haar eigen koers volgt in dit majeure dossier.’

Wethouder Ramaekers antwoordde dat dit zeker niet het geval is. Ook in de verdere procedure zal terdege rekening worden gehouden met de motie van de gemeenteraad.

De Kamer beslist 15 februari over het rapport.