13 juni 2013

PvdA-bijdragen raadsbijeenkomst 11 juni 2013

Onderstaande punten zijn beoordeeld in de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 11 juni. (Die bijeenkomst komt overeen met de vroegere commissievergadering.) De punten komen binnenkort terug in een besluitvormende raadsbijeenkomst. 

Voorjaarsnota 2014 – We maken ons grote zorgen over de financiële ontwikkelingen. Drie jaar terug was het nog alleen de exploitatie die zorgen baarde; vorig jaar  de balans, maar nu zijn het zowel de exploitatie als de balans die ons verontrusten.

Allereerst de meerjarenbegroting. Tja, die ziet er buitengewoon slecht uit: vanaf 2015 structureel negatief. We zullen dus opnieuw stevig moeten bezuinigen om dit sluitend te krijgen. We begrijpen dat er dan opnieuw naar SWOVE en de KBO wordt gekeken. Maar wij blijven er moeite mee hebben dat er wel wordt besloten een dure rotonde aan te leggen om vervolgens bij de Voorjaarsnota juist op de sociale voorzieningen te bezuinigen. Natuurlijk, de aanleg van een rotonde is een incidentele uitgave,  de bezuiniging op subsidies is structureel. Maar door de rotonde niet aan te leggen, kun je deze instanties misschien wel voor de komende 5 jaar (en misschien langer) volledig blijven subsidiëren. Het is dus maar waar je de prioriteiten legt.
De PvdA heeft daarom de volgende vraag: in hoeverre draagt het doorvoeren van de bezuinigingen op de KBO en SWOVE bij aan het sluitend krijgen van de begroting?
Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze bezuinigingen echt het verschil maken.
En zijn er dan geen alternatieven te verzinnen?
Oftewel, waarom kiest u juist voor deze oplossing?

Ook van de reservepositie word je niet vrolijk. Over een aantal jaar zal deze zelfs negatief zijn, waardoor de risico’s niet meer kunnen worden afgedekt. We kunnen dan dus eventuele onverwachte tegenvallers niet opvangen.

Niettemin prijzen wij uw optimisme en het geloof dat u blijft hebben om deze rode cijfers weer zwart te maken. Het is goed dat u ernaar blijft streven om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Want dat is wel een eerste vereiste om langzaamaan weer de weg naar boven te vinden… iets wat nu hard nodig is.
De PvdA heeft genoeg van deze neergaande lijn.

Wijziging Verordening subsidiëring peuterplaatsen – Akkoord met de uitgangspunten. Het huidige systeem van beschikkingen met daaraan verbonden voorwaarden werkt namelijk ongelijkheid in de hand. Deze verordening schept duidelijkheid. Zij  is ook logisch: elke houder moet aan dezelfde eisen voldoen en krijgt op basis van gelijke criteria de subsidie toegekend.

Wel hebben we vragen over de uitvoering. Zo geeft u in artikel 2 aan dat de subsidie alleen wordt doorberekend c.q. toegekend aan ouders en verzorgers van peuters die in Veldhoven wonen. Waarom is hiervoor gekozen? Het kan namelijk betekenen dat de ene ouder veel meer moet betalen dan de andere, terwijl ze wel bij dezelfde kinderopvang zijn ingeschreven.

Verder vraagt de PvdA zich af hoe u gaat controleren of een ouder in Veldhoven woont, dan wel elders? Dat geeft voor de houder meerwerk en schept extra onduidelijkheid. En hoe gaat u controleren als een houder 10 plaatsen opgeeft en er eigenlijk maar 8 peuters het programma volgen?

Kaderstelling P&C cyclus ‘Nieuwe Stijl’ – De inspanningen van de werkgroep leverden een interessant document op, zonder dat overigens duidelijk is wat er de status van is. Elke nota waar de gemeenteraad over besluit, kent een Raadsbesluit en een Adviesnota, zo niet hier. Hierdoor ontbreekt de context van het document en is ons niet duidelijk wat de bedoeling is.

Als het de bedoeling is dat we de kaders gaan vaststellen voor de begroting van 2014, dan weten we graag welke vrijheid c.q. mogelijkheid de PvdA heeft om deze bij te stellen. We hebben nog wel wat aanvullingen en wijzigingen. Maar als we bij voorbaat al weten dat onze suggesties niet zullen worden overgenomen, omdat de voorliggende kaders door de coalitie en dus de meerderheid zijn vastgesteld, dan gaan wij al die moeite dus niet doen. 

 Vaststellen bestemmingsplan “Oerle, herziening St. Janstraat” – Geen probleem om daar een woning te realiseren.

Jeroen Rooijakkers