16 mei 2014

Impressie start raadsperiode 2014-2018

Het nieuwe college van B & W, raadsleden en fractieondersteuners troffen elkaar voor het eerst op 13 mei in een eerste officiële raadsvergadering. Deze, oordeelsvormende bijeenkomst was duidelijk even wennen, zowel voor de vijf nieuwe, met 12 tegenstemmen van de voltallige oppositie gekozen wethouders als voor de nieuwe raadsleden en fractieondersteuners. De gewijzigde stoelverdeling vroeg om heroriëntatie, maar…. de sfeer onderling was open en luchtig. Er werd soms zelfs een grapje gemaakt. Hiermee liet de voltallige raad volgens mij zien constructief aan de slag te willen gaan.

Inhoudelijk was het minder luchtig. Lang werd stil gestaan bij de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarvoor twee burgers inspraken. Het preventie- en handhavingplan alcohol kan op brede steun rekenen. Ditzelfde geldt voor de jaarrekening van Ergon die Robert Tops, PvdA-fractievoorzitter voorzag van de kritische kanttekening: ‘Gisteravond hebben we de treurige constatering gedaan dat de budgetten die ten goede komen aan het personeel van Ergon deels zullen worden ingezet voor de bekostiging van het salaris van de nieuwe wethouders. Dit laat onverlet dat de PvdA wil benadrukken dat de medewerkers op onze steun kunnen rekenen. Ergon is een fantastisch bedrijf met een enorme maatschappelijke rol waar we trots op moeten zijn.’

De ontwerpbegroting 2015/meerjarenraming 2016-2018 veiligheidsregio BZO is duidelijk een hoofdpijndossier voor portefeuillehouder, burgemeester Jack Mikkers. Hij gaf aan zich met “hand en tand” te gaan verzetten tegen de beoogde bezuinigingen cq verdeling van budget. Hij kreeg spontaan een paracetamol aangeboden.

De gepresenteerde jaarrekening 2013 laat een zorgelijk beeld zien. De reserves/eigen vermogen liggen bij 28% (ten opzichte van 32% als gemiddelde van alle gemeenten). De accountant adviseerde dan ook in de loop van het jaar een aantal scenario`s uit te werken, rekening houdend met het slechtste. De nieuwe wethouder Piet Wijmans hield zich kranig, gaf duidelijk en helder antwoord en deed een toezegging. Wel refereerde hij eraan pas 20 uur in dienst te zijn.

Leerlingenvervoer
Sprekend over de Verordening leerlingenvervoer had Robert Tops namens de PvdA ook een pittig betoog paraat. ‘Op 26 maart 2013 heeft deze raad gesproken over de verordening leerlingenvervoer. Wethouder Maarten Prinsen bracht toen in dat de indruk weg genomen moest worden dat het college terughoudend zou omgaan met het toepassen van de hardheidsclausule. Hij zegde een afzonderlijke beoordeling van iedere casus toe, rekening houdend met de specifieke situatie van kind en gezin.
Ook VSA vond toen dat de kanteling en het uitgaan van eigen kracht nooit mogen betekenen dat de noodzakelijke voorzieningen sneuvelen of onbereikbaar zijn, zeker voor mensen in een kwetsbare positie. En GBV vond het logisch dat bij bezuinigingen ook naar leerlingenvervoer werd gekeken, maar dat rekening houden met de kwetsbare doelgroep een integrale inhoudelijke discussie waard was. De PvdA bracht toen in dat het belangrijk is het oordeel van de professioneel en de gehele gezinssituatie mee te nemen bij de beoordeling.
Afspraak was dat er duidelijk geïnformeerd zou worden over de gewijzigde verordening. En er zou niet terughoudend worden omgegaan met de hardheidsclausule ook niet met de financiële middelen die hiervoor nodig waren.
In artikel 21 van het ons voorliggende voorstel wordt gesproken over afwijking van bepalingen. Daar staat: het college kan in bijzondere gevallen het vervoer van onderwijs ten gunste van de ouders afwijken van de bepaling in deze verordening. Wij horen graag van dit college hoe zij staan ten opzichte van de toepassing van de hardheidsclausule. Houd u vast aan de lijn die is ingezet door het vorige college? Daarnaast horen we graag van u wat de beelden zijn die zijn opgetekend in het kader van eerder genoemde communicatietraject.

Onze ‘raadsdebutante’ Marianne Klaassen liet al tijdens deze eerste raadsvergadering van zich horen over de gemeentelijke jaarrekening en het intrekken van de verordening tegemoetkoming kosten Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Veldhoven 2011.
Mijn conclusie is dat de PvdA-Veldhoven duidelijk en helder oppositie gevoerd heeft. Onze strijdkracht is gebleven evenals de trouw aan het uitdragen van de sociaaldemocratische beginselen.

Christina Goossens Ruhr, steunfractielid en bestuurslid PvdAVeldhoven