1 oktober 2016

Goede Woonvisie 2016 vraagt om keuzes maken

 

‘In onze visie gaat wonen over inwoners die prettig met elkaar kunnen samenleven… over ouderen die zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen leven… en over mensen met een beperking die onderdeel zijn van de wijk. Er wordt gelet op duurzaamheid en milieu en kwetsbare groepen krijgen ondersteuning en spreiding over de gemeente.’ Johan de Haas, PvdA-fractiespecialist omgevingszaken, oordeelde in de raadsvergadering van 20 september over de Woonvisie 2016.

‘Veel van wat wij belangrijk vinden, is in de woonvisie terug te vinden. De PvdA kan zich daar dan ook goed in vinden. Zo is er veel aandacht voor groen en duurzaamheid. Groei is geen Doel. We kijken naar inbreidingsmogelijkheden en nieuwe wijken met een dorps karakter. De visie besteedt ook ruim aandacht aan levensloopbestendige woningen en aan het op niveau houden van de sociale woningvoorraad (46%).’

‘Wel missen we nog een paar, voor de PvdA cruciale onderdelen, zoals beschermd wonen. Dit staat alleen in de begrippenlijst, maar een visie of beleid hierop ontbreekt. Wat zijn beleid en visie op deze groep inwoners en waarom staat hier niets over in de visie?’

‘PvdA-Veldhoven pleit al lang voor het beëindigen van nutteloze samenwerkingsverbanden. En hier nu ligt een kans! De werkelijke afstemming van woningen gebeurt op het niveau van het Stedelijk gebied (SGE). Wat voegt de Metropoolregio hier nog aan toe? Zoals we eerder hebben bepleit, stellen we voor keuzes te maken en dit overleg, voor dit onderwerp, te schrappen.’

Wat betreft de (financiële) consequenties, was het De Haas opgevallen, dat er wel al bedragen genoemd worden voor nieuwbouw door de woningbouwcorporaties, maar geen keuze wordt gemaakt voor de blijvers regeling en de duurzaamheidsleningen. En zelfs de starters lening wordt afgeschaft.

‘Juist het ondersteunen van jonge toetreders tot de markt is van belang voor een gezonde mix in Veldhoven. Mocht er dan een probleem zijn, waardoor de woning aangepast moet worden, laten we de mensen daar dan ondersteunen. En voor onze toekomst is duurzaam wonen van belang. Laten we dat als gemeente ook echt ondersteunen. Dus niet onderzoeken, maar uitspreken dat we deze drie uitstekende instrumenten gaan toepassen, om onze visie te realiseren.’

Wijken noemde de PvdA-woordvoerder van groot belang. Het wijkgevoel vraagt om versterking om de samenhang te bevorderen. ‘Maar stop geen energie in het ontwikkelen van een Wijkvisie. Als bewoners, zoals in Oerle, dat willen doen, is dat prima. Ondersteun dat, maar ga er geen tijd en geld aan besteden vanuit de gemeente. Wat voegt zo’n visie toe? Het wijkgevoel ontstaat doordat bewoners dingen doen en ervaren, niet door een stuk papier.’

‘Daarom vinden we het ook belangrijk dat elke wijk een overdekte accommodatie heeft, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar we zijn tegen het invoeren van een “doordachte buitenruimte”. Wat moeten bijvoorbeeld ouderen in de winter met zoiets? Zorg voor een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ondersteun en stimuleer buurtinitiatieven. Vraag is hoe het college tegen de wijkaccommodaties aankijkt, want we zien daar geen concrete acties aan verbonden. Is er budget? Wordt er voorlichting gegeven? Gaan we regels soepel interpreteren?