25 juli 2014

De rol van de wijkverpleegkundige in 2014

Vroeger was de zorg in ons land afgestemd op een zo’n breed mogelijk aanbod op regionaal niveau. Zij was georganiseerd vanuit beheerssystemen en eisen van overheid en wetgeving. Anno 2014 wordt goede zorg, wat de PvdA betreft, gekenmerkt door de meerwaarde voor de cliënt. En die komt voort uit de interactie tussen de (zorg)professional en de cliënt.

In de huidige maatschappij, waarin technologie een steeds belangrijkere rol krijgt en e-health zijn intrede doet (denk aan consulten en medicijnverstrekking op afstand) betekent dit dat niet alles om de hoek hoeft te zitten. Waar het vooral om gaat, is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. We kunnen bijvoorbeeld door technologie een consult voeren met een specialist in een ziekenhuis 200 km verderop.

Passie en vakmanschap
Zorg in de 21e eeuw vraagt om een andere zienswijze, evenals om de organisatie ervan in de wijk. Met de verschuiving van de uitvoering van WMO, Jeugdzorg en de participatiewet naar de gemeente ontstaan andere samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de sociale wijkteams. Om deze grote transitie tot een succes te maken, is goede een samenwerking van alle betrokkenen in het veld nodig. Maar dan niet op basis van beheerssystemen, regels en verplichtingen vanuit gemeente en rijksoverheid. Nee, succes vereist passie en vakmanschap van de professionals, enkel en alleen gericht op het toevoegen van waarden voor de cliënt.

Naast de cliënt, met de cliënt, vanuit de cliënt
Bij dit alles Is de (dialoog met de) wijkverpleegkundigen van groot belang. Zij zijn bij uitstek in staat om vanuit een helicopterview verbindingen te leggen tussen wonen, zorg en welzijn, tussen eerste- en tweedelijnszorg. Niet werkend vanuit aanbod maar naast de cliënt staand, in overleg met de cliënt, vanuit de vraag van de cliënt! Zij zijn sterk maatschappelijk betrokken en vanuit hun verpleegkundige professie per definitie strevend naar de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de cliënt. Dat is de wijkverpleegkundige anno 2014!

Wim Meijberg,
steunfractielid