29 januari 2017

Bestuurslid gezocht! Met idealen, tijd en enthousiasme om de nieuwe Afdeling PvdA Regio Eindhoven te besturen?

Vanaf juni is er één PvdA-afdeling in de regio Eindhoven. Die neemt de organisatorische en bestuurlijke acties over van de afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit maakt het makkelijker om lokaal alle aandacht te geven aan het politieke handwerk.

Het op poten zetten van deze samenbundeling is een flinke klus. Daarom zijn we op zoek naar vrouwen en mannen met een sociaaldemocratisch hart & kennis en kunde voor het nieuwe (te vormen) negenkoppig bestuursteam; 6 algemene bestuursleden, een secretaris, een penningmeester en een voorzitter.

De PvdA-Veldhoven mag een van de zes algemeen bestuursleden voordragen. We zijn dus op zoek naar een Veldhovens PvdA-lid dat als algemeen bestuurlid wil bijdragen aan het nieuwe afdelingsbestuur.

Profiel algemeen bestuurslid
De zes algemeen bestuursleden zijn lid van de PvdA en sociaaldemocraat in hart en nieren. Idealiter brengen zij kennis en ervaring mee op terreinen als ledenwerving, scouting, public relations, campagne en vrijwilligerscoördinatie. Bij voorkeur is deze kennis en ervaring opgedaan in een vrijwilligersorganisatie. Die know how kunnen zij onderling afstemmen op hun ‘portefeuilles’.

Omdat deze zes algemeen bestuursleden de eigen voormalige afdeling representeert, ligt bij hun aantreden een belangrijk accent op kwaliteiten als goed kunnen coördineren en communiceren met de ’achterban’. Dit veronderstelt het vermogen om signalen uit de lokale samenleving/pvda-leden te vertalen naar concrete voorstellen.

Verder doet de veelheid van onderwerpen aan de bestuurstafel een beroep op zijn/haar inlevingsvermogen en de wil om in een hecht team te functioneren. Bij complicaties overlegt hij/zij zo snel mogelijk met de collegabestuursleden en de voorzitter. Hij/zij kan zich neerleggen bij beslissingen van het collectief. Vlot kunnen schakelen en goed gevoel voor humor zullen de taak zeker vergemakkelijken.

Enkele praktische punten. Een algemeen bestuurslid is binnen het eigen aandachtsgebied verantwoordelijk voor een activiteitenplan, inclusief een jaarverslag en evaluatiemomenten. Zo zijn processen te structureren en fysieke en financiële middelen te begroten. Verder bundelt hij/zij de informatie uit de werkgroep in de eigen gemeente. Deze bevindingen worden tijdens de bestuursvergadering gedeeld.

Een algemeen bestuurslid moet rekenen op een tijdsbesteding van zo‘n 6 uur per week, rond de verkiezingen wat meer.

Procedure

Belangstelling voor de functie van algemeen bestuurslid van de afdeling PvdA Regio Eindhoven? Informeer je dan bij onze voorzitter, Johan Dunnewijk, over de achtergronden van de regionale samenwerking. Hij heeft ook aanvullende profielinformatie. Johan is te bereiken via 06-29087650 en j.dunnewijk@chello.nl. Je kandidatuur moet uiterlijk 13 maart 2017 bij hem binnen zijn.

Alle belangstellenden voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben na hun aanmelding (zie hieronder) een gesprek met de zes beoogde algemeen bestuursleden. Deze doen vervolgens een voordracht naar de leden. Na een marginale toets kunnen de kandidaat-voorzitters zich presenteren op de oprichtings-ALV van de nieuwe afdeling op 16 juni 2017. Vervolgens kiezen de leden de voorzitter in functie en benoemen zij de secretaris, penningmeester en de zes bestuursleden.

Dit lijkt ver weg, maar een goed bestuurder weet dat schijn ook in dit opzicht bedriegt. Reacties daarom graag (ruim) vóór 15 april bij Janpeter Hazelaar, die opereert namens de huidige zes afdelingsvoorzitters. Hij kent de achtergronden van de regionale samenwerking en geeft graag aanvulling op bovenstaande profielen. Janpeter kun je bereiken via waalre@pvda.nl en 0653738995.

 

(*) Gemakshalve is gekozen voor hij, waar ook zij wordt bedoeld.