2 september 2013

Raadsvergadering 27 aug '13

Deze planprocedure rondom het bestemmingsplan Zandoerle leek eenvoudig. Maar door twee versies te plaatsen op de site ruimtelijkeplannen.nl steeg de spanning. Drie insprekers over de vier woningen in Zandoerle vragen zich af welke versie behandeld moet worden. Dit is ook de vraagstelling van de PvdA. Hoe ernstig een fout is, blijkt uit de consequenties. Enkele duizenden euro’s of een paar tientjes, dat maakt wel wat uit. Daarom vroeg de PvdA naar de kosten. Die blijken enkel te bestaan uit extra ambtelijke uren en kosten voor het bureau. Daar schieten we niet veel mee op. Het lijkt wel of er omheen wordt gedraaid, wat het moeilijk maakt om de ernst van de situatie in te schatten. Zeker zo belangrijk zijn de consequenties voor de percelen in dit plan. Heeft het bijvoorbeeld gevolgen voor eventuele bouwkundige ontwikkelingen op deze percelen? En is dan ook nog planschadeclaims te verwachten? We zouden daar toch graag wat meer informatie over krijgen.

PvdA heeft de insprekers Heeren, Van Mierden en Van Tiel uitgenodigd voor een gesprek.

Bestemmingsplan Habraken
Prima dat er op Habraken weer een leegstaand pand verkocht is. ’n Voorbode voor de toekomst? De PvdA snapt dat je makkelijker verkoopt als er weinig beperkingen zijn. Toch willen we weten wat het college motiveert om ook milieucategorie 2 toe te staan. We hebben nadrukkelijk gekeken naar de verschillen tussen milieucategorie 2 en de categorieën 3 en 4. Dan zien we een verschil, waar we niet gerust op zijn, namelijk de mogelijkheid voor detailhandel en supermarkten in milieucategorie 2.
Nu heeft de PvdA absoluut geen moeite met extra detailhandel, zeker als de markt daar om vraagt. Maar iets anders is wanneer dergelijke ontwikkelingen haaks staan op eerder ingenomen standpunten en besluiten. Want in de detailhandelstructuurvisie is heel nadrukkelijk vastgelegd waar wel en geen detailhandel mocht komen. Mede daarom staat de Mira nog steeds half leeg. Oftewel, we maken onszelf ongeloofwaardig wanneer we nu wel detailhandel gaan toestaan op Habraken. Ook levert het oneerlijke concurrentie op met de andere bedrijfsverzamelgebouwen op dit industrieterrein, die geen bedrijven van categorie 2 kunnen huisvesten. Daarom willen van het college weten waarom toch voor deze verruiming naar milieucategorie 2 is gekozen? Verder willen we garantie dat de bedrijven die zich in het bedrijfsverzamelgebouw gaan vestigen, geen conflicten opleveren met eerdere besluiten van de Raad?

Principeverzoeken
Gemeenteambtenaar Jeroen IJff besprak de werkwijze rondom een principeverzoek, de eerste afspraak tussen een bouwaanvrager en de gemeente. Dit verzoek is een belangrijke eerste stap voor de doorstroom naar de volgende fase in de bouwprocedure. Het kent drie procedures: kruimelgevallen, Wabo en bestemmingsplan. Wie het verzoek behandelt, is afhankelijk van het soort verzoek en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. Dit kan het College zijn en/of de raad. Na het besluit volgt een informatienota naar de indiener.

Inzamelproef Zeelst-Meerhoven
De pilot van deze inzamelproef zou ongeveer één jaar duren, mits zich geen voorvallen voordoen die in strijd zijn met de gezondheid. De gemeente Veldhoven heeft deze mogelijkheid vergeleken met andere gemeenten waar voor afvalstromen vergelijkbare procedures gelden. Volgens de PvdA zal de pilot, die tot doel heeft de afvalstofheffing naar NUL te brengen, als volgt moeten verlopen:
• wekelijks ophalen van de bakken/kliko’s en plastiek zakken;
• het oprichten van klankbordgroepen;
• evaluatie voor en na de pilotperiode via informatieavonden;
• Resultaten kenbaar maken aan de raad en burgers.

Nota Samenspraak
Inspreker de heer Kouwenberg maakt zich zorgen of bij het in praktijk komen van de nota Samenspraak wijkplatforms en andere adviesorganen nog dezelfde adviestaken hebben als op dit moment.
De PvdA heeft deze nota goed bestudeerd. Al in het vorige debat over de nota hebben we meermaals bekrachtigd dat het belangrijk is en blijft om burgers serieus te nemen die actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming en beleidsvorming voor de toekomst van Veldhoven. We verwijzen naar het amendement waarin staat dat Samenspraak goede vertrekpunten heeft voor de discussie over de toekomstige vorm van samenspraak in Veldhoven.
Dit alles hebben we al eens vermeld en zelfs sterker, vastgelegd in een amendement. Derhalve kijkt de PvdA in deze vergadering graag naar de uitwerking van de in de nota genoemde kaders. Zijn de intenties duidelijk? Evenals de spelregels en werkwijze? Spelen we het spel volgens de regels. Zijn die regels duidelijk of laten ze ruimte voor een andere interpretatie?
In de nota staat: dat de raad bij de begroting de samenspraakthema’s aangeeft. Vraag: is dit het enige moment? Zo ja, hoe brengen we tussentijds thema’s in, hoe weten we wat er speelt, waar de beleidsontwikkeling staat en welke vragen u tegenkomt? Zo nee, wanneer dan nog meer?