Als ik in de Raad zou zitten…

2 augustus 2018

Combinatie Jeugdzorg en de Veldhovense PvdA spraken in de vakantieperiode met elkaar over ‘samen sterk voor de jeugd’. Het werkbezoek inspireerde één van de acht deelnemers tot de ontboezeming hieronder. Die vat tegelijk prima samen van wat we bespraken.

Als ik in de Raad zou zitten? Dan zou ik me inspannen om ook kwetsbare kinderen en jongeren en hun gezinnen mee te laten doen in onze samenleving! Ik zou stimuleren dat de ondersteuning verbetert door de zorg meer integraal en effectiever aan te pakken. Niet in hokjes denken, maar uitgaan van de echte vraag… En die komt uit zorg en onderwijs, uit wonen, werk, financiën, et cetera. Ook zou ik de deskundigheid van onze burgers zelf benutten en combineren met de vakkennis van specialisten op de diverse terreinen!

En er vervolgens voor zorgen dat die hulp en ondersteuning gegeven wordt die echt nodig is, in de juiste volgorde en prioriteit. Dus: zo snel en zo goed als mogelijk en niet meer en langer dan noodzakelijk! Mét anderen zou ik proberen dat het aanbod van specialistische jeugdzorg voor kwetsbare gezinnen en kinderen blijft bestaan en niet in een algemene bezuinigingsdrift het loodje legt.

Onnodige lastendruk en kostenstijging zou ik willen verminderen door als gemeente beter samen te werken met professionals vanuit een basis van vertrouwen!  Daarbij is onderscheid nodig in het ‘niveau’ van de hulp. Er zijn gezinnen en kinderen die goed te helpen zijn in de sociale basis en in de eerste lijn, maar ook gezinnen en kinderen die de expertise en het aanbod van de specialistische jeugdzorg nodig hebben, Met andere woorden: durven differentiëren.

Deze ontboezeming sluit goed aan bij de vorig jaar door de hele Raad aangenomen PvdA-motie over jeugdzorg. Daarin kreeg het college de opdracht beter en sterker in te zetten op vroeg signalering en preventie in samenwerking met betrokken zorgpartners. Daarnaast vraagt de Raad aandacht voor afstemming met verwijzers ten behoeve van optimale begeleiding van jeugdigen en hun omgeving krijgen. Bovendien kan afstemming onnodige opschaling naar gespecialiseerde zorg beperken en het maken van onnodige kosten voorkomen. Klik voor de volledige tekst van de motie op ….[Andrej, graag aanvullen…)