Veldhoven Stad van de Arbeid

De participatiewet geeft de gemeente veel kansen om inwoners te helpen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en lastig zelfstandig een minimum inkomen kunnen verdienen. De gemeente is nu echt aan zet. Investeren in deze doelgroep levert veel financieel en maatschappelijk rendement op. Beperkingen zijn voor ons niet langer uitgangspunt. De gemeente moet juist kijken naar wat mensen wel kunnen en hoe zij kunnen bijdragen aan onze samenleving. Veldhoven heeft veel arbeidsplaatsen. De aantrekkende economie biedt unieke kansen. Alle Veldhovenaren verdienen een zinvolle dagbesteding, waarin zij naar vermogen mee kunnen doen. Elk talent moet benut worden!

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • Ondersteuning van mensen die betaald aan het werk willen vanuit een uitkeringspositie.
  • Arbeidsmatige dagbesteding in wijken en buurten. Koppeling daarvan aan werk om zo stapjes te maken op de maatschappelijke participatieladder.
  • Om jongeren vanuit het speciaal- en praktijkonderwijs te begeleiden naar arbeidsmatige dagbesteding en/of werk, rekening houdend met hun ontwikkeling.
  • Verruiming van mogelijkheden voor werken met behoud van uitkering, werkervaringsplaatsen en stages en aangaan van samenwerkingen om meer mensen mee te laten doen.
  • Actieve inzet op arbeidsparticipatie van statushouders, bijvoorbeeld in combinatie met taalles.
  • Onderzoeken naar waar de behoefte aan werk ligt en daar een scholingspakket voor werkzoekenden bij zoeken. Want al staan veel mensen aan de zijlijn, veel functies zijn niet in te vullen.
  • ‘n Experiment met een vorm van basisinkomen*. Ook hier ligt
    het accent op denken in kansen en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
  • Niemand mag minder verdienen dan het minimumloon, zoals Wahjongers en mensen met afstand tot werk.

[*] Een basisinkomen is een door de overheid gegeven of gegarandeerd inkomen voor burgers, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikken. Het kan ook een basis voor een minimuminkomen zijn. Een volledig basisinkomen zou in principe alle sociale toelagen overbodig maken zoals kinderbijslag, studiebeurzen, leeflonen en uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en pensionering.