De gemeentelijke praktijk

Een deel van de ouderen, laaggeletterden en statushouders loopt door toenemende digitalisering van de overheden en steeds ingewikkelder procedures grote risico’s niet te krijgen waar zij recht op hebben. Burgers klagen over late en onvolledige informatie, als plannen in hun buurt in voorbereiding zijn. Dat je niet zonder afspraak het gemeentehuis meer kunt binnenlopen, valt evenmin in goede aarde.

De ‘blik op ’n vitaal Veldhoven’ vraagt daarom ook verandering van denken en werken in de gemeentelijke organisatie. Kijk niet wat er niet kan, maar zoek pro actief naar wat mogelijk is. Feit is dat een deel van onze medeburgers moeilijk zelfstandig kan functioneren, geen initiatieven kan ontwikkelen en onvoldoende zelfredzaam is. Voorkom dat deze groep tussen wal en schip valt.

Communiceer met de burger in begrijpelijke taal. Denk in oplossingen op maat. Regels zijn er om ze ’n enkele keer NIET toe te passen.

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • Nieuwe en vernieuwende experimenten met burgerparticipatie en inwonerdemocratie. Bij initiatieven zoals ‘samenspraak’ processen en ‘Veldhoven aan tafel’ moet het niet enkel gaan om het toetsen van al bedachte plannen, maar ook om nieuwe.
  • Meer zeggenschap voor bewoners bij initiatieven in de directe omgeving van de woning en de wijk (Buurt Bestuurt*). Er is ‘n nieuwe omgevingswet in de maak. Die maakt het makkelijker bouwprojecten te starten. ‘n Ideaal moment om de bewoners meer de vrije hand én vertrouwen te geven.
  • Meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven van Veldhovenaren voor hun eigen woon- en leefomgeving. Zonder bureaucratie, zonder stroperige procedures, zonder onnodige regels. Burgers (toe)vertrouwen, dat is ons uitgangspunt. Het is ja/mits in plaats van nee/tenzij!

[*] Buurt Bestuurt nodigt de inwoners uit om plannen in te dienen. Daaruit een keuze maken en deze organisatorisch en financieel te faciliteren. Uit de evaluatie lessen trekken, die kunnen bijdragen aan het antwoord op de vraag hoe de kloof tussen politiek en burger te verkleinen.