Optoch Rommelgat: ’n groot succes!

Optocht Rommelgat: De PvdA Veldhoven houdt de trein rijdend!

Basisinkomen: ’n pittige discussie

Veldhoven, februari 2018 – Belangstellenden en PvdA-fractieleden bespraken met Hans Lindeijer, PvdA-kenner van het thema, de voors en tegens van het basisinkomen, een belangrijk punt in het Veldhovens verkiezingsprogramma. Een pittige discussie, zoals altijd, als het over dit onderwerp gaat. Een korte impressie.

Idealiter is een basisinkomen een maandelijks bedrag, genoeg om van te leven, te wonen en deel te aan de samenleving. Het gaat naar elke Nederlander ongeacht leeftijd en afkomst en in welke samenlevingsvorm dan ook. Er zijn geen verplichtingen of toetsen van inkomen of vermogen aan verbonden. De bedoeling is onder meer stigmatisering, fraude of terugbetalingen met boetes en rente-opslag te minimaliseren.
Dit ideaalbeeld is nog ver weg. Veel experimenten zijn nog nodig, vooral ook betrouwbare gegevens, te verzamelen waar basisinkomen al praktijk is. Intussen ontstaat wel zicht op bruikbare tussenvormen. De bedoeling is steeds de bureaucratie en controles rond kinderbijslag, AOW, WW, bijstand, huur toeslag, invaliditeit-uitkeringen en dergelijke te verminderen en waar mogelijk uit te bannen. Maar… bestaande zekerheden mogen daarbij niet worden aangetast.
De omschakeling naar basisinkomen als kern van een moderne verzorgingsstaat, zal zeker vijf tot tien jaar in beslag nemen. Zij vereist aanpassing van sociale wetten en herziening van belastingen. Van belang is dat ‘Den Haag’ de voordelen van basisinkomen gaat inzien en ernaar gaat handelen. Bovendien is er voor een permanent karakter een brede politieke én publieke steun nodig. Invoeren zal in ieder geval stapsgewijs moeten gebeuren. Zo zou je kunnen beginnen met een laag bedrag en dit jaarlijks verhogen, intussen andere uitkeringen verminderen. Of je start bij ouderen en verlaagt in stappen de leeftijd die in aanmerking komt.
Een volwaardig basisinkomen experiment start in Leeuwarden, de Europese Culturele Hoofdstad 2018 dankzij de inspanningen van PAL/GroenLinks en PvdA. Verder hebben Groningen, Utrecht, Tilburg en Wageningen ruimte om te experimenteren. Andere initiatieven leggen het accent op het veranderen van de huidige bijstandsregeling. Ze leggen het accent onder meer op stimuleren en vertrouwen in plaats van op dwingen en controleren. Zo heeft Eindhoven de ‘stimulerende bijstandsregeling’, afgestemd op en burgerbetrokkenheid en maatwerk. Nijmegen kent een lokale variant van het basisinkomen, dat streeft naar een vriendelijker en eenvoudiger systeem van sociale zekerheid met minder regels en minder uitvoeringskosten. Amsterdam tenslotte wil een meer socialere bijstand, afgestemd op de mensen met een uitkering die aan het werk willen. Op mensen ook die de regie op hun eigen leven terug willen pakken en niet op die paar die dat niet willen. Het beleid moet uitgaan van vertrouwen zodat mensen weer gaan geloven in hun eigen kunnen en initiatief.

En Veldhoven?
Het is, zoals gezegd, zaak betrouwbare gegevens te verzamelen. Tastbare uitkomsten van experimenten over het gedrag in een ‘tijdelijke nieuwe verzorgingsstaat’ zal de onzekerheid bij beleidsmakers verminderen en hun keuze makkelijker maken. Het zal ook publieke belangstelling wekken en tot politieke keuzes aanzetten. Gezien de tijdsinvestering om iets van de grond te krijgen, is regionaal optrekken aan te bevelen.
Goede experimenten (afhankelijk van het doel) lopen een 2 jaar, omvatten zo’n 1.000 personen en leveren alleen betrouwbare metingen op bij een deskundige opzet. Enkele universiteiten en Hogescholen geven aan eventuele experimenten wetenschappelijk te willen begeleiden. De meeste experimenten richten zich op werklozen. Wat basiszekerheid doet bij werkende mensen, is nauwelijks onderzocht. Wel melden personeel management en vakbonden verontrustende zaken zoals een overspannen arbeidsmarkt in veel sectoren en persoonlijke drama’s, veroorzaakt door onzekerheid over werk en inkomen. Maar ook toenemende werkdruk en bureaucratie, frustratie en verloren kennis door werken onder het eigen niveau en steeds meer ‘werkende armen’.
Durven werkende mensen voor een verbetering te kiezen als hen enkel basiszekerheid wordt geboden, maar wel mét alle vrijheid? Hoeveel kiezen een omscholing, nemen even rust of gaan korter werken? En is er dan minder ziekteverzuim en burn-out?
Komt het tot een goed plan waar meer politieke partijen en werkgevers- en vakbonden achter staan, dan is er ook geld voor dit project te vinden. Zeker als het aansluit bij het huidige zoeken naar een duurzame manier van werken.

’n Schat aan informatie
www.basisinkomen.nl en hun nieuwsbrief.
http://factorvijf.eu/wp-content/uploads/MANIFEST-DUURZAAM-WERKEN.pdf
De voortgang van het experiment ‘banenpool met inkomensgarantie’ volgen? Stuur dan een mailtje naar hanslindeijer@gmail.com

Lees hier het artikel in pdf

Veldhoven houdt vol: het zwembad komt er

Weinig dossiers stonden de laatste jaren vaker op de raadsagenda van Veldhoven dan het zwembad. Er waren dan ook veel consequenties en uiteenlopende belangen mee gemoeid. Inwoners die graag dichtbij huis willen zwemmen. Een vereniging die strijdt voor haar thuisbasis. En een gemeente die het geld maar één keer kan uitgeven. Op enig moment leek het voortbestaan van het bad kantje boord. Maar zwembadbestuur en gebruikers brachten met een doortimmerd financieel plan de politiek toch op andere gedachte. Een goed eind, zonder schoonheidsprijs.

In 2014 stond het voortbestaan van het zwembad stevig op de diverse verkiezingsagenda’s. Onze platte kar met zwembadje oogstte applaus. En de handtekeningenactie onder ruim 400 gebruikers maakte duidelijk dat iedereen dezelfde mening had: het zwembad moest blijven.

Van de vele scripts rond dit thema was het doemscenario in de zomer van 2016 het meest ingrijpend. Het verouderde zwembad moest sluiten, een nieuwe was te duur gezien de benarde financiële positie van de gemeente. Alleen met een – bescheiden – OZB verhoging was het bad te redden. Dat stond al bij het begin van het debat vast. Toch was vooral de coalitie tegen. Een keihard einde van het zwembadverhaal.
Over meer en pijnlijker gevolgen was kennelijk niet nagedacht. Zoals over de medewerkers die straks op straat zouden staan. Over een andere plek voor de vele gebruikers. Over de maatschappelijke functie van een zwembad en het aandeel in het voorzieningenniveau van onze ASML gemeente? Kennelijk was een minimale verhoging van de gemeentebelastingen een spookbeeld waar alles voor most wijken.

Gelukkig zaten het zwembadbestuur en Njord, een van de grootste zwemverenigingen van Nederland, niet bij de pakken neer. Met de winnersmentaliteit van een echte topsporter lag er binnen enkele maanden een alternatief en goedkoper plan. Het raadsel blijft trouwens hoe zij wel met een financieel aantrekkelijk plan konden komen en de gemeente niet. Duidelijk werd dat de standpunten van veel politieke partijen niet in beton gegoten waren. Het draagvlak voor het alternatieve plan groeide. Het zwembad kroop uit het oog van de naald.

Het einde van deze raadsperiode nadert. En weer staat deze maand het zwembad op de agenda. Op delen van de bouw komt de BTW van 21%. Een nieuwe regel van het rijk waar Veldhoven niks aan kan doen. Gelukkig is tegelijk beloofd dat overheden hiervoor worden gecompenseerd. Het is vreemd dat het college die compensatie niet terug wil laten vloeien naar het zwembad, maar in de algemene middelen stopt. Zo wordt het hele plan weer een stuk duurder, terwijl dat niet nodig was. Maar nu is er geen enkele politieke partij die er nog zijn vingers aan durft te branden.
Daar moeten we misschien nog een robbertje over vechten. Maar dat het nieuwe zwembad er komt, staat als een paal boven water. Helaas is de financiële positie van de gemeente Veldhoven nog niet verbeterd. Dat mag de nieuwe coalitie gaan oplossen.

Bijeenkomst Eindhoven Airport op donderdag 22 februari

Eindhoven Airport groeit in een rap tempo. Vanaf 2020 geldt een nieuwe gebruikersvergunning. De inhoud van die vergunning wordt op dit moment samengesteld. Daartoe zijn verschillende scenario’s uitgewerkt, waarbij het huidige aantal vluchten van 43.000 als startpunt is genomen. Eindhoven Airport wil graag verder groeien. De belangrijkste reden die Eindhoven Airport noemt om te groeien, is de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant, sinds kort een van de drie belangrijkste economische gebieden van Nederland. De regionale PvdA-afdelingen nodigen u van harte uit om hierover mee te praten. Op donderdag 22 februari organiseren we daarom een openbare bijeenkomst in het BusinessPoint van Schippersstop (Veldhoven).

Onderwerpen en thema’s die aan de orde komen zijn:
– Het aantal vliegbewegingen
– Vliegroutes en vliegtijden
– De regionale economie en werkgelegenheid
– De gevolgen voor het milieu
– Ontwikkelingen in de luchtvaart
– Proces en planning richting 2020

Het programma is ongeveer als volgt:

19.15 – 19.30 uur: Inloop
19.30 – 20.45 uur: Diverse sprekers die de laatste ontwikkelingen schetsen, waaronder Klaas Kopinga (voorzitter BOW), Wim Scheffers en Bernard Gerard
20.45 – 21.00 uur: Pauze
21.00 – 21.45 uur: Interactief deel (discussie) over het traject na(ar) 2020.
21.45 – 22.00 uur: Na borrel

Datum:
Donderdag 22 februari

Locatie:
BusinessPoint Schippersstop, Habraken 2601, 5507TR Veldhoven (www.schippersstop.nl)

Woordvoerders:
Woordvoerders van andere politieke partijen die graag over dit onderwerp willen meepraten tijdens het interactieve deel (na de pauze), worden van harte uitgenodigd. Het heeft onze voorkeur wanneer er per politieke partij (vanuit de regio) één woordvoerder wordt aangemeld. Opgeven kan via jeroenrooijakkers@chello.nl. Graag voor maandag 12 februari 2018.

Fijne Dagen!

De PvdA-Veldhovense PvdA wenst u een hele fijne kerst en een mooie/gezellige jaarwisseling. In 2018 gaan we weer vol enthousiasme aan de slag voor Veldhoven… voor goeie voorzieningen en extra aandacht voor wie dat nodig heeft. Het is nu echt tijd voor verandering. Proost!

Jaaroverzicht 2017

Januari/februari. De kankerverwekkende stoffen op kunstgrasvelden onder de aandacht van het college gebracht. Maar de koers is nog niet gelopen. Nieuw onderzoek is alweer gaande.

Maart/april. En ook dit jaar maakten wij ons hard voor het behoud van het zwembad. Dankzij de inspanningen van het zwembad en Njord werd een periode van onzekerheid afgesloten.

Mei/Juni. Dankzij de PvdA komt Smart Mobility als ‘n apart thema in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Zo kunnen innovatieve middelen en instrumenten ons straks mensen sneller, efficiënter en duurzamer van A naar B brengen.

Mei/juni. Door een passage in de Nationale Actieagenda Brainport zou de groei van Eindhoven Airport geen strobreed meer in de weg worden gelegd. De hele Raad nam onze motie over om daar ‘n stokje voor te steken.

Juli/augustus. Hoe lang gaan kunstgrasvelden mee, vroegen we het college. Vooral het UNA-veld is dringend aan vervanging toe. Er is naar ons geluisterd: dat veld wordt twee jaar eerder vervangen.

Augustus/september. Eindelijk goed nieuws voor Art4You. De muziekschool blijft aan de Bossebaan. Verhuizen naar de bibliotheek is financieel niet haalbaar. Dat zeiden we twee jaar geleden al.

Augustus/september. Marianne Klaassen is verstandig en geeft de raadszetel terug aan de PvdA. Met Wim Meijberg komt sociale deskundigheid terug in de Raad. Zijn Facebook kennismakingsfilmpje wordt bijna 1.500x bekeken.

Oktober/november. Het begrotingsdebat maakt duidelijk dat er veel moet veranderen in Veldhoven. Na de voorzieningen is nu het onderhoud de klos. Onderhoud van groen, wegen, verlichting, maar ook milieu en veiligheid. Alles wordt uit de kast getrokken om de OZB laag te houden. Helaas treedt de coalitie, met de komst van de VVD, op als één blok en laat geen speelruimte toe.

Oktober/november. De tekorten op jeugdzorg zijn enorm. Niet eerder had de gemeente een dergelijk slecht financieel vooruitzicht van doen. De oppositie stemt tegen de begroting. Met een ingezonden brief in het ED leggen we de vinger nog eens op de zere plek.

December: De campagne gaat nu echt van start. Op naar een mooi resultaat in 2018!

Veldhoven Draait Door

Veldhoven, 21 december 2017 – Op woensdag 7 maart 2018 vindt in Theater de Schalm de bijeenkomst ‘Veldhoven Draait Door’ plaats. Het betreft een bijeenkomst die vergelijkbaar is met het format van De Wereld Draait Door, waarin verschillende sprekers aan het woord komen in een informele setting. De bijeenkomst staat in het teken van onderwerpen en thema’s die jongeren erg aanspreken, zoals Cult & Tumult, hardstyle, openingstijden horeca etc. Sprekers die deze avond aan het woord komen zijn B-Front, DJ Zany, Ferreck Dawn en Renzo Dielesen. Gespreksleider is Jordy Graat. De doelgroep van deze avond is vooral jongeren van 18 tot 30 jaar. Maar uiteraard zijn ook ouderen van harte welkom.

Jongeren zijn van groot belang voor de toekomst van Veldhoven. Het is belangrijk om de ideeën en opvattingen van jongeren te horen. Maar ook de standpunten van professionals die werkzaam zijn binnen de sectoren die jongeren aanspreken. Daarom zijn onder meer bekende Veldhovenaren uitgenodigd als B-Front en DJ Zany: twee DJ’s die actief zijn in de hardstyle. Een muziekstijl die afgelopen jaar nog werd geweigerd bij het evenement Cult & Tumult. Wat vindt Ferreck Dawn daarvan? Een Veldhovenaar die juist actief is in een heel ander muziekgenre: Techno. Maar ook Renzo Dielesen zal aan tafel zitten. Hij is bekend als organisator van het Veldhovense Beach Event dat later Sand City is gaan heten.

Wat vinden deze deskundigen bijvoorbeeld van hardstyle? Is dit inderdaad een muziekstijl die meer overlast geeft dan andere muziekstijlen? En wat vinden ze bijvoorbeeld van de Veldhovense evenementen? Of de openingstijden van de horeca? Met de inzichten en visies van deze praktijkdeskundigen kan ook de Veldhovense politiek gericht beleid opstellen en de jongeren meer betrekken in de maatschappij. Het zou jammer zijn als jongeren in toenemende wegtrekken uit Veldhoven, omdat het beleid niet is ingericht op deze belangrijke groep.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk en vindt plaats op woensdag 7 maart 2018, van 19.00 tot 21.00 uur, in Theater De Schalm. De avond wordt georganiseerd door de PvdA-Veldhoven.

Het ontstaan van de jeugdwet; De juiste feiten in jaartallen

De aan de PvdA toegeschreven invloed bij de totstandkoming van de ‘nieuwe’ jeugdwet is nogal overdreven. Zelfs historici onder politieke ambtsdragers zijn immuun voor de werkelijke feiten. Op die manier kun je de ons toegedichte eer makkelijker vertalen in boegeroep over de financiële consequenties. Die baren, althans in ’n deel van de gemeenten, ernstige zorgen. En wie is dus de schuld van die ellende? Juist! Maar de feiten liggen, laat ik zeggen: genuanceerder. Daarom: als er weer eens wat te zeuren valt over de vermaledijde rol van de PvdA in deze geef ik hieronder de correcte gang van zaken vanaf 2004.

 

Balkenende II (CDA/VVD/D66) legt de grondslag van de nieuwe wet. In juni 2004 schetst minister De Geus (CDA) in het slotrapport van de Jeugdzorgbrigade ‘n beeld van onnodige bureaucratie bij cliënten en jeugdzorg-instellingen. In november van dat jaar discussieert de Tweede Kamer over het rapport van Operatie Jong met als één van de 12 thema’s: ‘de belangrijke rol voor de medeoverheden en betrokken instellingen’.

2010 In april komt het demissionaire kabinet Balkenende IV (PvdA was eerder uitgestapt vanwege de situatie in Uruzgan) met zijn toekomstvisie op de ondersteuning van en de zorg voor jeugdigen. Kernboodschap is: ‘de bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat op termijn naar gemeenten om de jeugdzorg goed en eenvoudig te organiseren’

Het regeerakkoord van Rutte I (VVD/CDA/gedoogsteun PVV) bevat o.m. het beleidsvoornemen om de hele jeugdzorg over te brengen naar de gemeenten. Dit kabinet volgt daarmee vrijwel alle standpunten van Balkende IV en van de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg.

2011 Met de brief Transitie jeugdzorg kondigt Rutte I op 30 september de nieuwe Wet zorg voor jeugd aan. Die vervangt de Wet op de jeugdzorg en wetsonderdelen over de jeugd-ggz en de jeugd-lvg (licht verstandelijk gehandicapten) uit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Op 8 november geven staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en F. Teeven (veiligheid en justitie) in hun beleidsbrief Geen kind buiten spel de hoofdlijnen aan van het nieuwe stelsel. Gemeenten moeten een algemeen zorgaanbod hebben, waar kinderen en ouders zorg op maat kunnen krijgen. Verantwoordelijk minister: E. Schippers.

2012 Met de Transitieagenda jeugdzorg van Rijk, VNG en IPO (Inter Provinciaal Overleg) (20 maart) geeft Rutte I het spoorboekje af voor de overdracht van taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten. ’n Half jaar later start Rutte II (VVD/PvdA)

2013 Op 17 oktober stemt de Tweede Kamer in met de Jeugdwet. Alleen PVV is tegen. In juni hadden wethouders van 26 steden in een open brief al de voordelen van decentralisatie van de jeugd-ggz beschreven.

2014 Ook de Eerste Kamer stemt, op 18 februari, in met de nieuwe wet. PVV stemt als enige tegen.

 

Conclusie
Na een jarenlang traject en elf maanden na het aantreden van onder meer de PvdA stemde vrijwel het hele parlement in met de nieuwe jeugdwet. PvdA staatssecretaris Van Rijn kreeg de, wat later bleek, zware opdracht om de kastanjes uit het vuur halen. Zullen we ophouden naar ‘schuldigen’ te zoeken en aan oplossingen werken?

Frans Hofmeester

Jeroen Rooijakkers in maart 2018 Lijsttrekker Veldhovense PvdA

De Veldhovense PvdA-leden bepaalden afgelopen maandag de volgorde in een 12-koppig team voor de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers (38) werd unaniem gekozen als lijsttrekker. De Veldhovenaren kunnen in maart 2018 verder kiezen uit een sterke mix van ervaring en enthousiasme. Raadslid Wim Meijberg neemt op de kandidatenlijst plek twee in en oud-wethouder Frans Hofmeester staat op drie.

Hoog op de kieslijst staat de jeugdige ‘nieuwkomer’ Andrej van Hout. Hij krijgt in de nieuwe raadsperiode alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. De kiezers vinden als kandidaten van de Veldhovense PvdA ook de huidige steunfractieleden Johan de Haas en Christina Goossens-Ruhr. De overige kandidaten zijn: jeugdzorgdeskundige Lenny van de Ven, teamleider op het Sondervick College Toon Bazelmans, oud-raadsleden Jan Rijnbeek en Fer Oerlemans en bekende Velhovenaren Peter Jonkers en Albert Leo. ‘Alles bij elkaar een ijzersterk team, niet alleen voor de verkiezingen…’, reageerde Rooijakkers.

De leden zeiden ook ja tegen het PvdA-verkiezingsprogramma ‘Blik op ’n vitaal Veldhoven’. Onder dit motto is vooral aandacht voor het creëren van kansen voor iedereen om mee te doen in ‘deze pracht stad die we met z’n allen mooier en vooral rechtvaardiger kunnen maken’. Behalve de inwoners zelf, zijn daar de gemeente, organisaties én de politiek voor verantwoordelijk. Burgers moeten dan wel echt mee kunnen doen en vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen.

Het programma legt duidelijke accenten op jeugd- en gezondheidszorg, ouderenbeleid, armoedebestrijding, milieu en duurzaamheid. ‘Ondernemers kunnen eveneens op ons rekenen’, aldus Jeroen Rooijakkers. ‘Zij kunnen zorgen voor nieuwe banen, ook voor mensen die beperkt zijn in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.’ Tenslotte zal de Veldhovense PvdA zich sterk maken voor een experiment met basisinkomen. Dat is een inkomen dat onafhankelijk is van andere inkomsten en sociale toelagen als kinderbijslag, studiebeurs en uitkeringen bij ziekte, pensioneren en werkloosheid vervangt.

Bij het samenstellen van het program is geput uit gesprekken met en vele schriftelijke suggesties van maatschappelijke en culturele organisaties, bedrijfsleven en particulieren.