College-antwoord brief ‘acceptatie van elk mens’

College-antwoord brief

‘acceptatie van elk mens’

 

In uw brief van 31 januari 2019 vraagt u aan ons college om de regenboogvlag aan te schaffen en deze op de bepaalde momenten, zoals Coming Out Day, te hijsen. Uw reden hiervoor is dat u vindt dat de gemeente aan de inwoners van Veldhoven moet laten weten’ dat de gemeente zich verzet tegen discriminatie en geweld en zich bekommert om het leed dat daardoor wordt veroorzaakt’, U vraagt vooral aandacht voor het streven naar gendergelijkheid.

Uiteraard vinden we, met u, dat discriminatie en geweld tegen de LBHTI voorkomen en tegengegaan moet worden. De gemeente zet zich hier al voor in door:

– Bij het Bureau Sociale Raadslieden en de gemeentebalie is een antidiscriminatie-meldpunt. Bij dit meldpunt worden de klachten, waaronder klachten over genderneutraliteit, geregistreerd en ter afhandeling doorgestuurd naar Lumens in de Buurt

– Reguliere subsidiering van het COC Eindhoven ten behoeve van de inwoners van de gemeente Veldhoven. Deze inzet bestaat uit onder meer het geven van voorlichting op het Sondervick College en individuele ondersteuning van LHBTI inwoners van Veldhoven.

In uw brief verwijst u naar de Global Goals for Sustainable Development (Goal 5). In een raadsinformatienota (juli 2OI7) is aandacht besteed aan deze Sustainable Global Goals, Daarin is de inzet vooral gericht op Duurzaamheid & Milieu, Smart City en Armoedebestrijding. Ondanks dat de inzet van de gemeente niet speciaal gericht is op gendergelijkheid (Goal 5) zijn we blij met uw vraag. Wij hebben de Regenboogvlag daarom inmiddels aangeschaft en zullen deze vlag voortaan op de dag van de Gay Parade in Amsterdam en tijdens Coming Out Day op 11 oktober 2019 bij het gemeentehuis hijsen.

Wij zijn er voor het Kind

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen, is straks meetellen. Met dit motto pakt Stichting Leergeld armoede vooruitstrevend aan. De PvdA regiowerkgroep Alle kansen voor de jeugd wilde daar meer over weten. Met de kennis en ervaring van Leergeld is in de zes gemeenten van de afdeling allicht meer te bereiken om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen te voorkomen.

Dus toog de werkgroep op de eerste dag van maart naar De Parasol in Veldhoven, het hoofdkwartier van één van de ruim honderd lokale stichtingen in Nederland. Het tiental besprak acties en wensen met Frans Heutinck, coördinator van Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen die sinds mei 2006 opereert. Frans zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en voor de werkzaamheden van de inter-mediairs, die zich onder meer inzetten voor huisbezoek. Het zijn allemaal vrijwilligers.

Leergeld wil kansen geven aan kinderen tussen 4 en 18 jaar door ze deel te laten nemen aan binnen– en buitenschoolse activiteiten. ‘Het gaat ons niet om waarop kinderen recht hebben, maar om wat ze nodig hebben’, zegt Frans. ‘Dus gaan we voor maatwerk. Dat doen we principieel in natura. Geld zou ook aan andere dingen kunnen worden besteed in plaats van aan de kinderen!’

‘Zo kan een grote groep van 250 kinderen, nadat het schoolzwemmen werd afgeschaft, het zwemdiploma A en B halen. Dankzij de medewerking van de vrijwilligers van zwemvereniging Njord konden de kosten daarvoor laag worden gehouden. Maar ook andere sportieve activiteiten zijn in beeld: gratis toegang tot de bibliotheek of eens per jaar naar een culturele voorstelling in de Schalm.’

‘We opereren los van regeltjes en zijn dan ook geen uitvoeringsorgaan van de gemeente. Bij de intake luisteren de intermediairs eerst goed naar de aanvragers om een beeld te krijgen van de problemen en zo de eerste blokkades weg te kunnen nemen. Dat kan bijvoorbeeld door alvast een rekening te voldoen die de hulpvrager niet kan betalen. Dan gaan we samen met de aanvrager zoeken en begeleiden naar de juiste oplossing of instantie. Positieve beloningen en stimulerende actie zouden daarbij een onderdeel kunnen zijn.’

‘Het huidige systeem van schuldhulpverlening, de manier van werken van incassobureaus, webwinkels, banken en ook zorgverzekeraars (30 % boete bij achterstand premiebetaling) werken averechts op het verkleinen van armoede en het oplossen van schulden. Zo komen mensen met schulden nooit van hun schulden af. Het is hard nodig hiervoor alternatieven te vinden.’

‘We zijn het hartgrondig eens met de kinderombudsvrouw. Elke gemeente moet gaan voor een kindgericht armoedebeleid, waarbij ze kinderen moeten betrekken. Wat de ouders ook uitgevreten hebben… we zijn er voor het kind.’

 

Wat is Stichting Leergeld?

Leergeld is de soort opvolger van Sint Vincentius, de rooms-katholieke liefdadigheidsvereniging uit de vorige eeuw. De eerste stichting ontstond 16 jaar geleden in Tilburg. Veldhoven & De Kempen heeft 930 kinderen uit 486 gezinnen onder haar hoede en heeft daarvoor een budget van ongeveer drie ton. Daarvan is 60 % afkomstig van de gemeenten en de rest van derden.

Ouders en verzorgers kunnen zich melden via info@leergeldveldhovendekempen.nl of via telefoonnummer 06 12 880601. De melding is vrijblijvend. Leergeld beoordeelt de gezin- en inkomenssituatie onder andere via huisbezoek.

Broodnodig: Veldhoven Aan Tafel

Boeiende bijeenkomsten zijn het, die van Veldhoven aan Tafel (VAT). Betrokken mensen en organisaties praten er over jeugdzorg, WMO, arbeidsparticipatie en andere onderwerpen binnen het sociaal domein. Zo kwam op de laatste vergadering in februari de route naar een nieuwe kadernota Schulddienstverlening van de gemeente Veldhoven aan bod. Een stafmedewerker minimabeleid hielp ons op weg. Het is goed om al vanaf de start mee te kunnen praten!

Het gesprek ging deze keer ook over rol, positie en bekendheid van de VAT bij de gemeenteraad, (professionele) instanties en bewoners. Als regelmatige bezoeker vertel ik daarom via deze website en onze andere sociale media meer over dit broodnodige fenomeen binnen onze gemeenschap. Als sociaal democraat wil ik zo bijdragen aan de bekendheid van VAT, aan de taken, de samenstelling en het deelnemen in deze brede participatieraad.

Veldhoven aan Tafel bespreekt eens in de drie maanden onderwerpen rond het sociaal domein, zoals de actuele veranderingen in de zorg. Doel is om de zorg en de voorzieningen beter af te stemmen op de behoeften van de Veldhovense inwoners. Dit doet de participatieraad door het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over wat zich binnen het sociaal domein afspeelt. Zo krijgt de gemeente achtergrondinformatie bij het ontwikkelen van een beleid dat aansluit op de behoeften en verwachtingen van de inwoners. Dat doet de VAT door gemeente en inwoners met elkaar in gesprek te laten gaan en inwoners mee te laten doen in de maatschappij (‘burgerparticipatie’). Zo inspireren  en informeren de deelnemers elkaar.

‘Veldhoven aan Tafel’ bestaat uit een vaste kern met vertegenwoordigers van alle doelgroepen (jeugd, jongvolwassenen, ouderen, (arbeids-)gehandicapten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden) en inwoners. Die vaste kern kan worden aangevuld met ervaringsdeskundigen of professionals voor het geven van informatie of een toelichting.

Toehoorders zijn van harte welkom op de openbare vergaderingen. Je kunt, over geagendeerde punten, ook spreektijd aanvragen. Wil je met één of meer de vergadering bijwonen of inspreken? Geef dit dan via een e-mail door aan veldhovenaantafel@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Passie voor Onderwijs

Jos Bosch vertrok begin februari als rector/bestuurder van het Bladelse Pius X-College. In een veelheid van hartelijke speeches in zijn richting klonken de woorden door als ‘lol, energie en levenslust’.

Maar in meer dan één toespraak werd ook gewezen op zijn inzet voor de (Veldhovense) PvdA. Reden om deze onderwijsman in hart en nieren en ons gewaardeerde lid ook op deze plek in het zonnetje te zetten. De bezoekers kregen een heuse glossy mee: ‘de Jos’. Die gaat vooral over onderwijs: de hefboom naar sociale mobiliteit… dat die deuren opent die anders gesloten blijven en een mensenleven richting en betekenis geeft.

‘ Welkom terug, Jos!

Jos Bosch

Acceptatie van elk mens

Deze week vroeg de PvdA-fractie per brief aan het college de zogeheten regenboogvlag aan te schaffen en die op gezette tijden op te hangen aan een van de drie masten bij het gemeentehuis. Waarom deze brief?

Op initiatief van de toenmalige PvdA-fractie zijn sinds 2010 de millenniumdoelen onderdeel van het beleid van de gemeente Veldhoven. Recentelijk werd in de paragraaf sociaal domein van het coalitieprogramma 2018 – 2022 opgenomen dat de millenniumdoelen vervangen worden door aansluiting bij de Global goals for sustainable development. Die zijn in 2015 door de VN vastgesteld. Ze raken gemeentelijke kerntaken zoals afvalbeheer, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur.

‘Global goal’ 5 van de 17 doelen wil elke vorm van discriminatie laten stoppen, geweld tegen vrouwen en meisjes tegengaan en volledige en effectieve participatie bereiken op alle niveaus van besluitvorming. Het streven naar gendergelijkheid maakt deel uit van dit vijfde doel.

Ongeveer 1 op de 15 volwassenen identificeert zich als lesbisch, homoseksueel of biseksueel. (www.movisie.nl/publicatie/feiten-cijfers-rij). Dezelfde bron meldt dat pesterijen en psychische problemen bij hen veel vaker voorkomen dan bij niet-LHBTI’s.

Op juridisch vlak zijn al stappen in de goede richting gezet zijn, maar discriminatie van en geweld tegen LHBTI’s komt nog steeds te veel voor. Daar iets aan doen, is een kwestie van lange adem. Maar we kunnen om te beginnen dit punt onder de aandacht van de Veldhovenaren brengen.

Daarom vragen wij u de regenboogvlag aan te schaffen en deze in ieder geval op geëigende tijdstippen (zoals op de Coming Out Dag) te hijsen. De eerste keer vergezeld van een bericht op de gemeentepagina en de gemeentelijke site. Zo laten we de gemeenschap merken dat we ons verzetten tegen discriminatie en geweld en ons bekommeren om het leed dat daardoor wordt veroorzaakt’, aldus de fractie

Sportgala 2018

Na weer een fantastisch sportjaar worden de grootste toppers mooi uitgelicht tijdens het jaarlijkse, Veldhovense sportgala.

De toppers van dit jaar:
Sport talent: Klaas Jan Zwolsman, turnen
Sport ploeg: Basko Heren1, hockey
Sportman: Tim Verbaandert, atletiek
Sportvrouw: Lizzy Witlox, wielrennen

Net als onze burgemeester feliciteren wij alle winnaars van het sportgala 2018!

Hoe communiceren met senioren?

Dit is de centrale vraag eind december tijdens een discussieavond in wijkcentrum het Tweespan. De meeste deelnemers – actief in (het seniorendeel) van de Veldhovense gemeenschap – vallen onder die leeftijdscategorie en weten dus waar zij het over hebben. De discussie is dan ook uitvoerig en intens.

Samen met Cordaad organiseerde Ella Cornelissen (20) uit Veldhoven deze avond in het kader van haar studie toegepaste gerontologie. Die studie houdt in dat zij later wil werken aan leeftijdsvriendelijke diensten en producten voor ouderen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten, adviezen of beleidsplannen, gericht op het verbeteren of behouden van de kwaliteit van leven. Zo moet de zelf- en samenredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving worden versterkt. Tot zover de theorie.

In de uitnodiging stond ‘samen kijken naar de communicatieproblematiek met 55-plussers op het gebied van activiteiten binnen de gemeente Veldhoven.’ (Dan gaat het wel over ’n kleine 16.000 Veldhovenaren!) Twee termen leverden al gelijk volop discussie op: ‘55-plussers’ en ‘problematiek’. Tussen 55 en, zeg, 85 zitten immers werelden van verschil en in al die leeftijdscategorieën is het bepaald niet alleen kommer en kwel.

Het is dus zaak om bij communicatie met de doelgroep meer onderscheid te maken, niet alleen in leeftijd maar ook welke mogelijkheden hebben senioren (nog) tot hun beschikking. Een van de uitgewerkte thema’s was het ontwikkelen van een of meer apps Die kun je prima afstemmen op leeftijd, persoonlijke mogelijkheden en interesses.

Ook de communicatie via de overige media kwam uiteraard aan bod, bijvoorbeeld via de  Maandkrant  Veldhoven. De redactie besteedt ruime aandacht aan de doelgroep van deze avond. Jammer genoeg schort het nog aan de bezorging van de krant. (Geef postcodes en huisnummers die daar ‘last’ van hebben, door aan deze site en we sturen die door.)

Verder is er de website www.seniorenraadveldhoven.nl. Daarop komt binnenkort een agenda met activiteiten, die voor alle senioren toegankelijk zijn. Naast veel informatie vind je op de site ook een digitale uitvoering van de Seniorenwijzer naar sociale, medische en financiële hulp en hulporganisaties.

Ella Cornelissen

’n lastig pakket

In de laatste twee vergaderingen ging het in de Veldhovense Raad over wie de (honden)belasting voor een hulphond in opleiding betaalt. De tweede ronde was nodig omdat na de eerste discussie evenveel raadsleden voor als tegen waren. Zelf vond ik aanvankelijk dat de gemeente geen hondenbelasting kon vragen; de andere keer wel. Je moet goeie argumenten hebben voor zo’n ommezwaai. En die had ik.

Wat ‘speelde’ er (voor wie het miste in de krant). Tijdens de begrotingsbehandeling stelden collega’s van de oppositie voor om honden in opleiding tot assistentiehond vrij te stellen van de hondenbelasting. In eerste instantie vond ik dat een sympathiek voorstel. De eigenaar van de hond was immers ’n half jaar geleden al zoiets toegezegd. En dat schept verplichtingen of, met grote woorden: dat is ’n kwestie van behoorlijk bestuur! Na drie kwartier woordenstrijd staakte de stemmen bij 13-13.

Na de vergadering kwam ik erachter dat de ‘toezegging’ niet zo keihard was en stamde uit de verkiezingstijd. Dat verandert de zaak. Dan praat je in ieder geval niet van onbehoorlijk bestuur (door bijvoorbeeld wethouders), maar van zieltjes (proberen te) winnen. Op zoek dus naar echte argumenten…

Die haalde ik onder meer bij Hulphond Nederland. Dit gesprek leverde een genuanceerd verhaal op. ‘Als een hulphond in opleiding bij een inwoner komt, vragen wij het college haar of hem, vrij te stellen van de hondenbelasting. ‘Als dit niet kan, bijvoorbeeld omdat dit bijvoorbeeld in strijd is met een verordening, even goede vrienden’, aldus mijn woordvoerder. ‘Dan betaalt onze stichting die belasting en is de zaak voor ons afgedaan. Wat anderen daarmee doen, is niet aan ons.’

Op schriftelijk vragen aan ambtenaren kwam een soortgelijk antwoord, zij het met andere woorden. De gemeente springt (dan pas) bij als het geld niet op een andere manier op tafel kan worden gelegd. Of, formeler gezegd: als er geen ‘voorliggende’ voorziening is, is de gemeente voor inwoners het laatste vangnet. En Hulphond Nederland biedt die faciliteit. Dat die, zoals mij eerder was ingepeperd, geld zat heeft om de hondenbelasting te betalen, vind ik overigens een argument van niks. Zoals gezegd, het is niet de stichting die financieel dwarsligt…

Dit en meer overziende, vond ik dat de zaak niet langer op de principiële spits moest worden gedreven en dat vrijstelling van belasting niet aan de orde was.

 

Had ik daarvoor nóg meer mensen moeten raadplegen? Veldhoven Aan Tafel en Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven vinden van wel, las ik in de krant. Zij vinden dat de Raad dan beter het belang van hulphondenopleiding had kunnen inschatten. Vrijwel alle fracties lieten uitputtend horen hoeveel waarde zij daaraan hechten. Maar daar ging het hier niet om. Discussiepunt was: wie betaalt de belasting voor zo´n beest. En dat is Hulphond Nederland en dus geen van de inwoners die beide adviesorganen vertegenwoordigen.

Hun woordvoerder schrijft ook niet geïnformeerd te zijn over voorstel en stemming in de Raad. Aankondigingen stonden dagen voor beide raadsvergaderingen in het Veldhovens Weekblad. Op de gemeentelijke site was de complete agenda met bijlagen te vinden. En Eindhovens Dagblad en VW deden uitvoerig verslag over de eerste vergadering.

Jammer om op dit soort gronden te betwijfelen of ‘men’ de inbreng van VAT en SPGV serieus neemt. Heel serieus, maar, vrienden, het moet wel ergens over gaan.

Wijkplatforums in beroering

Wijkplatforms n beroering

Gaan onze wijkgrenzen veranderen en wat zijn daar dan de gevolgen van? Onlangs werd in de wijkraden gesproken over het veranderen (“herijken”) van de wijkindeling van Veldhoven. Dat leverde nogal wat vragen op. Als PvdA Veldhoven zijn we op zoek gegaan naar het achterliggende verhaal. Saskia Terwindt van de gemeente was zelf ook verrast door de heftige emoties die bij de gesprekken naar voren kwamen. “Het geeft wel blijk van de grote sociale cohesie in de wijken”, stelt Saskia.

Het is begonnen met de vraag van de VVE (Vereniging van Eigenaren) van de Abdijtuinen. Die vroeg zich af of de wijkgrens verlegd kon worden. Dat bracht de vraag op wat de wijkgrens eigenlijk betekent en of we die in Veldhoven wel juist hebben gesteld. De wijkindeling is vooral belangrijk om een wijk te vergelijken met andere wijken en voor bijvoorbeeld groenbeheer. Het CBS geeft hier richtlijnen voor. Een wijk heeft bijvoorbeeld een aaneengesloten bebouwing, heeft een woon-, werk- of recreatiefunctie of het gaat juist over een buitengebied.

Belangrijk criterium voor een wijk is dat de bewoners zich in de wijk herkennen. Daarom is de gemeente naar de wijkraden gegaan om te horen wat de bewoners willen met hun wijk. Op basis van deze informatie en de CBS-richtlijnen wordt dan een voorstel gemaakt voor de indeling in wijken in Veldhoven. Dit voorstel wordt dan weer gedeeld met de inwoners en uiteindelijk vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Het plan is om dit proces voor mei 2019 afgerond te hebben. Als PvdA Veldhoven zullen we goed in de gaten houden hoe dit proces verloopt.

 

Huidige wijkindeling Veldhoven