Nieuwe PvdA-fractie

Na de beëdiging gisteravond van Johan de Haas is de nieuwe fractie van de Veldhovense PvdA  compleet. Aan de slag voor de bewoners van Veldhoven! Van links naar rechts: Andrej van Hout en Johan, steunfractieleden; de raadsleden Wim Meijberg en Frans Hofmeester en steunfractielid Christina Goossens Ruhr.

De eerste week…

… als wethouder zitten erop. Vijf spannende en enerverende werkdagen, die je laten beseffen wat er allemaal bij dit ambt komt kijken. Geen dag was tot nu toe hetzelfde. En dat zal wel zo blijven, denk ik.

Duidelijk werd in ieder geval dat de agenda vanzelf volloopt. Al gauw was het passen en meten om bij een parttime aanstelling van 0,6 FTE alles in te plannen. Je hebt in principe drie werkdagen, maar nu al is duidelijk dat het niet lukt om alle afspraken en verplichtingen in zo’n tijdsbestek te plannen. Vele daarvan worden door externe partijen georganiseerd. En zij prikken nu eenmaal de datum die hen het beste schikt. Wegblijven is geen optie. Dat is nu eenmaal het eervolle, maar vaak ook prettige lot van een wethouder als één van de gezichten van de gemeente.

Zo presenteerde ik me deze eerste week bij de ambtenaren, ontmoette ik André Kuijpers op een bijeenkomst over de Omgevingswet en ging ik op kennismakingsbezoek bij alle politieke partijen. Ook de eerste grote plannen van deze raadsperiode zijn gepresenteerd: de gebiedsvisie Bossebaan met vier appartementencomplexen en 165 appartementen én de eerste schetsen van het nieuwe zwembad. Plannen waar Veldhoven trots op mag zijn.

Een kennismaking met ‘mijn’ ambtenaren financiën en duurzaamheid was eveneens onderdeel van de eerste (werk)week. Veldhoven mag trots zijn op alle expertise die ze met deze topambtenaren in huis heeft. En gelukkig lijkt het financieel weer iets beter te gaan, al zijn we er nog lang niet. Veel financiële onzekerheden noodzaken de gemeente nog steeds de vinger op de knip te houden en op zoek te gaan naar extra inkomsten. De komende maanden zullen we op zoek gaan naar een goede invulling hiervan. Want dat is de opdracht die we ons hebben gesteld: Veldhoven sterker en steviger maken. Daar is iedereen voor nodig. Samen, stabiel en sterk.

Jeroen Rooijakkers

 

Grote belangstelling voor plan (rond) nieuw zwembad

Wat ’n drukte vorige week in sporthal Den Ekkerman. In twee sessies informeerden ’n kleine driehonderd belangstellenden naar wat er gaat gebeuren met en rond het nieuw te bouwen zwembad in Veldhoven. De PvdA-fractie was benieuwd naar het commentaar.

Over het zwembad zelf was nog weinig te melden. Veel meer dan schetsen zijn er niet. De gemeente selecteert vijf aannemers die na de zomer een ontwerp van het bad maken. De bijeenkomsten waren bedoeld om daarvoor informatie te verzamelen, maar ook om te horen wat de bezoekers vinden van de inrichting van het gebied ten westen van het Citycentrum. Commentaar was er vooralsnog vooral over de bereikbaarheid en het parkeren rond zwembadgebouw en sporthal. In de stand van ‘de buren’ werden daar volop aantekeningen over gemaakt.

Velen lieten ook hun fantasie over de inrichting en het duurzaam functioneren van het bad de vrije loop. Vellen vol ideeën werden daar in de‘Out of the Box’standvoor aangedragen. Op www.veldhoven.nl/zwembad staan de nieuwsbrieven over de ontwikkeling van het zwembad. Aanmelden kan via een e-mail naar: zwembad@veldhoven.nl.

 

 

Dringen bij de maquette van Eindhovense 4e jaarstudenten. Ook de enquête over het gebied rond het nieuwe zwembad had warme belangstelling.

 

Laat de inrichting van het zwembad maar aan Bram, Dennis en Stefan over. Ze hadden een heel vel nodig om hun ideeën neer te pennen.

 

 

BewarenBewaren

Coalitievorming 2018-2022

Ruim een maand na de verkiezingen is er duidelijkheid in Veldhoven: er komt een coalitie met VVD, GBV en PvdA. Dit is bereikt in een goede sfeer en met begrip voor ieders inbreng . Partijen stelden zich constructief op en leverden input voor het nieuwe coalitieakkoord. De PvdA ziet de nieuwe periode enthousiast tegemoet, zeker ook gezien de getoonde eensgezindheid. Maandag 14 mei 2018 is de installatie van het nieuwe college.

Proces

De verkiezingen van 21 maart leverden nogal wat verschuivingen op in het Veldhovense politieke landschap. De nieuwe partij Senioren Veldhoven was met liefst vijf zetels de grote winnaar. Met twee zetels winst werd de VVD de grootste partij. VSA, lang de grootste partij in Veldhoven, zakte terug van 6 naar 3 zetels. Een verklaring hiervoor blijft lastig, net zoals het lastig te verklaren is waarom CDA van 4 naar 2 zetels ging.

De PvdA kreeg meer stemmen dan in 2014. Zowel absoluut (van 1.420 naar 1.670) als relatief (van 8,5% naar 9,2%). Een mooi resultaat, zeker vergeleken met de landelijke tendens. Het leverde geen zetelwinst op, maar toch voelt het als loon naar werken.

VVDGBVSen. Veldh.VSACDAPvdAD66Totaal
Aantal stemmen4.3213.6002.9752.2931.7321.6701.63918.230
Percen-tages23,7%19,7%16,3%12,6%9,5%9,2%9,0%100%
Lijst-trekkers1.6771.7531.7291.0749881.0711.2499.541
Zetels765322227

 

Met deze uitslag waren vele coalities mogelijk. Hoewel duidelijk was dat in ieder geval VVD en GBV daarin plaats zouden nemen, was de derde partner op voorhand minder duidelijk. Maandag 9 april werd duidelijk dat de PvdA de derde partner zou worden, zodat het coalitieprogramma sociaal getinte ambities zou krijgen. Dat dit is gelukt, ziet u in de hoofdlijnen hieronder.

De PvdA is trots op dit akkoord dat aandacht heeft voor burgers én ondernemers . Een akkoord dat ook gespitst is op bouwen, maar ook de leefbaarheid…. voor jongeren én ouderen. De titel van het akkoord Samen, Stabiel en Sterk zullen we de komende jaren waarmaken.

 

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

 • We sluiten aan bij bewonersinitiatieven of vragen inwoners met de gemeente mee te denken over nieuw beleid.
 • Onze woonlasten blijven behoren tot de laagste 25% in Nederland.
 • Veldhoven is een sterke en zelfstandige gemeente in het hart van Brainport.
 • Samenspraak blijft belangrijk en om draagvlak te behouden is verbreding naar de achterbannen van belangengroepen, zoals vertegenwoordigd in Veldhoven aan Tafel, noodzakelijk.

 

Taakveld 1: Veiligheid

 • Veiligheid begint bij preventie, bewustwording en communicatie.
 • Toezicht en handhaving blijven belangrijk, buurt-app projecten, sociaal alarm, cameratoezicht en bodycams van handhavers kunnen hierbij helpen.
 • Het gat tussen wijkwerk en politie wordt opgevuld door extra inzet op de-escalatie van overlast gevende jeugdgroepen.

 

Taakveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

 • Gecontroleerde groei is wat ons betreft mogelijk voor Eindhoven Airport. Wel blijft het huidige vliegvenster gehandhaafd op de basistijden tussen 7:00-23:00 uur en er is aandacht voor overlast en gezondheidsrisico’s.
 • Aanpak verkeerssituatie kruispunt Nieuwstraat Kromstraat na afronding Zilverbaan.
 • Fietsgebruik woon-werk wordt gestimuleerd door goede verbinding tussen bedrijventerreinen de Run en de High Tech Campus te maken (slowlane).
 • Aanleg van verlichting langs verlengde Heerbaan-Oersebaan.
 • Parkeerbeleid City Centrum wordt in 2018 herijkt om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat en ter voorkoming van leegstand.

 

Taakveld 3: Economie

 • Voor ondernemingen is deregulering het credo. Meer ruimte voor ondernemers om daadwerkelijk te ondernemen.
 • Winkelcentra toekomstbestendig maken door flexibeler om te gaan met bestemming van leegstaande panden en ruimte bieden om ‘beleving’ toe te voegen in winkelgebieden bv. in de vorm van kleine terrassen of een horecapuntje.

 

Taakveld 4: Onderwijs

 • Ook voor volwassenen is educatie relevant. Vooral voor nieuwkomers heeft de gemeente hier een taak.
 • Goede huisvesting voor alle scholen in redelijke nabijheid van hun leerlingen.
 • Brede samenwerking met scholen, instellingen en gemeenten om de gevolgen van pesten, vechtscheidingen en een ongezonde levensstijl te bestrijden.

 

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

 • Initiatief van vervanger van Cult & Tumult wordt gesteund.
 • Verdergaande samenwerking tussen de grote culturele instellingen wordt gestimuleerd
 • Passende viering 100 jaar Veldhoven
 • Realisatie nieuw zwembad in samenspraak met omwonenden en gebruikers.

 

Taakveld 6: Sociaal Domein

 • We willen graag aansluiten bij twee landelijke bewegingen: Het pact voor de ouderzorg en Eén tegen eenzaamheid. Het langer thuiswonen van mensen met een beperking en van ouderen vraagt om een beter antwoord op de zorgvraag.
 • Ontwikkeling van een goede basisstructuur voor iedereen die wat ondersteuning kan gebruiken. Aanpak tekorten jeugdzorg.
 • Het VN-verdrag Handicap biedt ons handvatten om aan de slag te gaan met het verbeteren van toegankelijkheid van onze gemeente.
 • De voormalige Milleniumdoelen worden vervangen door aan te sluiten bij de Global goals for sustainable development
 • Initiatieven als de Quiet-community en Mobility mentoring integreren in onze aanpak van armoedebestrijding en voorkoming van (meer) schulden.

 

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

 • Aandacht voor een regionale duurzaamheidsagenda in het Stedelijk Gebied.
 • Realisatie circulair bedrijventerrein op Habraken.
 • Er komt meer aandacht voor het thema energietransitie.
 • Huidig laadpalenbeleid voor elektrische auto’s in openbaar gebied wordt onder de loep genomen.

 

Taakveld 8: Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

 • Knelpunten zitten vooral op het vlak van sociale huur en betaalbare koopwoningen voor starters. Lange wachtlijsten en te hoge prijzen maken dat onze jeugd wegtrekt uit Veldhoven.
 • Handhaving van de 22% norm voor sociale huurwoningen, maar wel met een evenwichtige spreiding over de gemeente.
 • Onderzoek of op meer plaatsen tijdelijke woonoplossingen tot de mogelijkheden behoren om de druk op de sociale huurmarkt te verlichten.

 

Jeroen Rooijakkers

Coalitie Veldhoven rond: VVD, GBV, PvdA

VVD, Gemeente Belangen Veldhoven (GBV) en PvdA gaan definitief samen regeren in Veldhoven. Dat maakten de drie partijen woensdagochtend bekend.

 

De drie hebben overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord, de wethouderskandidaten en de portefeuilles. Tijdens de raadsvergadering van 14 mei worden de wethouders geïnstalleerd.

 

Er komen in totaal vijf wethouders in het nieuwe college, met een totale formatie van vier fulltime plaatsen.

 

De meest opvallende naam is die van Daan de Kort, momenteel fractievoorzitter van de VVD. De Kort is met zijn 25 jaar een erg jonge wethouder. Hij neemt de portefeuille economische zaken en sport op zich.

 

Een andere nieuwkomer in het college is Jeroen Rooijakkers van de PvdA. Hij neemt financiën en duurzaamheid voor zijn rekening.

 

Het vijftal wethouders wordt aangevuld door drie oude bekenden. Voor GBV komen Mariënne van Dongen-Lamers (sociaal domein en subsidies) en Hans van de Looij (wonen en beheer openbare ruimte) terug op hun post. Ook Ad van den Oever stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid) van de VVD blijft aan.

 

van: ED.nl (link)

Regiobijeenkomsten Lillianne, Attje en Martijn

Nog even een herinnering: We hebben een ontzettend leuke regiobijeenkomst gepland voor 23 april!

Er zijn inmiddels drie goede avonden geweest in Zutphen, Hilversum en Dordrecht. Nu volgt Tilburg!

De avond staat onder begeleiding van Martijn de Korte, Lilianne Ploumen en Attje Kuiken zijn deze avond de link naar de Tweede Kamer kan maken en we beginnen met een leuk nieuws uit het Zuiden; De winnaars van Echt-Susteren en Mook en Middelaar.

Het wordt een interactieve avond, met een positieve blik, waarbij we de plannen voor de komende 4 jaar zelf gaan invullen.

Vergeet je niet om nog aan te melden, en iemand mee te nemen die een positieve en sterke campagne heeft gevoerd, iemand die echt mee wil bouwen aan de PvdA-beweging!

En mocht je zelf niet kunnen, stuur de uitnodiging dan vooral door naar een enthousiasteling van de afdeling die wellicht wel beschikbaar is.

hier Kun je je aanmelden, doe dit vooral nog!

 

Wanneer?
Om 19:00 beginnen we met koffie en thee, om 19:30 trappen we het inhoudelijke gedeelte af en vanaf 21:15 praten we gezellig na met een drankje.

 

Waar?

Locatie: Bank15, Spoorstraat 350, Tilburg
Openbaar vervoer? Bank15, ligt 350 meter van het station Tilburg
Auto? Parkeren kan bij de diverse parkeergarages in de buurt van het station

 

Coalitievorming Veldhoven met VVD GBV en PvdA

Nadat de VVD als grootste partij uit de bus kwam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. zijn fractievoorzitter Daan de Kort en wethouder Ad van den Oever als informateurs aan de slag gegaan. Alle partijen hebben in twee uitvoerige gesprekken met de informateurs duidelijk kunnen maken wat hun plannen voor de komende raadsperiode zijn. Deze verkennende gesprekken hebben ertoe geleid dat de VVD, GBV en de PvdA verder gaan praten over een mogelijke coalitie.

Voor het onderzoeken van deze combinatie is rekening gehouden met diverse factoren. Denk hierbij aan de verkiezingsuitslag, bestuurlijke ervaring, de partijprogramma’s en het verkrijgen van een breed draagvlak binnen de Veldhovense samenleving. In de komende weken zal het coalitieakkoord verder worden uitgewerkt.

Christina Goossens-Ruhr moet afzien van voorkeurszetel

Veldhoven, 23 maart 2018 – De Veldhovense PvdA kijkt tevreden terug op het resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van deze week. De partij scoorde meer stemmen dan vier jaar terug, maar het aantal zetels bleef twee. Die gaan volgens de uitslag naar Jeroen Rooijakkers en Christina Goossens-Ruhr. Christina haalde voldoende voorkeursstemmen (180) voor een plek in de gemeenteraad. Helaas heeft zij moeten besluiten om gezondheidsredenen een stap terug te zetten en afstand te doen van haar raadszetel. Deze zal nu naar Wim Meijberg gaan, nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst. Wel zal ze beschikbaar blijven als steunfractielid.

De fractie respecteert dit besluit en is blij dat ze toch haar kiezers kan vertegenwoordigen in de rol van steunfractielid. Een rol die ze al verschillende jaren uitstekend invult. De komende periode zal ze opnieuw vooral het sociaal domein voor haar rekening nemen. Een portefeuille die haar op het lijf geschreven is.

Naast Christina Goossens-Ruhr zullen Johan de Haas en Andrej van Hout eveneens steunfractielid worden namens de PvdA. Johan de Haas zal vooral ruimtelijke ordening voor zijn rekening nemen. Andrej van Hout zal zich vooral richten op de belangen van jongeren en cultuur.

Grootste opdracht Veldhoven: de financiën op orde krijgen

Veldhoven is trots op haar zelfstandigheid. En terecht. Met zoveel voorzieningen dicht bij huis en een geweldig verenigingsleven is Veldhoven een stad met nog steeds dorpse trekjes en een dorpse allure. Veldhoven wil dat graag zo houden. Maar voorzieningen kosten geld. Geld dat nu even moeilijk te vinden is. De zorgelijke boekhouding was al bij aanvang van deze Raadsperiode bekend. Maar de afgelopen periode is er nauwelijks sprake van verbetering. Integendeel. De financiën vragen meer aandacht dan ooit tevoren. Oftewel, er is werk aan de winkel. Veel werk.

Op 1 januari 2014 bedroeg de algemene reserve van de gemeente Veldhoven € 39 mln. De exploitatie was al meerjarig niet meer sluitend, waardoor er flink bezuinigd moest worden. Maar met de bezuinigingen lukte het de gemeente wel om toch een sluitende begroting te presenteren. Niettemin was duidelijk dat er meer moest gebeuren. Want zo kon het niet verder. Temeer omdat de solvabiliteit dreigde te dalen van 26% in 2014 naar 16% in 2017.

Het college had een behoorlijke uitdaging en begon nog met veel enthousiasme. In 2015 werd de zogenaamde kerntakendiscussie in gang gezet. Oftewel, welke taken hoort de gemeente wel uit te voeren en welke taken zou de gemeente kunnen afstoten. Het doel was om daarmee een bezuiniging door te voeren van € 340.000 op de jaarlijkse exploitatie. Helaas kwamen de politieke partijen er niet uit. Eén partij weigerde zelfs om aan de discussie deel te nemen. Het draagvlak voor de kerntakendiscussie was dus ver te zoeken. Jammer, want dit had een eerste stap kunnen zijn richting een financieel solide gemeente. Maar het tegengestelde is gebeurd. En met een kostenpost van bijna € 100.000 aan ambtelijke uren is dit simpelweg op een mislukking uitgelopen. Dan kan er kritisch naar de politiek worden gekeken. Maar misschien moet ook het college eens bij zichzelf nagaan of deze discussie wel op de juiste wijze is ingestoken.

Daarna volgde het debacle met de muziekschool. Lange tijd werd volgehouden dat de muziekschool moest worden ondergebracht in de bibliotheek. De eerste etage zou daar de ideale locatie voor zijn. De culturele instellingen zouden elkaar daardoor beter weten te vinden en elkaar beter kunnen bestuiven. Een leuke gedachte. Maar waarschijnlijk is er onvoldoende stilgestaan bij het feit dat het toch wel heel lastig is om een stiltegebouw te combineren met een geluidsruimte. Ook dit werd vele malen duurder en opnieuw was er bijna € 200.000 over de balk gegooid aan onderzoekskosten.

Intussen is er na 4 jaar vrijwel niets gedaan om de financiën weer op orde te krijgen. Er is slechts in zeer beperkte mate een start gemaakt met de verkoop van gronden en er is een bezuiniging doorgevoerd op de 4 culturele instellingen. Maar van een ondernemende gemeente kan niet worden gesproken. Waarom is er nog niets gedaan om de intussen al weer ruim een jaar lang leegstaande eerste etage van de bibliotheek gevuld te krijgen? Waarom lukt het Eindhoven Airport wel om een zonnepanelenproject op te starten en waarom lukt dat de gemeente Veldhoven niet? En waarom lukt het de gemeente maar niet om eens een echte bezuinigingsslag door te voeren?

Zo vlak voor de nieuwe Raadsperiode is de algemene reserve intussen gedaald naar € 37 mln. (per 1 januari 2018). Een afname van bijna € 2 mln. ten opzichte van 2014. En dat al met de benarde financiële situatie van 2014 in het achterhoofd. De solvabiliteit is nauwelijks verbeterd en zit nog steeds rond de 25%. En als klap op de vuurpijl heeft de gemeente Veldhoven zo vlak voor de nieuwe Raadsperiode te kampen met enorme tekorten op jeugdzorg. Hierdoor lukt het nu niet meer om de exploitatie sluitend te krijgen met nieuwe bezuinigingen. Nee, de algemene reserve moet nu worden aangesproken om de begroting rond te krijgen met alle gevolgen van dien. Kortom, er moet nu echt iets gebeuren. Het roer moet om. En wel drastisch. Want het is al ruimschoots vijf voor twaalf.