Als ik in de Raad zou zitten…

Combinatie Jeugdzorg en de Veldhovense PvdA spraken in de vakantieperiode met elkaar over ‘samen sterk voor de jeugd’. Het werkbezoek inspireerde één van de acht deelnemers tot de ontboezeming hieronder. Die vat tegelijk prima samen van wat we bespraken.

Als ik in de Raad zou zitten? Dan zou ik me inspannen om ook kwetsbare kinderen en jongeren en hun gezinnen mee te laten doen in onze samenleving! Ik zou stimuleren dat de ondersteuning verbetert door de zorg meer integraal en effectiever aan te pakken. Niet in hokjes denken, maar uitgaan van de echte vraag… En die komt uit zorg en onderwijs, uit wonen, werk, financiën, et cetera. Ook zou ik de deskundigheid van onze burgers zelf benutten en combineren met de vakkennis van specialisten op de diverse terreinen!

En er vervolgens voor zorgen dat die hulp en ondersteuning gegeven wordt die echt nodig is, in de juiste volgorde en prioriteit. Dus: zo snel en zo goed als mogelijk en niet meer en langer dan noodzakelijk! Mét anderen zou ik proberen dat het aanbod van specialistische jeugdzorg voor kwetsbare gezinnen en kinderen blijft bestaan en niet in een algemene bezuinigingsdrift het loodje legt.

Onnodige lastendruk en kostenstijging zou ik willen verminderen door als gemeente beter samen te werken met professionals vanuit een basis van vertrouwen!  Daarbij is onderscheid nodig in het ‘niveau’ van de hulp. Er zijn gezinnen en kinderen die goed te helpen zijn in de sociale basis en in de eerste lijn, maar ook gezinnen en kinderen die de expertise en het aanbod van de specialistische jeugdzorg nodig hebben, Met andere woorden: durven differentiëren.

Deze ontboezeming sluit goed aan bij de vorig jaar door de hele Raad aangenomen PvdA-motie over jeugdzorg. Daarin kreeg het college de opdracht beter en sterker in te zetten op vroeg signalering en preventie in samenwerking met betrokken zorgpartners. Daarnaast vraagt de Raad aandacht voor afstemming met verwijzers ten behoeve van optimale begeleiding van jeugdigen en hun omgeving krijgen. Bovendien kan afstemming onnodige opschaling naar gespecialiseerde zorg beperken en het maken van onnodige kosten voorkomen. Klik voor de volledige tekst van de motie op ….[Andrej, graag aanvullen…)

 

Kwetsbare jongeren naar werk: begeleiden staat onder druk.

Veel jongeren in het praktijkonderwijs hebben het moeilijk. Ze hebben geen netwerk om op terug te vallen voor een baan. Ze zijn onzeker hoe mensen te benaderen voor werk en in spanning of je direct werk kan vinden om lopende rekeningen te kunnen betalen. Dankzij een EU-bijdrage begeleiden jobcoaches leerlingen succesvol naar werk. Maar…. die begeleiding staat op de tocht!

Voorlopig zijn namelijk geen nieuwe EU-middelen, omdat de begrotingsonderhandelingen muurvast zitten. Staatssecretaris Tamara van Ark hanteert namelijk het op = op principe. Met als treurige consequenties: de komende drie jaar is er geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning. De PvdA wil dat deze jongeren een goede start houden op de arbeidsmarkt. Op = op is voor ons nooit acceptabel!

We hebben het college gevraagd naar de situatie op dit punt in Veldhoven. De PvdA wil weten of en zo ja hoeveel jongeren in onze gemeente niet meer naar werk begeleid (zullen) worden door het wegvallen van deze Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF). Verder is de vraag hoeveel fte’s (jobcoaches en stagebegeleiders) hierdoor verloren gaan. Ten slotte horen we graag of het college het met de PvdA eens dat kwetsbare jongeren niet de dupe mogen worden van gekissebis over centen en wat b. en w. gaat doen om deze begeleiding te garanderen?

Meer over EU-subsidiepotje voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? op https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/

‘Loco’ Rooijakkers heet vijf nieuwe Veldhovenaren welkom

Tijdens periodieke naturalisatieceremonies krijgt Veldhoven er zo‘n 5 tot 7 nieuwe Nederlanders bij. Op maandag 16 juli leidde wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA) deze belangrijke ceremonie. Het dragen van de ambtsketen, ook door deplaatsvervanger van de burgemeester, is dan ook vereist.

Dit keer kregen vijf Veldhovenaren het Nederlanderschap, prachtige mensen uit vijf verschillende culturen. Fijn om het samen te hebben over het waarom ze naar Nederland kwamen.Was het vanwege onrust in het geboorteland of hun werkomstandigheden. Of misschien was het de liefde die de nieuwe Nederlander naar Veldhoven trok, zoals bij de dame op de foto het geval is.
‘Kortom, prachtige verhalen van mensen met ieder een eigen achtergrond,’ concludeert Jeroen. Ik ben blij én trots dat ze naar Nederland en vooral ook Veldhoven zijn gekomen. Dat is toch de ‘place to be’. Het is hier gezellig, het is hier leuk en er is veel bedrijvigheid. Kortom, toch een beetje het middelpunt van deze aarde.’
Met deze nieuwe Nederlanders sprak Jeroen af om elkaar niet meer met U aanspreken maar met JE. ‘Het woordje U schept een afstand. En dat klopt niet als we allemaal Nederlander zijn. We staan nu dicht bij elkaar. We zijn toch een beetje familie van elkaar.’

Uitje!

In Veldhoven is een  initiatief gestart om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan het werk te helpen.  Het initiatief wordt gefinancierd door private partijen. Mochten de vluchtelingen snel zonder bijstand kunnen, dan verdienen de investeerders geld. Deze ‘startup voor statushouders’ runnen de vluchtelingen voornamelijk  zelf.  Meer info is te vinden op hun website: http://iamnl.nu  Benieuwd naar hoe dit precies werkt? Donderdag 20 september (16-18 uur) gaan we op bezoek. Wil je graag mee? Meld je dan aan via m.fiers@chello.nl

Debat JS over Europese Unie & Duurzaamheid

De Jonge Socialisten regio Eindhoven organiseert 4 september een thema-avond over de Europese Unie & Duurzaamheid met als sprekers  Hans Overbeek en Tom van den Nieuwenhuijzen. Hans houdt zich op het provinciehuis bezig met Europese zaken en Tom is wethouder in Son en Breugel met de  portefeuille duurzaamheid. Meer informatie volgt.

Opvolger Cult&Tumult al in september 2018

Veldhovenaren kunnen straks weer genieten van een gratis toegankelijk cultureel festival als opvolger van Cult &Tumult. Het college besloot dinsdag 17 juli om de nieuwe stichting Cult Veldhoven financieel te ondersteunen. Op 28, 29 en 30 september is het zover. ‘Cityfest’ is een meerdaags, gratis toegankelijk cultureel festival op diverse locaties. Informatie over het programma komt eind juli op www.city-fest.nl.

In 2017 ging de stichting Cult&Tumult failliet. Al snel namen ondernemers en culturele instellingen het initiatief om aan dit populaire, gratis toegankelijke festival een vervolg te geven. Het gemeentebestuur reageerde positief op dit initiatief. De stichting Cult Veldhoven krijgt in 2018 en in 2019 een gemeentelijke subsidie van € 27.000. Dat bedrag was ook voor Cult&Tumult gereserveerd. Om het nieuwe festival ’n echt goede kans te geven, komt daar nog opstartsubsidie bij (voor 2018: € 12.500). Bovendien kan Cityfest, als de Raad in november de begroting 2019 en 2020 goedkeurt, nog rekenen op incidentele subsidies van € 10.000 (2019) en € 5.000 (2020).

Raad steunt PvdA-motie om tuinen te vergroenen

Veldhoven gaat de inwoners aanmoedigen om minder stenen in de tuin te gebruiken. De gemeenteraad stond in de vergadering van 3 juli 2018 unaniem achter een motie van de PvdA om mee te doen met de Operatie Steenbreek. Die wil Nederland enthousiast maken om tuinen te vergroenen, zodat een meer klimaatbestendige en gezonde samenleving ontstaan.

Ons klimaat is aan het veranderen. Hoosbuien en periodes van hitte of aanhoudende droogte komen vaker voor dan ons lief is. De gevolgen zijn lage grondwaterstanden en slechte waterhuishouding. Onderzoeken maken bovendien steeds duidelijker dat de toename van verharding negatieve effecten heeft op mens, dier en natuur.

Verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem. De versnelde afvoer van regenwater maakt dat het riool sneller overbelast raakt. Door verstening maakt dat er minder planten zijn om het winterse neerslagoverschot vast te houden, waardoor bij droogte minder water beschikbaar is.

Verstening versterkt ook het stedelijk hitte-eiland-effect (het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied). Die verhoogde omgevingstemperatuur pakt vooral in de zomer slecht uit op de gezondheid van vooral voor ouderen en zwakkeren. Tenslotte heeft verstening een negatief effect op de luchtkwaliteit; met name de concentratie fijnstof neemt toe.

Via Operatie Steenbreek kan de gemeente de problemen door verstening van particuliere en bedrijfstuinen meer en beter onder de aandacht brengen. Daarvoor krijgt Veldhoven een uitgebreid activiteitenpakket om burgers en ondernemers bewust te maken van het belang van een groene tuin. Nog meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl

Voorjaarsnota met valkuilen verdient waardering

Het nieuwe Veldhovense college van burgemeester en wethouders had precies 11 dagen om een Voorjaarsnota te maken. Een belangrijk stuk, want het levert de bouwstenen voor de begroting die in het najaar aan bod komt. In de oordeelsvormende vergadering van 12 juni werden nog eens tientallen vragen op het college afgevuurd. Maar de Raad ging, op een paar stemmen na, dinsdag 3 juli akkoord met de beleidsvoornemens die in de nota zijn vastgelegd. En wat vond de PvdA-fractie ervan?

Die constateerde nogal wat uitdagingen en risico’s. Zo moeten we lokaal een aandeel leveren in de landelijke inzet voor klimaat, toekomstbestendig wonen en regionale economie. Ook het oplossen van de uit de pan gerezen kosten voor jeugdzorg kost hoofdbrekens.

Begin volgend jaar komt er een standaard lage eigen bijdrage voor WMO-hulp van maximaal € 17,50 per vier weken. De kosten daarvan komen voor een flink deel op het bordje van de gemeente. Gelukkig probeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dit voornemen van het Kabinet af te voeren. Maar het risico blijft vooralsnog staan. De fractie drong er bij het college op aan tegenvallers die van dit soort zaken het gevolg zijn, vooral binnen de begroting op te vangen. ‘En zie de risico’s niet als bedreiging maar als uitdaging…’

Losse flodders:

* Positief is de Veldhovense PvdA dat het college pal regionaal wil optrekken. Als je zaken samen aanpakken, is dat geen sta in de weg voor eigenheid!

* Het belang van zeggenschap voor bewoners, burgerparticipatie en inwonersdemocratie kan niet genoeg worden benadrukt. ‘Het moet een tweede natuur zijn bij alles wat we richting burgers doen.’

* Tevreden is de fractie dat deze voorjaarsnota volop aandacht besteedt aan armoedebestrijding, eenzaamheid, het waardig ouder worden en het goed omgaan met wijk- en buurtcohesie.

* De Veldhovense PvdA ondersteunt krachtig verruiming van werken met behoud van uitkering en inspanningen om mensen vanuit een uitkeringspositie aan werk te helpen.

* Het accent op de sociale woningbouw kan wat ons betreft niet sterk genoeg zijn. Dus: alles uit de kast om te bouwen… voor de starters vooral!

* Woordvoerder Frans Hofmeester uitte tenslotte nog een cri du coeur over het minimum loon dat niet iedereen kan/mag krijgen. Zijn hartenkreet was een oproep om te strijden voor aanpassing van om de wetgeving op dit punt. ‘Het minimum loon is een minimum… voor iedereen, gezond en minder gezond en waar die ook maar werkt.’ Hij riep raads- en collegeleden op om onder meer via hun (politieke) kanalen ‘Den Haag’ aan te spreken in die strijd.

Meer dan alleen vlinders in de Vlindertuin van IVN

De Vlindertuin van het IVN in Meerveldhoven is vernieuwd. Een fraaie plek voor allerlei planten, bloemen en struiken. Daar komen niet alleen vlinders op af, maar ook torren, hommels en vele andere insecten. Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA) heropende deze inspirerende tuin zondag 1 juli.

Inspirerend is de tuin zeker. Je kunt er ook ideeën opdoen voor de inrichting van je eigen tuin, vooral ideeën om die te ‘vergroenen’. Want de verstening zet zich steeds verder door. En dat is jammer. Jammer voor de uitstraling, maar ook voor de leefbaarheid in de wijk. Want stenen houden warmte vast en het riool raakt sneller overbelast. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen. Niet voor niets nam de gemeenteraad daarom twee dagen later de PvdA-motie Steenbreek aan. De wethouder geeft hieronder zijn kijk op deze belangrijke zaak.

Het is de laatste tijd lekker weer. Door de vele zonne-uren stijgt de temperatuur tussen de bebouwing en wordt het steeds droger. In de bebouwde omgeving kan de temperatuur al snel 3 tot 4 graden warmer zijn dan in een groene omgeving. Dat noemen we hittestress. Stenen houden namelijk de temperatuur langer vast dan struiken en bomen. En nog iets anders: veel koelsystemen draaien deze dagen op volle toeren en dat kost ’n hoop energie.’

‘Een ander gevolg van de klimaatveranderingen is de toenemende wateroverlast. Grote hoeveelheden regenwater als gevolg van langdurige of hevige regenbuien kunnen overlast veroorzaken in de wijk. Het aanleggen van meer groen en minder verharding is een van de maatregelen tegen deze overlast. Natuurlijk doet de gemeente hierin zijn uiterste best met de aanleg van poelen, sloten, kelders en andere voorzieningen. Maar de gemeente kan het niet alleen. Ook de bewoner zal zijn ‘steentje’ bij moeten dragen.

‘Operatie Steenbreek vind ik daarin een mooi initiatief: ‘Steen eruit, Plant erin’. We zullen de problemen die de klimaatveranderingen met zich meebrengen, echt samen moeten oplossen. Er wordt daarom ook nadrukkelijk een beroep gedaan op uw inzet en bereidwilligheid. Begin misschien eens met een bezoek aan de Vlindertuin. Een absolute aanrader.’