Regiobijeenkomsten Lillianne, Attje en Martijn

Nog even een herinnering: We hebben een ontzettend leuke regiobijeenkomst gepland voor 23 april!

Er zijn inmiddels drie goede avonden geweest in Zutphen, Hilversum en Dordrecht. Nu volgt Tilburg!

De avond staat onder begeleiding van Martijn de Korte, Lilianne Ploumen en Attje Kuiken zijn deze avond de link naar de Tweede Kamer kan maken en we beginnen met een leuk nieuws uit het Zuiden; De winnaars van Echt-Susteren en Mook en Middelaar.

Het wordt een interactieve avond, met een positieve blik, waarbij we de plannen voor de komende 4 jaar zelf gaan invullen.

Vergeet je niet om nog aan te melden, en iemand mee te nemen die een positieve en sterke campagne heeft gevoerd, iemand die echt mee wil bouwen aan de PvdA-beweging!

En mocht je zelf niet kunnen, stuur de uitnodiging dan vooral door naar een enthousiasteling van de afdeling die wellicht wel beschikbaar is.

hier Kun je je aanmelden, doe dit vooral nog!

 

Wanneer?
Om 19:00 beginnen we met koffie en thee, om 19:30 trappen we het inhoudelijke gedeelte af en vanaf 21:15 praten we gezellig na met een drankje.

 

Waar?

Locatie: Bank15, Spoorstraat 350, Tilburg
Openbaar vervoer? Bank15, ligt 350 meter van het station Tilburg
Auto? Parkeren kan bij de diverse parkeergarages in de buurt van het station

 

Coalitievorming Veldhoven met VVD GBV en PvdA

Nadat de VVD als grootste partij uit de bus kwam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. zijn fractievoorzitter Daan de Kort en wethouder Ad van den Oever als informateurs aan de slag gegaan. Alle partijen hebben in twee uitvoerige gesprekken met de informateurs duidelijk kunnen maken wat hun plannen voor de komende raadsperiode zijn. Deze verkennende gesprekken hebben ertoe geleid dat de VVD, GBV en de PvdA verder gaan praten over een mogelijke coalitie.

Voor het onderzoeken van deze combinatie is rekening gehouden met diverse factoren. Denk hierbij aan de verkiezingsuitslag, bestuurlijke ervaring, de partijprogramma’s en het verkrijgen van een breed draagvlak binnen de Veldhovense samenleving. In de komende weken zal het coalitieakkoord verder worden uitgewerkt.

Christina Goossens-Ruhr moet afzien van voorkeurszetel

Veldhoven, 23 maart 2018 – De Veldhovense PvdA kijkt tevreden terug op het resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van deze week. De partij scoorde meer stemmen dan vier jaar terug, maar het aantal zetels bleef twee. Die gaan volgens de uitslag naar Jeroen Rooijakkers en Christina Goossens-Ruhr. Christina haalde voldoende voorkeursstemmen (180) voor een plek in de gemeenteraad. Helaas heeft zij moeten besluiten om gezondheidsredenen een stap terug te zetten en afstand te doen van haar raadszetel. Deze zal nu naar Wim Meijberg gaan, nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst. Wel zal ze beschikbaar blijven als steunfractielid.

De fractie respecteert dit besluit en is blij dat ze toch haar kiezers kan vertegenwoordigen in de rol van steunfractielid. Een rol die ze al verschillende jaren uitstekend invult. De komende periode zal ze opnieuw vooral het sociaal domein voor haar rekening nemen. Een portefeuille die haar op het lijf geschreven is.

Naast Christina Goossens-Ruhr zullen Johan de Haas en Andrej van Hout eveneens steunfractielid worden namens de PvdA. Johan de Haas zal vooral ruimtelijke ordening voor zijn rekening nemen. Andrej van Hout zal zich vooral richten op de belangen van jongeren en cultuur.

Grootste opdracht Veldhoven: de financiën op orde krijgen

Veldhoven is trots op haar zelfstandigheid. En terecht. Met zoveel voorzieningen dicht bij huis en een geweldig verenigingsleven is Veldhoven een stad met nog steeds dorpse trekjes en een dorpse allure. Veldhoven wil dat graag zo houden. Maar voorzieningen kosten geld. Geld dat nu even moeilijk te vinden is. De zorgelijke boekhouding was al bij aanvang van deze Raadsperiode bekend. Maar de afgelopen periode is er nauwelijks sprake van verbetering. Integendeel. De financiën vragen meer aandacht dan ooit tevoren. Oftewel, er is werk aan de winkel. Veel werk.

Op 1 januari 2014 bedroeg de algemene reserve van de gemeente Veldhoven € 39 mln. De exploitatie was al meerjarig niet meer sluitend, waardoor er flink bezuinigd moest worden. Maar met de bezuinigingen lukte het de gemeente wel om toch een sluitende begroting te presenteren. Niettemin was duidelijk dat er meer moest gebeuren. Want zo kon het niet verder. Temeer omdat de solvabiliteit dreigde te dalen van 26% in 2014 naar 16% in 2017.

Het college had een behoorlijke uitdaging en begon nog met veel enthousiasme. In 2015 werd de zogenaamde kerntakendiscussie in gang gezet. Oftewel, welke taken hoort de gemeente wel uit te voeren en welke taken zou de gemeente kunnen afstoten. Het doel was om daarmee een bezuiniging door te voeren van € 340.000 op de jaarlijkse exploitatie. Helaas kwamen de politieke partijen er niet uit. Eén partij weigerde zelfs om aan de discussie deel te nemen. Het draagvlak voor de kerntakendiscussie was dus ver te zoeken. Jammer, want dit had een eerste stap kunnen zijn richting een financieel solide gemeente. Maar het tegengestelde is gebeurd. En met een kostenpost van bijna € 100.000 aan ambtelijke uren is dit simpelweg op een mislukking uitgelopen. Dan kan er kritisch naar de politiek worden gekeken. Maar misschien moet ook het college eens bij zichzelf nagaan of deze discussie wel op de juiste wijze is ingestoken.

Daarna volgde het debacle met de muziekschool. Lange tijd werd volgehouden dat de muziekschool moest worden ondergebracht in de bibliotheek. De eerste etage zou daar de ideale locatie voor zijn. De culturele instellingen zouden elkaar daardoor beter weten te vinden en elkaar beter kunnen bestuiven. Een leuke gedachte. Maar waarschijnlijk is er onvoldoende stilgestaan bij het feit dat het toch wel heel lastig is om een stiltegebouw te combineren met een geluidsruimte. Ook dit werd vele malen duurder en opnieuw was er bijna € 200.000 over de balk gegooid aan onderzoekskosten.

Intussen is er na 4 jaar vrijwel niets gedaan om de financiën weer op orde te krijgen. Er is slechts in zeer beperkte mate een start gemaakt met de verkoop van gronden en er is een bezuiniging doorgevoerd op de 4 culturele instellingen. Maar van een ondernemende gemeente kan niet worden gesproken. Waarom is er nog niets gedaan om de intussen al weer ruim een jaar lang leegstaande eerste etage van de bibliotheek gevuld te krijgen? Waarom lukt het Eindhoven Airport wel om een zonnepanelenproject op te starten en waarom lukt dat de gemeente Veldhoven niet? En waarom lukt het de gemeente maar niet om eens een echte bezuinigingsslag door te voeren?

Zo vlak voor de nieuwe Raadsperiode is de algemene reserve intussen gedaald naar € 37 mln. (per 1 januari 2018). Een afname van bijna € 2 mln. ten opzichte van 2014. En dat al met de benarde financiële situatie van 2014 in het achterhoofd. De solvabiliteit is nauwelijks verbeterd en zit nog steeds rond de 25%. En als klap op de vuurpijl heeft de gemeente Veldhoven zo vlak voor de nieuwe Raadsperiode te kampen met enorme tekorten op jeugdzorg. Hierdoor lukt het nu niet meer om de exploitatie sluitend te krijgen met nieuwe bezuinigingen. Nee, de algemene reserve moet nu worden aangesproken om de begroting rond te krijgen met alle gevolgen van dien. Kortom, er moet nu echt iets gebeuren. Het roer moet om. En wel drastisch. Want het is al ruimschoots vijf voor twaalf.

Even voorstellen: Frans Hofmeester

Na 21 maart kom ik als derde PvdA’er in de gemeenteraad. Hoezo? Drie (of vier) linkse zetels is goed voor Veldhoven. En de raadsleden Jeroen Rooijakkers en Wim Meijberg verdienen er ’n collega bij.

Ga maar na…
– ze vochten met succes tegen sluiting van het zwembad en de verhuizing van de muziekschool naar de bibliotheek
– streden met succes voor een nieuwe plek voor de Speel-O-Theek en de Voedselbank…
– stonden op de bres voor armoedebestrijding
– zorgden voor extra aandacht voor wie dat nodig hebben.

Dus wil ik conditioneel sterk de verkiezingen ingaan. Bewegen is bovendien gezond. Voor iedereen. Daarom is het zo goed dat ook kinderen van ouders met een smalle beurs kunnen sporten. Dankzij de stichting Leergeld. Die helpt trouwens ook met schoolspullen en meer dat ALLE kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

De PvdA geeft niet alleen Leergeld graag politieke steun. Ook al die andere organisaties die zich inzetten voor jong en oud. Cordaad… SWOVE… Sociale Raadslieden enzovoorts.

Veldhoven kan op ons rekenen!

Even voorstellen: Christina Goossens-Ruhr

Veldhoven is al meer dan 38 jaar mijn thuis. En dat geldt zeker voor de plek waar wij wonen: het prachtig gerenoveerde deel van ‘t Look. Veldhoven heeft trouwens op veel meer punten de zaakjes goed voor elkaar. Maar… bij sommige dingen heb ik gemengde gevoelens. Het zijn voor mij tegelijk de aandachtspunten voor de komende raadsperiode.

Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat ook een gemeente als de onze nog steeds een voedselbank en een stichting leergeld nodig heeft. Er zijn dus medebewoners die rond of onder de armoedegrens leven. Vaak werken ze hard, maar toch verdienen ze niet genoeg om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten. Ook is er soms onvoldoende geld voor contributie van een sportclub voor kinderen. Enzovoorts…. Dat moet niet kunnen, vind ik.

Gelukkig heeft de PvdA daar in de afgelopen raadsperiode iets aan kunnen doen. De hele Raad was het met ons eens om de eis voor minima van 110 na 120% omhoog kunnen trekken. Met andere woorden: wie een inkomen heeft van 120% van het minimum inkomen, komt in aanmerking voor voorzieningen als kwijtschelding van gemeentelijke belasting, maar ook ondersteuning in natura zoals contributie sportclub, sportkleding en laptop voor school.

De komende vier jaar ga ik me verder inzetten voor deze vaak vergeten groep medeburgers. Want: iedereen telt en moet mee kunnen doen! U vindt me op plaats 6 van de Veldhovense PvdA. Uw stem is zeer welkom.

Christina Goossens-Ruhr

Even voorstellen: Andrej van Hout

Mijn naam is Andrej van Hout, een actieve student en ik woon in Meerveldhoven. Op dit moment zet ik me in voor thema’s als jongeren en sociale ongelijkheid. Ik ben voor deze onderwerpen ook actief bij de Jonge Socialisten. De jongerenafdeling van de PvdA, waar ik me heb ingezet voor verschillende acties. Zo hebben we met succes gezorgd voor de afschaffing van het minimum jeugdloon en de invoering van een studenten-OV voor MBO’ers. Met jouw stem op 21 maart, ga ik mij in Veldhoven hardmaken voor een politiek die omkijkt naar de mensen. Dat doe ik door:

  • toegankelijk te zijn binnen de Veldhovense politiek. De politiek is vooral in Veldhoven een “ver van mijn bed show” en dat moet veranderen. De politiek is er namelijk voor de mensen en moet dus ook bereikbaar zijn voor iedereen. Ik zal daarom niet alleen achter mijn laptop en in de Raadzaal mijn werk doen, maar ik zal erop uit gaan om zo te weten wat er in Veldhoven speelt;
  • meer woningen te realiseren voor jongeren en mensen met een kleine portemonnee. “De jeugd heeft de toekomst”. Dat is wat er veel wordt gezegd. Maar intussen wordt er door de gemeente enorm veel bijgebouwd als het aankomt op hoge middenklassenwoningen en nauwelijks voor starters. Ook in de sociale sector is er weinig bijgebouwd. Daarom zou ik graag zien dat bij nieuwe bouwprojecten tenminste 30% van de woningen in de categorie sociale woningbouw valt. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat verschillende inkomensgroepen verspreid door de stad wonen;
  • te investeren in culturele initiatieven als Cult & Tumult en sportevenementen. Deze evenementen zorgen er namelijk voor dat de stad bruisend en levendig blijft. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat mensen in Veldhoven zich niet opsluiten in hun eigen huis en anders naar Eindhoven of Valkenswaard gaan. Ook in Veldhoven moet er geleefd worden;
  • weer geld te steken in groen in jouw buurt. De bezuinigingen die het afgelopen bestuur heeft gemaakt waren volstrekt onnodig en blijven haken op de minimale taken die zij moeten uitvoeren van Den Haag. Omdat groen onmisbaar is voor een gezonde lucht moet daar meer naar omgekeken worden;
  • Inspraak te geven aan de jeugd. Ik zie dat er in Veldhoven veel over hulp aan de jeugd wordt gepraat, maar er wordt eigenlijk nooit gevraagd aan de jeugd en jongeren wat zij ergens van vinden. In veel steden en dorpen (of in Limburg met carnaval) zie je bijvoorbeeld dat er een kinderraad/kinderburgemeester is die zich bezig houden met wat er voor kinderen beter kan. Dat zou een enorm goede bijdrage zijn voor Veldhoven!

Jij mag kiezen op 21 maart. Jouw stem telt!

Jongeren van Veldhoven verdienen evenementen (met hardstyle)

Het is nog maar een vooruitzicht. Maar als gemeente en politiek lering trekken uit een recente PvdA-bijeenkomst over events, muziek en jongerenwerk, dan kan dit perspectief werkelijkheid worden. Dan valt zeker ook iets te doen aan de overlast van groepen jongeren, waar Veldhoven al jaren last van heeft. Kijken wat de gemeenschap en de gemeente hieraan kunnen doen, is beter dan met de vinger naar hen wijzen. Want ‘hangen’ doen jongeren niet (alleen) voor de lol. Als ze genoeg te doen hebben en er genoeg voorzieningen en activiteiten zijn, hoeven ze de straat niet op. En precies dáár begint de taak van de gemeente.

Opmerkelijk was de constatering dat veel organisaties die graag iets willen doen voor de jeugd, in hun ondernemerschap worden afgeremd. Renzo Dielesen, organisator van Beach Event, liet bijvoorbeeld weten dat het vergunningentraject voor de nieuwe editie nu al vijf maanden duurt. Dit soort hobbels maken het lastig voor de organisator, jammer voor artiesten en vooral jammer voor de jeugd. Want een event op poten zetten, kost meer tijd dan de twee maanden die er dan nog over zijn.

Paul Vredenberg, medeorganisator van het nieuwe Lucifest evenement, constateerde eveneens dat het niet makkelijk is om in Veldhoven iets van de grond te krijgen. Er zijn onvoldoende activiteiten en events die je trots op Veldhoven maken. Na het wegvallen van Kioskpop en Cult & Tumult, is er vooral voor de jeugd weinig te doen. En die loopt dan weg. Met Lucifest komt er gelukkig een waardige opvolger.

Ook artiesten hopen dat er meer wordt gedaan in Veldhoven. Zo zei Freek Coppens, artiestennaam Ferreck Dawn, dat hij altijd met veel plezier in Veldhoven-Dorp heeft gewoond, maar nu al jaren in Amsterdam woont. Uiteraard speelt de nabijheid van Schiphol en de drukke stad een rol in zijn keuze om daar te gaan wonen. Maar ook het gebrek aan sfeer, activiteiten en events in Veldhoven-Dorp. ‘Vroeger had je gezellige cafés als Lokaal 8 en The Jerry’s. Maar daar is weinig van over. Veldhoven is saai geworden.’

Bob van der Palen (B-Front) is vooral teleurgesteld over hoe hem de kans werd ontnomen om op Cult & Tumult te draaien. In zijn geboortestad. Met het optreden van hardstyle artiesten was het zeker een leuke en succesvolle editie geworden. De ‘zaal’ was het, na een voorproefje van zijn kunnen, met hem eens dat deze muziekstijl – nota bene de meest populaire onder jongeren – de kans moet krijgen om zich te manifesteren en te profileren.

De Veldhovense PvdA vindt dat er meer gedaan en georganiseerd moet worden. Een starre houding bij dit soort initiatieven is, zo blijkt uit optredens buiten Veldhoven, niet nodig. Aanmoedigen en stimuleren… dat is de route, uiteraard met waarborgen van belangen van anderen, zeker van omwonenden. Veldhoven gezellig en leuk houden, ook voor de jeugd, vraagt om beleid en de wil om te veranderen. ‘Anders gaan we het gewoon zelf doen’, zei Raoul (DJ Zany).

Groei Eindhoven Airport vraagt om gezond verstand

Fijn, een vliegveld bij de deur. Zijn je goederen snel op transport en ben je in no time op weg naar een vakantiebestemming of zakelijk gesprek. Maar bij een verdere groei van Eindhoven Airport – die in 2020 een nieuwe vergunning krijgt – spelen ook andere, kostbare waarden. De leefbaarheid en gezondheid van wie er in de buurt wonen bijvoorbeeld. Maar ook de gevolgen voor de natuur. Met omwonenden en luchtvaartdeskundigen hadden we daar vorige week een gesprek over: diepgaand en verontrustend. De PvdA deelt die onrust voor wat de omgeving te wachten staat. Al was het alleen maar dat de buurt daar pas over mee mag praten, als duidelijk is welke kant de groei opgaat. Heeft de Alderstafel niet toegezegd dat alle belanghebbenden vanaf de start betrokken zouden worden?! Nee, onverbiddelijke afspraken over mens en natuur zijn nodig richting 2020. En geen mosterd-na-de-maaltijd-inspraak.

EA begon als bescheiden veld, vooral voor zweef- en sportvliegen. Vanaf de jaren 90 stond de Regionale Overeenkomst 15.000 vliegbewegingen toe. Die volstonden voor een volwaardige exploitatie en tevreden omwonenden. Ook het milieu was enigszins gewaarborgd. Intussen zijn er ruim 40.000 vliegbewegingen en komen voor de nabije toekomst al getallen tot 100.000 voorbij. Dat is onverteerbaar of, zoals actiegroep Geen Vluchten Na Elven, het uitdrukt: dat vermoordt de leefbaarheid in de regio.

Werkgelegenheid is één van de argumenten om de groei te verdedigen. Natuurlijk komt er meer te doen op het vliegveld en leveren hotels, business centra en leveranciers indirect werk op. Maar de regio is bepaald niet afhankelijk van deze 750 arbeidsplaatsen. Bovendien vliegen ondernemers voor afspraken veelal via grotere luchthavens.

Overschat wordt ook het economisch belang van vakantievluchten die de regering overgeplaatst wil zien van Schiphol naar Eindhoven. Onderzoek leert dat ongeveer 80% van de reizigers ‘uitgaand’ is: ze gaan vanuit Eindhoven naar andere bestemmingen/landen én… geven dáár hun geld uit. En de overblijvende bijna 20% ‘inkomende’ reizigers gaan naar andere regio’s en steden om daar hun vakantiegeld te besteden.

Wat betekenen 100.000 vliegbewegingen voor de vliegtijden? Omwonenden vinden dat 23.00 uur de grens is. Dus geen starts én geen landingen meer na dit tijdstip. Ook voor ’s morgens 7.00 uur zouden er geen vliegtuigen mogen vertrekken; in het weekend bij voorkeur pas na 8.00 uur. Dit alles met uitzondering van noodgevallen.

Over het milieu hoor je weinigen, behalve een roepende in de woestijn als BVM2. Dit aspect negeren is des te ergerlijker omdat Eindhoven al in een zeer vervuilde regio ligt. Dat omwonenden kunnen investeren in zonnepanelen is ’n aardig gebaar, maar niet meer dan een druppel op de schadeplaat. Nee, compenseren doe je pas door je te houden aan de huidige geluidsruimte. Extra vluchten zijn alleen te verdienen door anders gemengde kerosine te gebruiken en schonere en stille vliegtuigen in te zetten. Die zijn er al, maar vliegen niet op Eindhoven. En dat het leefbaarheidsfonds zoals bij Schiphol zo bescheiden is, is al een gotspe, maar dat dit ook nog in het beheer van ERA zelf komt, is niet te verteren.

ED-redacteur Hans Vermeeren concludeerde vorige week terecht dat niet gemeenteraden, maar de regering in dit proces de Tweede Kamer de beslissende stem heeft. Dan moet de tegenwind, ook richting volksvertegenwoordigers, maar uit een andere hoek komen. ‘Lelystad’ bewijst dat onderbouwde kritiek en actie van onderaf effect kan hebben. EA’s groei is niet gediend met eenzijdige en heimelijke sluiproutes naar resultaat, maar met gezond verstand dat ook de belangen van mens en natuur in de gaten houdt.

 

Frans Hofmeester,

fractiesecretaris Veldhovense PvdA