6 december 2016

Zorgen om kankerverwekkende stoffen op Veldhovense velden

De PvdA-Veldhoven maakt zich ernstige zorgen over de gezondheid van sporters op kunstgrasvelden. Zij heeft daarom het college gevraagd naar de actuele situatie op dit punt. Ook wil de fractie weten of er al dan niet voorzorgsmaatregelen zijn genomen die sporters en personen die dagelijks werken met deze materialen, in bescherming nemen.

Het Tv-programma Zembla wees 5 oktober op mogelijke gevaren van kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden. Na deze documentaire uitte een Veldhovense haar zorgen bij het College. Op basis van een RIVM-advies antwoordde b & w dat er op dit moment geen reden is te stoppen met sporten op velden met kunstgras. Ook de KNVB en GGD zouden dit advies volgen.
Maar eind november berichtte de NOS over een onderzoek door bandenbranchevereniging VACO op honderden locaties naar de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in de granulaatkorrels op kunstgrasvelden. De NOS vergeleek de resultaten van 50 onderzoeken met tien andere onderzoeken van voetbalvelden in de omgeving Oss en Eindhoven.
Alle velden zijn onderzocht op acht aantoonbaar kankerverwekkende stoffen. Van die acht zijn er vier op veel velden in hogere concentraties aangetroffen.
Gemiddeld overschrijden deze stoffen de normen voor consumentenproducten tussen de 1,5 en 3,7 keer. Op de meest vervuilde velden ging het zelfs om zes keer deze norm. Op twee na bevatten alle velden minimaal één kankerverwekkende stof met een hogere concentratie dan bij consumentenproducten is toegestaan. Bij meer dan de helft van de velden zijn zelfs vier kankerverwekkende stoffen met hogere concentraties gevonden.
Op dit moment doet het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.
De vragen van PvdA-Veldhoven aan het college:
1) In welke kunstgrasvelden in Veldhoven is mogelijk de kankerverwekkende stof rubbergranulaat verwerkt?
2) Wat vindt het college van de berichtgeving door Zembla (5 oktober) en de NOS (27 november) omver de gevaren van deze stoffen op de Veldhovense kunstgrasvelden?
3) Heeft het college voorzorgsmaatregelen genomen en is er een ‘calamiteitenplan’ als er acuut maatregelen moeten worden genomen?
4) Wat is de status van het gesprek met de betreffende sportverenigingen?
5) Is er geld beschikbaar als begin 2017 blijkt dat er maatregelen nodig zijn die financiële consequenties hebben?