31 oktober 2011

Welkom op de ledenvergadering

Leden van de PvdA, afdeling Veldhoven, zijn van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst 2011. Deze algemene ledenvergadering houden we van 19.15 tot 19.45 uur in ’t Patronaat in Zeelst. Meer bijzonderheden en de agenda staan hieronder.

Na deze korte bijeenkomst volgt een politiek café (van 20.00 uur tot circa 21.30 uur). Daarover leest u elders op deze website.

Welkom op de ledenvergadering.
Welkom ook in ons politiek café: UW ZORG, ONZE ZORG

Beste Partijgenoten,
Onze partij lijkt in rep en roer. Als je de berichtgeving van de laatste maanden tenminste moet geloven. Dat komt vooral omdat wij – jammer genoeg en van oudsher – de neiging hebben zaken maar gelijk naar buiten te brengen. Andere politieke groeperingen gaan meestal eerst met elkaar ’n borreltje drinken. Natuurlijk, er is niks mis mee om te zeggen wat je als kritiek op je hart hebt. Maar daar hebben we geen pers bij nodig.
Niet om journalisten de schuld van strubbelingen te geven, maar op nuancering kun je hen zelden betrappen. Neemt de PvdA bijvoorbeeld ‘bestuurlijke verantwoordelijkheid’ en steunen we plannen van de regering, zijn we ineens de tweede gedoogpartij. Terwijl we dan ‘alleen maar’ kijken naar wat in het belang is van het land. En… van de mensen die er wonen! Daarom wil ik het vooral hebben over het belangrijkste thema van deze maand: de zorg voor de ander en voor elkaar. Jammer alleen dat ik van de uitkomsten van de debatten op het moment van schrijven nog geen idee heb.
Zo behandelt de Tweede Kamer in de tweede week van november de zorgbegroting.
Daarbinnen vallen nogal wat maatregelen waar wij ons als PvdA hard tegen verzetten. Een bekend voorbeeld: de ongehoorde bezuinigingen op het PGB, het persoonsgebonden budget. Met een kortzichtige boekhouder mentaliteit maakt dit Kabinet dat veel mensen niet langer de zorg krijgen die ze verdienen. Dit dwingt sommigen om hun huis te verruilen voor een instelling.
Dat moet anders. Daarom presenteert Job Cohen op 4 november – presenteerde, als je dit leest – een sociaaldemocratisch alternatief voor de zorg. Dat plan draait niet in de eerste plaats om bezuinigingen, maar om mensen. Zonder de centen uit het oog te verliezen. Ook bij het Veldhovense college staat alles in het teken van bezuinigingen. Het heeft hoog ingezet, te hoog wat ons betreft. Dat blijkt, want de gemeenteraad krijgt constant nieuwe bijstellingen voorgeschoteld, zelfs nog na de presentatie van de begroting voor 2012! Dit gegoochel met cijfers veroorzaakt nodeloze onrust bij instellingen en verenigingen. Terwijl zij het zijn die voor een groot voor het welzijn van de burgers zorgen.
Graag praten we je bij op de Algemene Leden Vergadering. Vorige keer hebben we al besproken dat we dit soort bijeenkomsten thematisch willen aanpakken. Daarom volgt na een korte ALV ons politieke café over de zorg. Dit organiseren we samen met de PvdA afdelingen Best en Waalre.
Ik hoop dat het hartstikke druk wordt op maandag 14 november 2011.

Graag tot dan.
Namens bestuur en fractie
Frans Hofmeester, afdelingsvoorzitter

Agenda algemene ledenvergadering
Datum: maandag 14 november 2011
Tijd: 19.15 tot 19.45 uur
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18
Parkeren: naast de kerk (tegenover ’t Patronaat)
ONTVANGST (vanaf 19.00 uur)
1. Opening en vaststellen definitieve agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Verslag van de fractie (Robert Tops)
5. Werkplan/begroting 2012 (Marlies Tops)
6. Benoeming congresafgevaardigde: voorgestelde kandidaat: Christina Goossens Ruhr
7. Opvolger van de huidige ledenadministrateur Paul v.d. Steen
8. Rondvraag

Afmeldingen bij Jan Rijnbeek, secretaris
per telefoon: 040-2540379
per email: jarijnbeek@onsbrabantnet.nl