25 mei 2012

Uitstel…uitstel… uitstel…

Weinig daadkracht bij herinrichting Zeelst

De herinrichting van het verblijfsgebied Zeelst zou volgens de oorspronkelijke plannen in juli aanstaande af zijn. Maar navraag op het gemeentehuis (22 mei)  leerde de PvdA-fractie dat de aanbesteding pas op 8 juni naar de aannemers gaat. Zij  kunnen tot 25 juli  reageren. Als  alles correct verloopt, zou dan half  13 augustus gestart kunnen worden met de werkzaamheden. Meer dan een jaar later dus dan de planning van 29 oktober 2010. Maar dan moet de zaak nog wel op de schop! Dit vraagt nog meer geduld  van de – ontevreden – Zeelstenaren… Tijd voor de PvdA  om aan het college uitleg te vragen en tot spoed te manen.

De voornemens
Op de gemeentelijke website concludeert het college op 29 oktober 2010:  ‘Het centrum van Zeelst is aan herinrichting toe. Dat bleek enkele jaren geleden al uit gesprekken met bewoners, gebruikers en beheerders van dit stukje Veldhoven. In het rapport ‘ideeën voor een plek’ heeft een onderzoeksbureau de verschillende knelpunten en aandachtsgebieden op een rijtje gezet. Dit rapport biedt de gemeente aanknopingspunten voor een herinrichtingsplan voor het centrum van Zeelst.’En wat stond  in datzelfde bericht over de planning?

  • tot 1 april 2011: opstellen, presenteren en vaststellen voorlopig ontwerp, vaststellen definitief ontwerp;
  • tot 1 juli 2011: maken uitwerkingstekeningen en bestek, aanbesteding en start werkzaamheden;
  • Juli 2012: oplevering en evaluatie.

Extra geruststellend was de plaats voor burgerparticipatie. ‘De gemeente neemt een adviesbureau in de arm dat de plannen verder zal ontwikkelen. Een interne projectgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeente, beoordeelt deze plannen op inhoud en kwaliteit. Daarnaast wil de gemeente ook een externe projectgroep instellen, bestaande uit bewoners en gebruikers van het centrum van Zeelst. Zo worden ook de Zeelstenaren betrokken bij de planontwikkeling en kunnen ze meepraten en –denken over het ontwerpplan.’Kortom, er kon niets misgaan met dit project.

De werkelijkheid.
De voorlichtingsbijeenkomst – in ’t Patronaat – over een voorontwerp van de nieuwe inrichting was niet op 1 april, maar op 26 mei 2011. De vertraging  leidde dit tot weinig onrust, ook al omdat bewoners en ondernemers nu een concreet beeld kregen van de nieuwe situatie en het daadwerkelijk vorm kreeg.  Maar vanaf dat moment nam de vertraging aanzienlijk toeg. Pas op 7 oktober 2011 kwam het plan voor 4 weken ter inzage.

Waarom dit 4 maanden moest duren, is volstrekt onduidelijk. Opmerkelijk genoeg had in die periode al gestart moeten worden met de werkzaamheden. Omdat een ruimtelijk plan nu eenmaal veel gevolgen heeft voor de woonomgeving, riep dit bij verschillende bewoners vragen op. Het is daarom niet vreemd dat er diverse zienswijzen zijn ingediend.

Klaarblijkelijk heeft dit voor nog meer vertraging gezorgd. Op 1 februari liet het college namelijk in een overleg met de werkgroep Zeelst  weten dat de start van de werkzaamheden pas eind april 2012 zou plaatsvinden. Oftewel, al een vertraging van een half jaar.Even zorgwekkend is de ‘snelheid’ waarmee de bewoners een antwoord kregen op hun zienswijzen. Velen moesten enkele maanden  wachten op een reactie. Dit getuigt niet van veel respect en daadkracht.

Helaas bleek ook eind april geen harde deadline te zijn. Want per brief van 2 april 2012 meldde het college dat de start van de werkzaamheden opnieuw werd doorgeschoven, naar… eind juni.Die datum haalt het college, zoals boven gemeld,  weer niet. De PvdA is zeer teleurgesteld over het niet waarmaken van deadlines en verwachtingen, maar ook over de gebrekkige  ‘burgerparticipatie’. Het betrekken van burgers bij dit soort projecten is een belangrijk speerpunt van de huidige coalitie.

Dit heeft niet kunnen voorkomen dat de bewoners zeer ontevreden zijn over de communicatie vanuit de gemeente en de gehele werkwijze. Ze zijn het dan ook spuugzat. Het tot nu toe gelopen traject geeft de PvdA weinig vertrouwen in de haalbaarheid van 13 augustus 2012, wanneer de reactietermijn voor aannemers pas op 25 juli 2012 eindigt.

  • Daarom stelde de fractie vrijdag 25 mei  de volgende vragen aan het college:
  • Hoe ervaart het college het proces inzake de herinrichting van verblijfsgebied Zeelst?
  • Wat zijn de exacte oorzaken van de vertraging in het traject?

Wanneer is de daadwerkelijke start van de werkzaamheden en wanneer de oplevering van het verblijfsgebied Zeelst?.