3 februari 2015

Wat hebben we aan de visie op de structuur detailhandel?

Na lang wachten ligt-ie er dan: een nieuwe visie van de detailhandelstructuurvisie. Die beslaat netto 10 A4’tjes, ruim de helft gevuld met cijfers over de huidige situatie. Eerder vroeg het college tot 2x toe om uitstel, vanwege onduidelijk kaartmateriaal in de eerdere versie. De nu voorliggende nota telt welgeteld één kaart. Waarom uitstellen, als dit uiteindelijk maar één  kaart oplevert? Uitstel dat heeft geleid tot een jaar vertraging. De PvdA snapt hier weinig van.

Dan inhoudelijk. De documenttitel doet vermoeden dat het een visie betreft. Ofwel, volgens het woordenboek: een weloverwogen mening over een zaak en hoe zich die zou moeten ontwikkelen.

Gelet op de door het college uitgetrokken tijd lijkt het inderdaad weloverwogen. Maar heeft u met andere partijen gesproken? Met winkeliers bijvoorbeeld of Veldhovenaren, de consumenten van de winkelcentra? Zijn de bezoekersstromen in kaart gebracht? Waar zijn ze en waar komen ze vandaan? Mocht u met deskundigen in gesprek zijn geweest, we zien daar niets van terug, behalve dat u verwijst naar enkele gesprekken uit het verleden én een vertegenwoordiging van ‘t Look. Dit lijkt ons bepaald geen goede afspiegeling van álle partijen en stakeholders. Kortom, kunt u aantonen dat deze visie inderdaad ‘weloverwogen’ tot stand is gekomen en dat alle belanghebbenden inspraak hebben gehad of in ieder geval in de afweging zijn meegenomen?

Dan het begrip mening uit de definitie. Wat is nu eigenlijk uw mening? De PvdA leest bijna uitsluitend een opsomming van de huidige situatie. Maar… wat vindt u nu eigenlijk van de leegstand? Maakt u zich zorgen? Of denkt u, het komt allemaal vanzelf wel goed?

Dan het begrip zaak. Eerder gaf het college per brief aan dat de detailhandelstructuurvisie ook gaat over ‘zaken’ als sfeer en beleving, veiligheid, branchering, ruimtelijke spreiding, uitstraling. De PvdA ziet daar niets van terug. Wat is nu eigenlijk uw visie ten aanzien van de parkeervoorzieningen? Hoe regelen we dat bij deze winkelcentra? Wat is uw visie over veiligheid bij deze winkelcentra en hoe dit te organiseren? Hoe kijkt u aan tegen sfeer en belevingen en hoe vorm te geven bij de winkelcentra in Veldhoven? Wij missen al deze elementen (die overigens veel meer aandacht kregen in de visie van 2008).

Tot slot het begrip ‘ontwikkelen’. Waar wil het college naartoe met al deze ‘zaken’? We vinden alleen maar het aanbod aan vierkante meters terug en nergens de route naar andere zaken. Wat is de gemeentelijke rol hierin, wat de vrijheid van de markt? En waarom is juist het aantal m2 zo ingekaderd? Is dat niet juist aan de markt om te bepalen?

En dan hebben we het nog niet gehad over onze Strip der Muzen, dat prachtige idee van de PvdA. Daar geven we langzamerhand de hoop maar voor op, zeker gezien het voornemen met de Muziekschool!

Jeroen Rooijakkers, steunfractielid