Voorjaarsnota met valkuilen verdient waardering

6 juli 2018

Het nieuwe Veldhovense college van burgemeester en wethouders had precies 11 dagen om een Voorjaarsnota te maken. Een belangrijk stuk, want het levert de bouwstenen voor de begroting die in het najaar aan bod komt. In de oordeelsvormende vergadering van 12 juni werden nog eens tientallen vragen op het college afgevuurd. Maar de Raad ging, op een paar stemmen na, dinsdag 3 juli akkoord met de beleidsvoornemens die in de nota zijn vastgelegd. En wat vond de PvdA-fractie ervan?

Die constateerde nogal wat uitdagingen en risico’s. Zo moeten we lokaal een aandeel leveren in de landelijke inzet voor klimaat, toekomstbestendig wonen en regionale economie. Ook het oplossen van de uit de pan gerezen kosten voor jeugdzorg kost hoofdbrekens.

Begin volgend jaar komt er een standaard lage eigen bijdrage voor WMO-hulp van maximaal € 17,50 per vier weken. De kosten daarvan komen voor een flink deel op het bordje van de gemeente. Gelukkig probeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dit voornemen van het Kabinet af te voeren. Maar het risico blijft vooralsnog staan. De fractie drong er bij het college op aan tegenvallers die van dit soort zaken het gevolg zijn, vooral binnen de begroting op te vangen. ‘En zie de risico’s niet als bedreiging maar als uitdaging…’

Losse flodders:

* Positief is de Veldhovense PvdA dat het college pal regionaal wil optrekken. Als je zaken samen aanpakken, is dat geen sta in de weg voor eigenheid!

* Het belang van zeggenschap voor bewoners, burgerparticipatie en inwonersdemocratie kan niet genoeg worden benadrukt. ‘Het moet een tweede natuur zijn bij alles wat we richting burgers doen.’

* Tevreden is de fractie dat deze voorjaarsnota volop aandacht besteedt aan armoedebestrijding, eenzaamheid, het waardig ouder worden en het goed omgaan met wijk- en buurtcohesie.

* De Veldhovense PvdA ondersteunt krachtig verruiming van werken met behoud van uitkering en inspanningen om mensen vanuit een uitkeringspositie aan werk te helpen.

* Het accent op de sociale woningbouw kan wat ons betreft niet sterk genoeg zijn. Dus: alles uit de kast om te bouwen… voor de starters vooral!

* Woordvoerder Frans Hofmeester uitte tenslotte nog een cri du coeur over het minimum loon dat niet iedereen kan/mag krijgen. Zijn hartenkreet was een oproep om te strijden voor aanpassing van om de wetgeving op dit punt. ‘Het minimum loon is een minimum… voor iedereen, gezond en minder gezond en waar die ook maar werkt.’ Hij riep raads- en collegeleden op om onder meer via hun (politieke) kanalen ‘Den Haag’ aan te spreken in die strijd.