14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Scholing en onderwijs

In de periode 2006-2010 heeft de PvdA met de toenmalige coalitiepartners hard getrokken aan het gedachtegoed van de Brede school Veldhoven. Geen leerfabrieken, maar een goed samenspel tussen professionele zorg- en welzijnspartners, ouders en kinderen. Daar plukken we nu de vruchten van. Wij vinden dat deze ideeën verbonden moeten blijven met onderwijs en ondersteuning.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Voortdurende doorontwikkeling van het conceptBrede School Veldhoven.
  • Een open houding naar leerlingen met leerbeperkingen en leerachterstanden. Hun vervoer mag niet verder beperkt worden.
  • Dat beweging, belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid, deel uitmaakt van het lesprogramma. Bewegingsonderwijs blijft voor ons onderdeel van het onderwijshuisvestingsprogramma.
  • De combinatiefunctionarissen welzijn/sport blijven ondersteunen, omdat zij bijgedragen hebben aan het gezond leven en bewegen.
  • Blijvende ondersteuning van projecten tussen bedrijfsleven en onderwijs over de zo belangrijke kennismaking met techniek in het onderwijs, voor jongens en meisjes.

Cultuur blijft een belangrijke waarde in de ontwikkeling van jeugd en jongeren. We zien de toegevoegde waarde van instellingen als de muziekschool, de Schalm, de bibliotheek en ’t Slot. Regionale samenwerking heeft ook hier een toegevoegde waarde. 

Samengevat:

Samengevat: Het bovenstaande brengt het onderwijs weer terug naar zijn essentie: het leren van kennis en vaardigheden die voor een carrière en een goed bestaan onontbeerlijk zijn.

[ubergrid id=2349]