13 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Mobiliteit en Bereikbaarheid

Eén van de drukste verkeersaders van Nederland ligt aan de stadsgrens (A2, Poot van Metz). Het aantal bomen (en dus ‘groene longen’) is sterk verminderd door de verbreding hiervan (N2). Inwoners zijn niet of te weinig bewust van eigen ‘vervuilend’ gedrag. Bovendien is driekwart van alle verplaatsingen korter dan 7,5 kilometer. De meeste mensen wonen, werken, sporten, winkelen en ontspannen binnen een straal van 20 kilometer. Een stevig ‘korte afstandenbeleid’ kan eraan bijdragen dat de burgers vaker fietsen, lopen of de bus pakken in plaats van hun auto. Dat is goed voor de gezondheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid.

 Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Voetgangers, fietsers en openbaar vervoergebruikers bevoorrechten. Veel grote kruisingen zijn een groot probleem voor fietsers of voetgangers. Zo verdienen ouderen op de kruising bij Merefelt een betere oversteek.
  • Duidelijk maken dat de fiets op korte trajecten comfortabeler en sneller is dan de auto.
  • Ook het openbaar vervoer dient vernieuwend te denken. Waarom wordt niet kritisch gekeken naar de capaciteit van bussen en treinen? Of naar het toepassen van nieuwe vervoersmiddelen. In de High Tech omgeving waarin we wonen, kan de gemeente een regierol hebben in de ontwikkeling van zo’n nieuw vervoermiddel. Bedrijven in onze omgeving kunnen hier met TU/e en High Tech Campus aan meedoen. De PvdA heeft zich eerder al eens uitgesproken voor een tramverbinding. Wij blijven staan achter een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.
  • De bevolking beschermen tegen gezondheidsschade door fijn stof door intensief autoverkeer in woongebieden te weren en door vrij liggende fietsroutes zonder autoverkeer. In regionaal verband zet de gemeente zich in overleg met de vervoerssector in voor een schoner wagenpark.
  • Met bedrijven (groot en klein), instellingen en wagenparkbeheerders inspanningen leveren om het gebruik van zuinige en schonere voertuigen te stimuleren (de gemeente geeft natuurlijk zelf het voorbeeld).
  • Nieuwe kansen op het gebied van elektrisch vervoer aangrijpen.
  • Constructief meedenken met de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Maar de belangen van de omwonenden moeten daarbij steeds in het oog gehouden worden. De balans tussen People, Planet en Profit is voor de PvdA het uitgangspunt.

 

Samengevat:

Het bovenstaande brengt meer aandacht voor de gezondheid van eenieder, wat terug te vinden is in een besparing in de gezondheidzorg.

[ubergrid id=2349]