14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Water

Bij water gaat het om niet teveel en niet te weinig. Daarbij is het van belang naar het hele watersysteem te kijken. Bij de bron verontreiniging voorkomen, is de beste manier om de kwaliteit te bevorderen.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Het groen, de waterlopen en de openbare ruimte ecologisch inrichten en beheren. Dit betekent dakwater afkoppelen van het riool en in de plantsoenen laten lopen om zo vernatting te krijgen. Hergebruik van water stimuleren kan ook via het gebruik van regentonnen.
  • Deze oplossing ook voorlichten aan de burgers als goedkope oplossing voor de vernatting van de eigen tuin.
  • Riooloverstorten saneren en gescheiden rioolwatersystemen stimuleren.
  • Bij de keuze van bebouwingslocaties aansluiten bij het watersysteem, dus – bijvoorbeeld – niet bouwen op van nature drassige, lage gronden.
  • Bij plannen voor bebouwing, inrichting en wegenaanleg vooraf overleggen met het waterschap en de watertoets hanteren.

 

Samengevat:

Met deze kleinschalige punten investeren we in de toekomst. Meer kapot maken, levert niet te onoverzienbare uitgaven in de toekomst op. Met voorlichting en slimme keuzes bij nieuwe bebouwing vooraf voorkomen we dat we achteraf oplossingen moeten bedenken.

[ubergrid id=2349]