17 mei 2012

Uit de raadsvergadering van 15 mei 2012

 

Vergadering gemeenteraad 15 mei 2012

Gebiedsakkoord N69 optelsom

van teleurstellingen

 

Teleurgesteld. Dat is het enige juiste woord bij dit dossier. Teleurgesteld in het buitengewoon respectloze proces dat is gevolgd. Maar ook teleurgesteld in het resultaat. Dat begon al met de samenstelling van het bestuurlijk overleg. Organisaties die slechts een handjevol mensen en bedrijven vertegenwoordigen, kregen een even zware stem als gemeentes die zich inzetten voor veletienduizenden burgers. Dit doet geen recht aan verhoudingen.‘ Zo becommentarieerde Jeroen Rooijakkers namens de PvdA de gang van zaken rond het Gebiedsakkoord N69 tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 mei. De voltallige Raad was het met hem eens.

 

Kritiek had hij onder meer op de wijze waarop de provincie is omgegaan met zienswijzen en de inspraakreacties tijdens informatiebijeenkomsten. Wij wachten nog steeds op antwoorden op zo’n 25vragen die we tijdens deze bijeenkomsten op een papiertje moesten schrijven.

Jeroen concludeerde dat er naar de Westparallel is toegeschreven. Al vanaf de start was duidelijk dat deze variant bij de Gedeputeerde de voorkeur had, enkel omdat hij wist dat er dan maar 1 gemeente (Veldhoven) voor moeilijkheden zou kunnen zorgen. Elke andere variant had op zijn minst weerstand opgeroepen bij 3 of 4 gemeenten.

 

Kon niet slechter

Dan het resultaat: de Westparallel. Het kan bijna niet slechter voor VeldhovenVan de vele varianten zijn er maar een paar die tot méér verkeer leiden in Veldhoven. En niet zomaar tot meer verkeer. Op de Locht zelfs een stijging van meer dan 100%Maar ook de natuur is de dupe. Ongelooflijk wat er aan natuurschoon verloren gaat in Veldhoven.’

En wat krijgt Veldhoven ervoor terug? Niets. Wij krijgen het probleem van een ander. En we moeten er mogelijk nog voor betalen ook. In totaal gaat het bij de Westparallel om liefst 210 miljoen euro. Een bedrag dat 3x zo hoog is als de bruidsschat (was 70 miljoen). We moeten regionaal nog eens zo’n70 miljoen ophoesten. Waar moeten de gemeenten dat vandaan halen? Veldhoven heeft al moeite om de begroting sluitend te krijgen. Maar wat dacht u van gemeenten als Valkenswaard en Waalre. Ze zijn daar al gelukkig als ze een kerstpakket voor het personeel beschikbaar kunnen stellen. Naar die nulplus-maatregelen kunnen we nu dus al fluiten.

Opvallend is trouwens ook dat nog geen jaar geleden de totale kosten geraamd waren op 243 miljoen euro. Oftewel, de weg wordt goedkoper naarmate je langer wacht. Dat is een ontwikkeling die ik werkelijk nog nooit heb meegemaakt. Misschien krijgen we er wel geld bij als we nog eens 3 jaar wachten. Oftewel, hoe geloofwaardig is dit hele proces nog? Kortom, we krijgen in Veldhoven buitenproportioneel meer verkeer. We verliezen onze mooiste natuurgebieden. En als dank voor dit prachtige cadeau, gaan we zelf meebetalen. Veldhoven lost het probleem van een ander op en krijgt er als dank zelf een aantal problemen bij.

‘Zijn er dan geen alternatieven? Ja, wel degelijk. Zoals de West Midden variant. Een variant die evengoed de problemen rond de N69 oplossen en bovendien veel minder gevolgen heeft voor de natuur. Én een variant die minder kosten met zich meebrengt, waardoor deze wél realiseerbaar is.

‘Mijn conclusie: wij zijn teleurgesteld in het resultaat, in de houding van collega-gemeenten,  in het proces, maar nog het meest in de provincie.

 

 

Vergadering gemeenteraad 15 mei 2012

PvdA-pleidooi voor

fietsers en voetgangers

 

Tijdens der vergadering op 15 mei behandelde de gemeenteraad onder meer hetVerkeersregelinstallatie Beheerplan. De PvdA was het met het college eens dat, gezien de economische situatie, gekozen wordt voor een lager onderhoudsniveau.

‘Wij willen graag dat de verkeerdoorstroming goed verloopt dankzij naar behoren functionerendeverkeerslichten. Wel wijzen we op het belang van de voetgangers en fietsers. Die hebben onze hoogste prioriteit. Dus, als u voornemens bent om op korte termijn een aantal kruisingen opnieuw te programmeren of een aantal installaties te vervangen, denk dan eerst aan de fietsers en voetgangers.‘ De wethouder neemt dit pleidooi ter harte.

 

 

 

Gemeenteraad unaniem achter

PvdA-motie Eindhoven Airport

 

De voltallige gemeenteraad ondersteunde 15 mei een door de PvdA-fractie ingediende motie rond de Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport militair luchthaven Eindhoven. In dit concept staan de uitgangspunten voor de MER (Milieu Effect Rapportage) en later het Luchthavenbesluit. Het belang van deze notitie is daarom groot. Alle kaders die nu worden vergeten of onvoldoende tot hun recht komen, zullen het eindresultaat alleen maar extra vrijheden geven.

 

De PvdA wil nu al duidelijk aangeven wat voor Veldhoven de grenzen zijn. Anders krijgen we achteraf alleen maar de deksel op de neus. Temeer omdat de notitie verschillende uitgangspuntenhanteert die voor veel Veldhovenaren consequenties zullen hebben’, aldus Jeroen Rooijakkers.

Allereerst maakt de Notitie een verruiming van het burgerluchtverkeer mogelijk tot een oppervlakte van de 35-KE Contour met 10,8 km2. Nu is dat 4,1 km2. Wij zijn voorstander van een groei van Eindhoven Airport, maar wel binnen bepaalde proporties. Een verdrievoudiging in 10 jaar tijd is wat ons betreft alleen wenselijk wanneer de noodzaak daarvan is aangetoond op basis van economische belangen. Die noodzaak zal wat ons betreft bij de evaluatie in 2015 moeten blijken.

Wat wel nadrukkelijk moet worden vastgelegd is het maximum van 10,8 km2. Een alternatief is het vastleggen van het aantal vliegbewegingen, waarmee EA mag groeien. Dat is volgens de notitie 25.000 vliegbewegingen, maar nergens wordt aangegeven dat dit ook het maximum is.

Verder maken we ons zorgen over het aantal slots. In de periode tussen 2015 en 2020 mag dat toenemen tot 8. Niet duidelijk is of dit uitsluitend gaat over opstijgende dan wel landende vliegtuigen. U zult wel begrijpen dat we geen voorstander zijn van opstijgende vliegtuigen tussen 23.00 en 01.00 uur. Dat zal de overlast sterk doen toenemen.

Voorts ontbreekt de zogenaamde een derde regeling. Een regeling die jarenlang van kracht is geweest, maar helaas de laatste jaren via de achterdeur is verdwenen. Wij zien deze regeling graaggehandhaafd, omdat juist in het weekend de overlast tot het minimum beperkt moet blijven. Ook de Veldhovenaren hebben recht op een ontspannen en rustgevend weekend.