16 juni 2017

Smart Mobility hoog op de agenda in Veldhoven

Het is goed dat het Verkeerscirculatieplan (VCP) na 10 jaar wordt geactualiseerd. De infrastructuur is in de afgelopen 10 jaar alweer behoorlijk veranderd en nieuwe vervoersvormen hebben hun intrede gedaan, zoals de elektrische fiets en het elektrisch rijden. De PvdA hecht vooral waarde aan onderwerpen als het openbaar vervoer, het fietsverkeer en de voetganger, het zogenaamde langzame verkeer. Maar zeker ook aan duurzaamheid en milieu. Op basis van deze uitgangspunten hebben we het nieuwe Verkeersplan doorgenomen en beoordeeld.

In de ambitienota wordt gekozen voor 12 thema’s. De PvdA is van mening dat een aantal van deze thema’s behoorlijk verschillen in abstractieniveau. Zo is het thema ‘hulpdiensten’ toch behoorlijk wat concreter dan een thema als ‘nationaal en regionaal beleid’. En het thema ‘fiets’ is toch behoorlijk anders dan een thema ‘ruimtelijke ontwikkelingen’.

De PvdA heeft de indruk dat er op deze wijze nog veel meer thema’s te bedenken zijn. Zeker als we ook recht willen doen aan de titel van het plan, waarin het niet alleen gaat om verkeer, maar ook vervoer. En dan denken wij aan Smart Mobility.

Smart Mobility is een thema dat recht doet aan al onze uitgangspunten. Het is ook niet voor niets dat dit zoveel aandacht krijgt in de bereikbaarheidsagenda van het MRE. Sterker nog, het is zelfs zo’n beetje het belangrijkste item in die bereikbaarheidsagenda.

Het is daarom jammer dat Smart Mobility slechts af en toe wordt genoemd in de ambitienota. Het wordt kort aangehaald in het thema ‘Nationaal en Regionaal Beleid’ en in het thema ‘Vrachtverkeer’. Maar daarmee kreeg Smart Mobility niet de prioriteit die het verdient. En om het thema nu maar over te laten aan de regio is toch te makkelijk. We moeten ook zelf, als Veldhoven, hier initiatieven in nemen. We moeten er zelf mee aan de slag gaan en het niet aan anderen over laten. Daar zijn onze ambtenaren prima op geëquipeerd.

Kortom, de PvdA heeft ervoor gepleit om al in eigen huis aan de slag te gaan met Smart Mobility. En met succes. Want de Raad heeft unaniem een amendement hierover aangenomen. Daarmee krijgt duurzaamheid, maar ook innovativiteit, eindelijk de plek waar het recht op heeft in de gemeente die het hart vormt van de Brainport regio. Juist bij een onderwerp als mobiliteit, waar het van cruciaal belang is en van toegevoegde waarde is.

Lees hier het amendement.