4 april 2012

Samenwerking campusgemeenten

Uit de Raadsvergadering van 27 maart 2012

‘De PvdA is positief over samenwerking tussen campusgemeenten. Het maakt het contact eenvoudiger en daarmee de uitwisseling van kennis en ervaring. Dit vereist wel korte lijnen, zonder bureaucratische structuur. Huiverig zijn we voor aansluiting van nieuwe gemeenten. Dan gaan we richting een verkapte vorm van het SRE, ’n structuur die niet meer van deze tijd is gebleken.’

De PvdA vindt, zo bracht raadslid Jeroen Rooijakkers naar voren, dat toetreding van nieuwe gemeenten kritisch moet worden afgewogen. Daarmee komt de bindende factor in gevaar: namelijk het hebben van een campus. Want welke andere gemeente in de regio heeft er nog een campus?’

Jeroen benadrukte geen voorstander te zijn van alternatieve financieringsvormen dan nu is voorgesteld. ‘In de commissie liet het college weten in eerste instantie naar bestaande middelen te zullen kijken. Daar is de PvdA niet gerust op. Het activiteitenprogramma moet uitsluitsel geven waar deze samenwerking extra kosten oplevert. Het commissievoorstel was om dit uitvoeringsprogramma aan de Raad voor te leggen, alvorens tot uitvoering over te gaan. Dit volgens u goede idee heeft u voorgelegd aan de regiegroep, die belast is met de uitvoering van het activiteitenprogramma. Maar het is ons nu nog niet duidelijk of de regiegroep dit ook een goede suggestie vindt. Voor hetzelfde “geld” vindt zij dit geen strak plan en wordt er volgende week ineens een nieuwe campus gebouwd op kosten van de gemeente. Wij willen dus de zekerheid dat u eerst terugkomt naar de Raad met een kostenoverzicht van de te ondernemen activiteiten?’

De PvdA-fractie kreeg die zekerheid van wethouder Ramaekers.