27 april 2011

Regionale samenwerking onder de loep

De raadscommissie van 26 april 2011 nam de regionale samenwerking onder de loep. Aanleiding: de adviesnota Regionale Agenda SRE 2011-2014. De PvdA stond niet altijd te juichen bij dit samenwerkingsverband. Natuurlijk, er zijn resultaten behaald, vooral op het gebied van de infrastructuur. Maar de fractie heeft altijd moeite gehad met de democratische legitimiteit. De bestuurders van deze extra bestuurslaag tussen provincie en gemeente nemen immers essentiële besluiten, hoewel zij daarvoor niet democratisch zijn gekozen.

Ook de aanzienlijke financiële afdracht aan het SRE is een punt van zorg. Dit is zelfs één van de duurste samenwerkingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt. De PvdA betwijfelt of we dit ook hebben terugverdiend en zullen terugverdienen. En dan blijft de vraag of de door het SRE behaalde resultaten niet ook waren gerealiseerd zonder tussenkomst van het SRE. De PvdA is daarom tevreden dat de samenwerking eens tegen het licht wordt gehouden.

‘Wij hebben, zei Jeroen Rooijakkers in de raadscommissie, ‘kritisch gekeken naar de uitgangspunten. De PvdA kan zich daarin goed vinden. Het zijn feitelijk de kaders waaraan de nieuwe samenwerkingsvormen moeten voldoen. Over één uitgangspunt zijn wij minder tevreden en wel waar wordt aangegeven dat de focus moet liggen op economische ontwikkeling. Met dit uitgangspunt geeft u feitelijk aan wat in essentie het doel moet zijn van alle eventuele samenwerkingsvormen. Een doel dat gericht is op economische versterking.’

‘Maar de PvdA kan zich voorstellen dat samenwerking ook dienstbaar is aan vergroting van kennis. Of dat er wordt samengewerkt in het kader van de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld om de natuur en het milieu in regioverband te waarborgen. Maar deze samenwerkingsvormen vallen feitelijk al buiten de boot, omdat niet of nauwelijks sprake van een economische ontwikkeling. We horen daarom graag waarom zo expliciet is gekozen voor een focus op economische ontwikkeling. Temeer omdat daarmee andere mogelijke doelen van samenwerking al bij voorbaat worden uitgesloten.’

‘Vervolgens zijn we het met u eens dat het niet de bedoeling kan zijn dat bezuiniging op het SRE zou impliceren dat deze taken weer bij de gemeente terechtkomen. De PvdA vindt deze houding van het SRE teleurstellend. Elke instantie heeft nu eenmaal te maken met bezuinigingen. Of het nu gaat om de Rijksoverheid, de Gemeente of de gemeenteraad. Iedereen moet gewoon zijn best doen om hetzelfde werk te doen voor minder.’

‘Voor de PvdA is onduidelijk wat de onderwerpen en thema’s zijn waarop we moeten en kunnen samenwerken. Er worden 4 blokken onderscheiden. Maar hoe zijn die tot stand gekomen? En welke criteria leidden ertoe dat bijvoorbeeld in blok 2 zowel ‘ruimte en wonen’ als ‘zorg en gezondheid’ terecht zijn gekomen? Dat zijn toch totaal verschillende onderwerpen?’

‘Ten slotte nog iets over de prioritering. Waarom heeft bijvoorbeeld het onderwerp ‘overheidsorganisatie’ de laagste prioriteit en staat deze pas in blok 4? Als we ergens financiële voordelen kunnen halen door meer samen te werken, dan is het toch wel op dit onderwerp!’