29 november 2014

Regionaal denken. En doen!

De PvdA vindt dat er bestuurlijk en inhoudelijk veel te winnen is door regionaal intensief samen te werken. De fractie vond het op 25 november in de oordeelsvormende raadsvergadering behandelde rapport over dit onderwerp dan ook interessant. Het onderzoek van de RekenKamerCommissie (RKC) leverde wel vragen op: over de totstandkoming, de aard en de uitvoerbaarheid  van de aanbevelingen.

Om te beginnen de totstandkoming van de aanbevelingen. Diverse daarvan begrijpt de PvdA niet (helemaal). In aanbeveling 5 zegt de RKC bijvoorbeeld dat het regiobewustzijn van bestuur en ambtelijke organisatie verbeterd moet worden. Maar in het rapport staat ook dat  Veldhoven in  38 samenwerkingsverbanden ´zit´ tegen gemiddeld 20 tot 25 samenwerkingsverbanden in andere gemeenten. Veldhoven is dus  juist bijzonder extern gericht en staat open voor samenwerking.

Bij aanbeveling 10 stelt de RKC dat financiën te vaak het argument zijn om te gaan samenwerken.  Maar zijn die financiële aspecten wel bekeken? Kennen we de kosten en baten van de diverse verbanden? Kortom, hoe kwam de commissie tot deze conclusie? Deze gegevens  wil de PvdA graag weten.

Dan de aard van de aanbevelingen. Die zijn, met alle waardering daarvoor, tamelijk abstract, gericht op de proceskant en weinig concreet. De PvdA had graag gezien welke samenwerkingsverbanden echt iets toevoegen en welke juist niet. Wat zegt bijvoorbeeld het aantal van 38? Moet de gemeente dit nu terugbrengen? Is dat te veel? Verspillen we zo onnodig geld? De fractie had liever gezien dat de RKC concreter had aangegeven wat te doen. Nu dekt de commissie zichzelf in door te veel op de vlakte te blijven.

Tot slot de uitvoerbaarheid van de (14!) aanbevelingen. Vraag is of de gemeente bij elk  (mogelijk) samenwerkingsverband dit lijstje met aanbevelingen moet checken. Moet de Raad jaarlijks de voortgang checken? De fractie concludeert dat niet echt is nagedacht over de haalbaarheid. Jammer, dat was een stuk makkelijker geweest voor Raad en College.

De beslissing  over het rapport valt in de Raadsavond 9 december 2014.