9 juni 2011

PvdA wil 100% vrijstelling waterschapsbelasting voor laagste inkomens

De PvdA-fractie in Waterschap de Dommel vindt dat 100% kwijtschelding voor minima al in 2012 ingevoerd kan worden. Omdat de kosten van gezinsonderhoud fors stijgen, hebben mensen met een bijstandsinkomen het toch al zwaar te halen. Alle reden, vindt de fractie, om hen te ontzien.

Voor kwijtschelding van de watersysteemheffing hanteren de waterschappen De Dommel en Regge & Dinkel als enige een afwijkende 95 % van de bijstandsnorm. Volgens het coalitieakkoord ‘ Stromend water’ van waterschap de Dommel mag aan dit kwijtscheldingsbeleid niet worden getornd. Hiertegen heeft de PvdA als minderheidsfractie zich steeds verzet. Zij vindt dat in Nederland een transparant belastingsysteem moet komen dat voor alle waterschappen gelijk is.

De Unie van Waterschappen discussieert daar ook over. Uitgangspunt is hierbij onder meer een solidair systeem met evenwichtige verdeling van lasten. Maar ook: een rechtvaardig en slim systeem met lage uitvoeringskosten. Het is de bedoeling dit in 2014 landelijk in te voeren.

Vooralsnog stuit dit op verzet bij de andere fracties van Waterschap de Dommel. Volgens hen is een algemene tariefverhoging van de watersysteemheffing van 3 naar 3.6 % het gevolg. Ook vinden de fracties dat de discussie pas in het najaar van 2011 echt aan de orde is, wanneer de Waterschapsunie zijn conclusies heeft getrokken en de exacte tariefverhoging bekend is.

Volgens de PvdA komt het de beeldvorming van Waterschap De Dommel ten goede, als het – vooruitlopend op het nieuwe nationale belastingstelsel – het beleid van de andere waterschappen volgt. Het maakt de samenwerking met andere waterschappen ook eenvoudiger, omdat kwijtschelding dan kan worden geautomatiseerd. Nu moeten mensen die aan de bijstandsnorm voldoen, nog een ingewikkelde procedure volgen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Bovendien sluit de 100% vrijstelling aan bij het beleid dat gemeenten nu al hanteren voor de gemeentelijke belastingen.