25 september 2014

Minimabeleid nodig voor 1.440 volwassenen en 560 kinderen

‘De PvdA is blij dat de nota Minimabeleid ervan uitgaat dat ook inwoners met een minimuminkomen actief moeten kunnen deelnemen aan de Veldhovense gemeenschap. Het gaat dan om 2.000 inwoners van wie 560 kinderen. De zogeheten Klijnsma-gelden komen hierbij goed van pas! Die mogen wat ons betreft dan ook niet gebruikt worden om bezuinigen op te vangen. Sterker nog, een extra financiële investering mag nooit een struikelblok zijn voor een gedegen minimabeleid voor Veldhoven.’

Namens de fractie voorzag Christina Goossens Ruhr in de oordeelsvormende raadsvergadering van 23 september de nota Minimabeleid van commentaar. Volgens haar is dit beleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van college en raad. Het is hun taak om met een sociale en individuele aanpak de participatie van al deze mensen te vergroten. Daarbij gaat het niet zozeer om een financiële afweging als wel om kwaliteit.
Geschrokken van het hoge aantal kinderen in deze categorie, vroeg zij het college of is overwogen om alsnog een specifiek armoedebeleid voor kinderen op te stellen. Wethouder Van Dongen liet weten dat om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, gekozen is voor meer samenwerking met de Stichting Leergeld.
De PvdA-woordvoerster vroeg zich verder af waarom Veldhoven afwijkt van de bijstandnorm van regiogemeentes? Veldhoven hanteert 105%, overige gemeenten 110%. ‘We delen de zorg van de cliëntenraad en vragen een oprekken van de norm naar 110% zodat ook bewoners van Veldhoven, die door de huidige norm net buiten wal en schip vallen, recht hebben op ondersteuning.’ Zij vroeg tenslotte of al onderzocht is hoe extra kosten gefinancierd zouden kunnen worden? Daarbij attendeerde zij erop dat er in 2013 al een bezuiniging van € 90.000 op het minimabeleid ingeboekt is! Verder bezuinigingen vindt de PvdA onwenselijk!
De besluitvorming over de nota vindt plaats op dinsdag 7 oktober.