1 juni 2016

PvdA-fractie vraagt college Raad actiever te informeren

 

De fractie van de PvdA constateert dat het college de Raad de laatste tijd vaak laat of onvoldoende informeert over belangrijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij het debat over de statushouders, toen de fractie pas drie uur voor de besluitvorming een email kreeg met antwoorden op vragen. Maar ook over wat zich afpeelt rond de culturele instellingen en dossiers als de N69 en Eindhoven Airport krijgt de fractie maar incidenteel informatie.

Daarom nam de fractie soms zelf maar het initiatief en haalde informatie op of stuurde een brief over bijvoorbeeld de situatie rondom de Speel-o-theek. Soms ook vroeg een collega-fractie een overleg van de klankbordgroep aan (onlangs de klankbordgroep Eindhoven Airport). Een week voor besluitvorming stukken ontvangen of informatie krijgen (recentelijk nog bij de kwartaalrapportage) gaat ten koste van de kwaliteit en dus van de besluitvorming. Zo wordt het risico op slecht afgewogen besluiten groter. Daar hebben we, zo stelt de PvdA in een brief aan het college, grote moeite mee.

Bovendien heeft het college een informatieplicht en maakt het weinig gebruik van de ‘actieve informatiemogelijkheid’ die standaard op de Raadsagenda staat. Ook de Openbare Besluitenlijsten geven weinig prijs over actuele ontwikkelingen. Een en ander leidt ertoe dat de fractie niet altijd op de hoogte is van de laatste stand van zaken, waardoor zij de controlerende taak minder goed kan uitvoeren. Dit kan alleen als we daarin zo goed mogelijk gefaciliteerd worden.

De PvdA vraagt het college of het zich in deze situatie herkent. Ook wil de fractie een verklaring voor het steeds later verstrekken van raadsstukken, nota’s en antwoorden op technische vragen.