4 april 2013

PvdA-fractie bepleit oplossingen voor schrijnende gevallen leerlingenvervoer

De PvdA-fractie liet op de raadsbijeenkomst van 12 maart 2013 kritische geluiden horen over de nieuwe opzet van het leerlingenvervoer. De fractie is vooral bezorgd over kinderen met een achterstand die bij strikte toepassing van de regels buiten de boot dreigen te vallen. Ook maakte woordvoerder Robert Tops zich sterk voor de kinderen die in Veldhoven te gast zijn, bijvoorbeeld via jeugdzorg, en kinderen overal uit de regio die bij Severinus wonen.

Naar aanleiding van de felle discussie in deze oordeelsvormende raadsbijeenkomst keken onder andere PvdA en college/beleidsmedewerkers naar oplossingen voor bijvoorbeeld de insprekers eerder op de avond. De PvdA mengde zich actief in deze discussie, omdat een praktische oplossing mogelijk moet zijn. De insprekers toonden na afloop van het agendapunt een constructieve houding. We wisselden met hen suggesties en ideeën die ons nog beter zicht gaven op wat wel en niet kan. Er bleek voldoende vertrouwen dat de gemeente verder gaat dan alleen maar strikte toepassing van de regels.

Eind maart hebben we nog eens met de wethouder en de betrokken ambtenaren aan tafel gezeten om naar praktisch mogelijkheden te kijken. Naar aanleiding van dit goede gesprek vindt de PvdA dat, zoals al in de commissie en met de insprekers uitgesproken, een overgangsregeling niet de meest passende oplossing is. Het helpt niet echt mee aan het oplossen van schrijnende gevallen. Iedereen onder een overgangsregime laten vallen doet voor ons geen recht aan het principe van solidariteit. Mensen die echt in de knel komen, moeten op maat geholpen worden, anderen zullen de eigen broek op moeten houden.

Wij begrijpen van het college dat voor speciale doelgroepen ook specifieke maatregelen genomen zullen worden. Ook wordt gezocht naar praktische oplossingen voor de problemen. Daarnaast hebben we goede afspraken kunnen maken over de communicatie en inzicht gekregen in hoe met de zogenoemde hardheidsclausule wordt omgegaan.

De PvdA zal aan de bel trekken als zich toch schrijnende gevallen voordoen die niet goed worden opgepakt. Dat kan door bezwaar te maken, maar ook door missers in de openbaarheid te brengen.