6 februari 2014

Profiel | Christina Goossens-Ruhr

Veldhoven is sinds ruim 35 jaar mijn thuis… de liefde bracht me in deze gemeente. Gezamenlijk met man en drie zonen ben ik iedere dag dankbaar dat ik in deze prachtige omgeving mag wonen. Als stadskind een voorrecht.
Enthousiast, gedreven en overtuigd van de sociaaldemocratische beginselen stel ik me beschikbaar als PvdA kandidaat raadslid voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Sinds 2006 ben ik lid van de PvdA; vanaf 2010 actief als bestuurlid van PvdA Veldhoven; sinds 2011 congresafgevaardigde. Ik ben een gepassioneerde PvdA-er, die zich graag gedegen en inhoudelijk goed onderbouwd wil voorbereiden . De PvdA Jan Schapercursus voor potentiële raadsleden heb ik met succes doorlopen.

Mijn expertise vertaalt zich in ervaring, kennis en deskundigheid voor met name zorg, huisvestiging, welzijn, WMO en financiën. In de functie van integraal manager zorg, wonen & welzijn heb ik in de afgelopen 15 jaar menig “opgelegd “ (??) beleid geïmplementeerd en vertaald in uitvoerbare, sociale en financieel verantwoorde kaders en doelstellingen. Mijn maatschappelijke betrokkenheid en groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn in mijn werkzaamheden leidend. Daarnaast heeft het werken als wijkverpleegkundige me dicht bij de individuele mens gebracht. Deze contacten hebben mijn sociaaldemocratisch gedachtegoed versterkt. Ieder mens telt mee!

Ik ben me ervan bewust dat er voor de PvdA landelijk enig onbegrip heerst over de uitgezette sociale koers. Juist daarom wil ik deze uitdaging aangaan en op gemeenteniveau laten zien dat de PvdA-Veldhoven wel degelijk sociaal en betrokken werkzaam is. Hierbij zijn transparantie, duidelijke communicatie en goede uitleg over te nemen besluiten en vast te stellen beleid mijn beoogde instrumenten om begrip en medewerking te generen bij de burgers van Veldhoven.
Ik wil dat Veldhoven groen en duurzaam blijft met goede voorzieningen voor jong & oud. Kleinschalige winkelcentra zijn noodzakelijk om de sociale cohesie te versterken; zwembad, bibliotheek , theater & muziekschool zijn een must voor de ontwikkeling van een kind.

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat aanbieden waarin voldoende ruimte is voor ontplooiing. Laat ondernemers ondernemen & creëer hierdoor werkgelegenheid.

Sociale zwakkere /minima gelijkwaardig benaderen & gezamenlijk kansen en mogelijkheden ontdekken zodat iedereen meetelt & naar vermogen participeert in de samenleving. Dat is mijn wens!

Gestructureerd werken als raadslid met een duidelijk geformuleerde PvdA standpunt, goed luisteren naar wat de burger vraagt & maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, dat zijn mijn uitdagingen als raadslid!

Christina Goossens Ruhr
De Verver 50
5506 BG Veldhoven
040-2540643
0638219173
christinaruhr@onsbrabantnet.nl

 

Ga hier terug naar de kandidaten