18 juni 2014

Op naar een een vitaal en sociaal Veldhoven

Op dinsdag 17 juni hebben de vier oppositiepartijen in de Veldhovense gemeenteraad – VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven – een zogenaamd ‘oppositieprogramma’ gepresenteerd. Met dit programma maken de partijen duidelijk dat het nodig is om nú keuzes te maken om Veldhoven financieel gezond en verantwoord de toekomst in te laten gaan. Keuzes die niet altijd prettig zijn, maar wel getuigen van daadkracht.

De oppositiepartijen nemen op deze wijze de uitnodiging van de coalitiepartijen aan om samen te werken aan een lagere schuldenlast, meer verantwoordelijkheid voor en vertrouwen in de burgers en een gemeente die dichter bij haar inwoners staat. Zo willen VVD, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven een constructieve bijdrage leveren aan een financieel gezonde gemeente, met hart voor haar inwoners. Met alle partijen in de raad willen de vier partijen deze verder vormgeven. Het is voor het eerst in de Veldhovense en wellicht Nederlandse politiek dat er een oppositieprogramma is verschenen.

Geen onderzoeken maar keuzes
‘Durf en daadkracht’ maakt keuzes. Die liggen met name op het vlak van samenwerking, kunst & cultuur, sport & recreatie en het schrappen of uitstellen van investeringen. De vier partijen pleiten voor deze keuzes en niet voor het doen van onderzoeken, zoals die in het coalitie-programma staan. Het oppositieprogramma heeft drie belangrijke pijlers: een degelijke en efficiënte invoering van de decentralisaties, het voorkomen en/of temporiseren van kosten en investeringen, en het afmaken van lopende zaken voordat nieuwe plannen aan de beurt zijn.

Decentralisaties in het sociaal domein
De uitvoeringsorganisatie rondom de decentralisaties wordt slagvaardig en klantgericht voorbereid: dicht bij de mensen en volgens het principe: één gezin, één coördinator en één zorgplan. In samenwerking met de zorgverzekeraar wordt toegewerkt naar één loket voor zorg voor alle doelgroepen.
Met het (afgeslankte) budget dat de gemeente van het Rijk krijgt voor de decentralisaties in de zorg moet Veldhoven het doen. Dat geld moet terecht komen bij de mensen die het nodig hebben, niet als salaris van extra wethouders. VVD, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven vinden het financieel onverantwoord om een college te vormen met vijf wethouders.

Investeringen schrappen of uitstellen
In het programma ‘Durf en daadkracht’ worden vele investeringen uitgesteld of geschrapt. Investeringen die de oppositie onder andere schrapt, zijn de nieuwbouw van de kinderboerderij en het park Muggenhol. Zwemfaciliteiten willen de oppositiepartijen behouden (deels commercieel), maar de huidige zwemaccommodatie kan verkocht worden. Subsidie is er alleen voor (zwem)activiteiten die als kerntaak benoemd worden. Een nieuw accommodatie- en subsidiebeleid moet ook leiden tot bezuinigingen.
Investeringen die uitgesteld worden, zijn de aansluiting op de A67, de realisatie van de Zilverbaan en de herinrichting van verblijfsgebied ’t Look.

Eerst afmaken, dan pas iets nieuws
Het is de uitvoering die telt. De oppositie maakt een pas op de plaats en zet geen nieuw beleid op de agenda. Een goede invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente hebben prioriteit. Juist dit is nodig om goede zorg te leveren voor jong en oud, dicht bij de mensen. Samen met het verminderen van de (te) hoge schuldenlast, hebben we hieraan de handen vol.

persconferentie

v.l.n.r. de fractievoorzitters van de oppositiepartijen: Herman Kootkar, Samenwerkend Veldhoven – Robert Tops, PvdA – Gerard Slegers, CDA – Peter Saris, VVD

Samenwerking
In het gehele programma is een brede samenwerking belangrijk, zowel lokaal als regionaal. Natuurlijk is dat de samenwerking binnen de gemeenteraad en met onze eigen inwoners en bedrijven. Daarnaast ondersteunt de oppositie lokale en bovenlokale samenwerkingsverbanden tussen de culturele instellingen. De focus van bezuinigingen namelijk op de overhead, en zeker niet op kerntaken. Nadrukkelijk kiest de oppositie ook voor een brede samenwerking met Brainport, de Metropool regio Eindhoven en de gemeenten Best en Oirschot. Deze samenwerking draagt bij aan een goede taakuitvoering in het sociaal domein en sterkere economische belangen van deze regio.

Tot slot heeft het oppositieprogramma ‘Durf en daadkracht’ minder programma’s dan het coalitieprogramma. Dit leidt tot meer flexibiliteit en ruimte voor raad en college om de gestelde doelen te halen.

 

lees hier het programma