31 oktober 2012

'n Veldhoven waar U centraal staat

PvdA-bijdrage aan behandeling begroting 2013

’n Veldhoven waar U centraal staat

Arbeid, bereikbaarheid, gezondheid, vrije tijd en betaalbaarheid… deze pijlers maken ons dagelijks leven gelukkig(er) en (meer) tevreden. De PvdA-fractie zet ze aan de basis van haar bijdrage aan het debat rond de gemeentelijke begroting 2013. Voor de invulling van deze pijlers heb je partner of gezin nodig, familie, vrienden en collega’s. En ook de overheid speelt een rol. Want die beïnvloedt sterk of en hoe je kunt deelnemen aan het verenigingsleven of kunt winkelen in een sfeervol centrum. Zonder een gymzaal is er geen vereniging waar je kunt gymmen. En zonder goede wegen en openbaar vervoer is het moeilijk om die gymzaal te bereiken. Kortom, de gemeente moet maken dat u deze pijlers kunt invullen.

De PvdA ziet deze ambitie in de begroting onvoldoende terug. Daardoor sluit het college mensen buiten. In ’n Veldhoven waar u centraal staat, stellen de volgende waarden u in staat actief te blijven deelnemen aan de maatschappij:

 1. Arbeid: waardoor u zelfstandig kunt functioneren en anderen kunt ontmoeten;
 2. Bereikbaar: faciliteiten en voorzieningen kunnen bereiken die belangrijk voor u zijn;
 3. Gezondheid: ook wie niet gezond is, moet mee kunnen blijven doen aan activiteiten;
 4. Vrije tijd: voldoende en betaalbare vrijetijdsvoorzieningen;
 5. Betaalbaar: voorzieningen moeten betaalbaar blijven, ongeacht uw achtergrond.

Peter van Grunsven: een sterke economie, ook lokaal

Werken is dé manier om financieel onafhankelijk te zijn. Mensen met een beperking en schoolverlaters moeten dan ook volop kansen krijgen. In de huidige economische crisis eist dit daadkracht van de overheid. Bij het volstromen van WW of bijstand is niemand gebaat, ook de gemeente niet. Zij moet daarom voorop gaan bij het zoeken naar arbeidsmogelijkheden. Ik ga daarom voor:

 • Meer samenwerking met externe private partijen (PPS) en met andere gemeenten om kosten te besparen;
 • Een management in het City Centrum dat zich financieel kan bedruipen;
 • De helpende hand bij het opheffen van de leegstand in het City Centrum en de Mira;
 •  Een grondexploitatie waarbij de gemeente meer als ondernemer durft te denken, ook op de langere termijn.

Jeroen Rooijakkers: gedegen infrastructuur zonder poespas

De komende jaren staan veel renovatieprojecten op stapel. Moet de gemeente dit torenhoge ambitieniveau wel handhaven? Bepaalde projecten kan ze beter uitstellen. Wel moet er meer aandacht komen voor meer milieuvriendelijke (collectieve) vervoersvoorzieningen. Ik pleit daarom voor:

 • Behoud en versterking van het (H)OV, (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer;
 • Stimulering van het fietsverkeer met hoogwaardige fietsvoorzieningen;
 • Wandelpaden en trottoirs die ook begaanbaar zijn voor wie minder goed ter been is;
 • Een groei van Eindhoven Airport die rekening houdt met de omgeving.

Rein Kieviet: ruimte voor ontspanning

Recreatie en ontspanning bepalen voor een groot deel uw en mijn woonplezier. De huidige coalitie hecht daar weinig waarde aan. Het is bijvoorbeeld teleurstellend hoeveel wordt ingeleverd op het verenigingsleven. De PvdA wil de bestaande budgetten en subsidies behouden. Dit geldt ook voor essentiële voorzieningen en recreatiegebieden zoals de groene longen en natuur. Ik pleit voor:

 • Meer aandacht voor natuur en milieu;
 • Behoud van subsidies voor verenigingen met een maatschappelijke functie;
 • Geld verdienen door het energieneutraal maken van gebouwen;
 • Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

Jack van Limpt: leg de rekening niet alleen bij de zwakkeren

Jarenlang heeft de PvdA gebouwd aan gedegen sociale voorzieningen, zoals de kwijtschelding van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning), een bijdrage voor welzijnsactiviteiten en de collectieve ziektekostenverzekering. Dit college van CDA, VSA en VVD bezuinigt hier drastisch op. Ook zijn er plannen om een sporthal te sluiten en te bezuinigen op het verenigingsleven.

Ik sta voor:

 • Instandhouding van de sociale regelingen van ons minimabeleid;
 • Behoud van de gymzalen;
 • Maatschappelijke ondersteuning met passende voorzieningen voor mensen die dit nodig hebben.

Robert Tops: een betaalbare toekomst

De financiën van Veldhoven staan onder druk. De gemeente moet steeds meer geld lenen. Maar geld lenen kost geld. De toekomst van Veldhoven loopt hierdoor gevaar. Waar het nu om gaat, is het terugvinden van stabiliteit. Want alleen zo blijft de kwaliteit van de voorzieningen voor alle inwoners gewaarborgd. Daarom kiest de PvdA voor eenvoudige, goedkope oplossingen. Bovendien wordt het tijd zaken af te maken in plaats van nieuwe plannen te presenteren vol prestige en torenhoge ambities. Dit betekent ook uitstel van korte termijn investeringen, die geen haast hebben. Mijn prioriteiten zijn daarom:

 • Minder investeren in projecten die niet spoedeisend zijn;
 • Grote jaarlijkse schommelingen in de gemeentelijke belastingen tegengaan: in 2013 betaalt u € 28,62 méér dan in 2012, terwijl u in 2012 dit zelfde bedrag juist minder betaalde ten opzichte van 2011;
 • Verdere besparing op (personeels)kosten;
 • Geld niet rondpompen via allerlei subsidieconstructies.