8 november 2011

PvdA stemt tegen de begroting

Drastisch bezuinigen op welzijn haalt cement uit samenleving
Veldhoven, 8 november 2011. Bij de begrotingsbehandeling op 7 en 8 november keerde de fractie zich fel tegen de buitensporige bezuinigingen in de welzijnssector. Met moties en amendementen probeerde de fractie het tij te keren. Omdat daarvoor weinig oog was bij het college en (met name) de coalitie, stemde de PvdA tegen de begroting van de gemeente Veldhoven. Fractieleider Robert Tops: ‘Nergens in deze begroting blijkt dat het college probeerde ergens anders dan op welzijn te bezuinigen. Nee, het credo is zo snel mogelijk alles aanpakken wat met sociale samenhang te maken heeft. De PvdA heeft wél oog voor de inwoners. Zij maken het verschil en zorgen voor de kracht van Veldhoven. Het zijn de inwoners die het huis van Veldhoven bouwen. Maar wie een huis wil optrekken, heeft wel cement nodig.’

Minder bezuinigen op welzijn (amendement)

Voor het Veldhovens college is dé manier van bezuinigen: korten op welzijn. De PvdA-fractie ziet andere mogelijkheden om de meerjarenbegroting sluitend te houden. In ieder geval wil ze maar tot maximaal 8% (4% in 2012, maximaal nog eens 4% in 2015) bezuinigingen op alle instellingen en verenigingen in Veldhoven. Die mogen bovendien niet allemaal over één kam worden geschoren. De fractie wil een maximum van 5% voor de categorie die in het collegevoorstel op dat percentage staan, inclusief SWOVE.

Oordeel gemeenteraad: CDA, VVD en VSA tegen; oppositie vóór. Alleen SWOVE kan via andere amendementen misschien nog ergens op rekenen.

Huurtarieven verenigingen (motie)

Veel Veldhovense verenigingen krijgen niet alleen te maken met bezuinigingen én het niet indexeren van subsidiebedragen. Als ze voor hun activiteiten gebruikmaken van gemeentelijke eigendommen, weten ze ook niet waar ze met de huur aan toe zijn. De PvdA vraag het college daarom vóór de vaststelling van het WBP 2012 (welzijnsbudgetplan) aantoonbaar te maken of de huurtarieven marktconform zijn, knelpunten in overleg met verenigingen in kaart te brengen en een voorstel te doen leggen om afwijkingen tussen marktconforme en werkelijke huurtarieven gefaseerd op te lossen.

(Motie is ingetrokken, college komt met meer informatie).

Met enkele ingrepen in de begroting hoeft minder te worden bespaard op welzijnsposten. De PvdA-fractie doet daarvoor de volgende voorstellen.

Evenementenbeleid (motie)

Binnenkort stelt de raad het evenementenbeleid voor de gemeente vast. In de begroting ziet de fractie al claims voor veel (ook nieuwe) evenementen. Zij wil een vergunningenstelsel waarin commerciële partijen door vergunning of verhuur van vierkante meters openbare ruimte – denk bijvoorbeeld aan terrasruimte – bijdragen aan de dekking van de kosten voor evenementen.

(Motie uitgesteld; college komt in januari met meer informatie).

Expat Center (amendement)

De PvdA-fractie stemt niet in met het collegevoorstel over het Expat Center. Dat is nieuw beleid en daar is volgens de fractie op dit moment geen geld voor.

Oordeel gemeenteraad: negatief; behalve PvdA stemden ook 4 VSA-ers voor het amendement.

Verder wil de fractie het subsidiebedrag voor het Centrummanagement Veldhoven- Dorp net zo korten als bij de categorie ‘gesubsidieerde activiteiten die in belangrijke mate gericht zijn op hobby en vrije tijd, eigen ontplooiing, bevorderen kwaliteit eigen welzijn en leefomgeving’

Oordeel gemeenteraad: PvdA, GBV en D66 vóór; rest tegen.

Weekmarkt en kermissen (amendement)

Al in 2010 nam de gemeenteraad twee moties aan om te streven naar kostendekkendheid van de weekmarkt en de kermissen. Daar is niets van terecht gekomen, constateert de PvdA. De weekmarkt is zelfs minder kostendekkend begroot dan in 2011. Het voorstel van de fractie is daarom dat de weekmarkt en de kermissen op den duur net zoveel moeten opbrengen als ze kosten.

(Uitgesteld; college komt in januari met meer informatie) .

Afvalstoffenheffing (amendement)

Het college wil is elk huishouden € 56,35 teruggeven in het kader van de afvalstoffenheffing. Daar is de PvdA-fractie op tegen. Niet omdat ze dat de burgers niet gunnen, maar een nadelig saldo in de begroting 2012 beperk je nu eenmaal niet alleen door kostenbesparingen. Je moet ook goed kijken naar de uitgaven. Het in de kas houden van de inkomsten uit de afvalstoffenheffing is zo’n middel. Het wordt er voor burgers bovendien niet duidelijker op, als zij in 2012 gemiddeld € 20,- minder betalen aan gemeentebelastingen dan het jaar daarvoor, maar in 2013 juist weer ruim € 60,- meer dan het jaar daarvoor.

Oordeel gemeenteraad: alleen D66, PvdA en Samenwerkend Veldhoven voor.

Braakliggende bouwgronden exploiteren (motie)

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de stagnerende woningmarkt, de trage verkoop van gronden, de huizenbouw en de vertraging bij diverse projecten. Zij vindt het dus verstandig om de gevolgen daarvan door te spitten op basis van de juiste, volledige documentatie en grondige voorbereiding. De fractie verzoekt het college daarom in de eerste helft van 2012 met voorstellen te komen om niet gebruikte bouwgrond (tijdelijk) op een andere manier in te zetten en zo de begroting een beetje te ontlasten.

(Blijkt bevoegdheid college; ingetrokken).

Tenslotte springt de fractie in de bres voor starters op de woningmarkt met het amendement starterslening. Het college voelt er niets voor om nu al te bekijken of Veldhoven met die lening doorgaat. Daar is de PvdA het niet mee eens. De lening helpt starters op de woningmarkt financieel ’n handje. Dat is belangrijk nu de markt op slot zit en vooral beginnende huizenbezitters moeilijk een hypotheek kunnen afsluiten. Bovendien betaalt de starter de lening zelf terug, waardoor de gemeente geen andere kosten heeft dan de rente. De fractie wil daarom voor dit doel nu al in totaal € 200.000 beschikbaar stellen.

(Uitgesteld; college komt in het voorjaar met een notitie).

Het college ‘omarmde’ vrijwel alle moties/amendementen van de coalitie (VVD,CDA en VSA).

Dat leverde wel voor vele tienduizenden euro’s aan onderzoeken op…..