23 september 2011

LAAT UW GELUID HOREN TEGEN DE PLANNEN MET DE N69

Bent u teleurgesteld over wat de provincie van plan is met de ‘Grenscorridor N69’?

Bijvoorbeeld omdat de keuze voor de Westparallel onvoldoende recht doet aan de drie belangrijke aspecten waaraan zo’n besluit  moet voldoen: wat is de beste oplossing voor omwonenden, milieu en verkeer. Dan kunt u de onderstaande inspraakbrief (met veel argumenten) downloaden van onze site.

Daarmee geeft u uw zienswijze op de ‘ontwerp-structuurvisie RO deel E Grenscorridor N69’. U print deze, ondertekent ‘m en stuurt ‘m naar het in de brief genoemde adres.

Let Op: de brief moet vóór 5 oktober in het bezit zijn van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Voorbeeld brief:

Quote
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Datum:

Onderwerp: Inspraak ontwerp-structuurvisie RO deel E ‘Grenscorridor N69’

Geacht College,
Met teleurstelling nam ondergetekende kennis van de ontwerp-structuurvisie RO deel E ‘Grenscorridor N69’. Uw keuze voor de Westparallel doet onvoldoende recht aan de drie belangrijke aspecten waaraan een besluit als dit mijns inziens moet voldoen: welke oplossing is het beste voor omwonenden, milieu en verkeer. Dit is des te schrijnender, omdat u voor uw besluit geen duidelijke criteria en argumenten aandraagt.
Met name het milieu dreigt met uw keuze het kind van de rekening te worden. Ongelooflijk wat er aan natuurschoon verloren gaat, in Veldhoven én in Bergeijk. Dat verbaast me niet, nu blijkt dat bij het voorbereidingsproces maar twee milieugroepen aan tafel zaten en meer dan vijf instanties met (grote) economisch belangen.
Maar ik ben ook teleurgesteld in de manier waarop is geluisterd naar de inwoners in deze regio en hun vertegenwoordigers. Op informatieavonden worden vooraf kritische vragen gescreend. Ik heb begrepen dat daarnaast ‘partijen’ nog steeds op antwoord wachten op sommige vragen! Ook de uitwerking van de Plan-MER is onvoldragen. Tabellen en figuren zijn subjectief ingevuld en verschillen met waarnemingen in het Veldhovense. Harde criteria en normen worden niet of nauwelijks gehanteerd. En uiteindelijk is één tabel, met een onderscheid in donkerblauw en lichtblauw, bepalend voor het hele besluit. Het is dan ook die ene tabel die bepaalt of 230 miljoen wordt geïnvesteerd of niet.
Als inwoner van Veldhoven constateer ik dat de Westparallel van de vele varianten leidt tot veel meer verkeer in mijn gemeente, op de Locht bedraagt die stijging zelfs meer dan 100%.
Verder maak ik me ernstig zorgen over de financiële consequenties van uw besluit: bij de Westparallel moet de regio van de 230 miljoen euro 100 miljoen ophoesten, terwijl in ieder geval mijn gemeente nu al moeite heeft om de begroting sluitend te krijgen.
Waren er dan geen alternatieven? Jazeker: de WEST-Midden 1 variant bijvoorbeeld. Die lost even goed de problemen rond de N69 op, heeft veel minder gevolgen voor de natuur en kost een stuk minder. Dit is een variant die m.i. het beste is voor omwonenden, milieu en verkeer.
Ik neem aan dat u mijn reactie bij uw eindoordeel zult wegen.
Hoogachtend,

unquote