28 september 2014

Jeugdhulp… de toekomst

Op 23 september jl. heeft de raads-oordeelvormende vergadering het beleidsplan “jeugdhulp 2015-2018” besproken. Op grond van artikel 2.9 van de Jeugdwet (die per 1 januari 2015 in werking treedt) dient de gemeente Veldhoven verplicht voor alle vormen van jeugdhulp die eerder onder de AWBZ, Zvw en provinciale jeugdzorg vielen eenmaal per vier jaar een beleidsplan vast te stellen.

Als het gaat om de beantwoording van de door PvdA-Veldhoven gestelde vragen aan de wethouder het volgende: “Wat mag verwacht worden van de wethouders Veldhoven?”. Ik denk aan voormalig wethouder heer Gradus met zijn gewiebel over de WMO en nu opnieuw bij jeugdhulp door heer van de Looij.

De wethouder excusert zich voor zijn onwetendheid en de raadsleden van de coalitie zijn vol lof over de hardwerkende ambtenaren.
Wat verhullen we hiermee? Gekker nog. Mevrouw Wendy van der Grinten (VSA) betuigde in de laatste Raad volledig vertrouwen te hebben in het Jeugdhulpbeleid van de gemeente.

Dit heeft de PvdA in zijn geheel niet terug gevonden in de beantwoording van de hieronder gestelde vragen! Wat kunnen wij doen met dit ambitie loze gedrag?

De volgende vragen zijn door PvdAVeldhoven gesteld:

Hoe reageert de wethouder vanuit Veldhovens perspectief op alle media aandacht voor de transitie Jeugdhulp per 1/1/15 als het gaat om het niet op tijd zijn met de organisatie van belanghebbende, GGZ, Jeugdzorg om de jeugdhulp conform verordening uit te voeren en op het feit dat de Raad heeft gesteld dat het macrobudget/begroting taakstellend moet zijn. Hoe reëel is dit wethouder?

In het beeldvormend overleg van 24 april jl. hebben wij ervaren dat de aanwezige partijen/stakeholders binnen jeugdhulp er een behoudende stijl van werken en een beschermende houding, als het bijvoorbeeld gaat om ontschotting, op na houden.Hoe kan de wethouder de zorgverlener zover krijgen dat zij positief aan de transities bijdragen?

Wat de PvdA-Veldhoven mist in het visiestuk, is hoe de toegang & toewijzing jeugdhulp zijn geregeld en het mogelijk vervolg hierop. Heeft het college een idee van het model van organiseren voor Veldhoven? Hierbij denken wij aan het model WIJEindhoven en de inzet van vrijwilligers in Gemert. Participatie begint al bij de beleidsvorming. De gemeente heeft geen participatie in het beleid georganiseerd. Wij missen ook het onderwijsbeleid inclusief passend onderwijs en de Brede School en de uitwerking van de visie preventieve jeugdhulp. Wethouder, deze items behoren in het beleidsstuk! Bij het ontbreken hiervan is het document onvolledig. Hoe en wanneer wil de portefeuillehouder dit complementeren?

Het beleidsplan jeugdhulp is ok als kaderstellend stuk, maar qua uitvoering heeft de Raad een controlerende taak. De vraag aan de wethouder is: – op basis waarvan kan de Raad controleren-? Dit kan bijvoorbeeld door het benoemen van prestatie indicatoren. Komt er een uitvoeringsprogramma waarin de pi’s staan van bijvoorbeeld de NJI?

Met begrip dat het beleidsplan “jeugdhulp 2015-2018” nog niet af en onderhevig aan vele ontwikkelingen/variabelen. Maar de transitie jeugdhulp heeft een enorme impact. Lees bovengenoemde items/vragen, maar met name ook de doelgroep die al gebruik maakt van jeugdhulp? Mag ik de wethouder dringend verzoeken om hierover, zeer regelmatig, een update te geven aan de raad?

De inwoners van Veldhoven kunnen er op rekenen dat de PvdAVeldhoven strijdbaar blijft om jeugdhulp voor eenieder op maat een goede en effectieve zorg te geven!

Wim Meijberg

IMG_1132.JPG