23 maart 2013

Hoe bereidt gemeente zich voor op de veranderingen in de sociale agenda?

Hoewel het rijk de invoeringsdata nog weleens wijzigt, is het onoverkomelijk dat de komende jaren steeds meer zorgtaken van het rijk naar de gemeenten gaan. Bijvoorbeeld door de overgang van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdzorg en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het onderbrengen van de Wsw in de nieuwe Participatiewet treft vooral (de relatie van de gemeente met) Ergon. De PvdA-fractie wil van het college weten hoe de voorbereidingen op dit gebied ervoor staan.

Deze zogeheten ‘transitie’ van rijk naar gemeenten is mede het gevolg van de noodzakelijk geachte operatie om het tekort op de rijksbegroting terug te dringen. De overheid verwacht met de transitie dat gemeenten – dichter bij hun burgers – meer zorg op maat kan geven. Gaan we dit waarmaken in Veldhoven? Hoe pakken we de grote gevolgen aan voor burgers, instellingen en vrijwilligers? Hoe gaan we als gemeente om met de (financiële) consequenties? Welke keuzes maken we als het budget niet toereikend blijkt?

Antwoord op dit soort vragen, althans aanzetten daartoe, staan in het visiedocument ‘Aanpak Transitie AWBZ Veldhoven’, door de gemeenteraad in juni vorig jaar geaccordeerd. De daarin aangekondigde stappen zijn, voor zover de PvdA-fractie is geïnformeerd, blijven liggen. Dat komt uiteraard ook door de opschorting van voornemens door de regering.

Als uitdaging stelt het document: een breed scala van algemene en collectieve voorzieningen aan te kunnen boren voordat een beroep gedaan hoeft te worden op vaak duurdere individuele voorzieningen. De gemeente zal met de aanbieders van begeleiding in gesprek gaan om hierover afspraken te maken. De PvdA-Veldhoven wordt graag geïnformeerd over hoever het hiermee staat (vraag 1).

Verder spreekt het document over het nut van informatie-uitwisseling. Die kan gaan tussen gemeenten om best ‘practices’ met elkaar te delen en tussen gemeenten en bovenlokale of landelijke organisaties (zoals Zorgkantoor, zorgverzekeraars, CIZ, etc.). Ook op dit punt worden wij – vraag 2 – graag geïnformeerd over de huidige gang van zaken.

De PvdA-Veldhoven is eveneens benieuwd (vraag 3) naar de status van het voornemen dat het ‘grosso modo’ noodzakelijk is om op de korte termijn veranderingen door te voeren en met de zorgaanbieders tot afspraken te komen om de bezuiniging van 12,5% te verwerken op de totale uitgaven voor extramurale begeleiding voor Veldhoven, vorig jaar juni geschat op € 4.220.292.

Ten slotte vernemen we graag welke concrete stappen zijn genomen of voorbereid om deze transitie voor burgers en gemeente in goede banen te leiden. Behalve eerdergenoemde gesprekken met organisaties denken we daarbij ook aan het vitale belang van gestructureerde voorlichting over deze materie.