Het GVVP…………. een kwestie van lange adem

29 augustus 2019

Het GVVP… een kwestie van lange adem .

 

In het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP) staat in grote lijnen hoe Veldhoven met verkeersstromen om wil gaan. Het gemeentelijk beleid komt dan heel dichtbij: tot aan je voordeur. Het is dus logisch dat veel mensen reageren op het stuk dat 27 augustus in de raadszaal werd behandeld. Niet voor de eerste en niet voor de laatste keer trouwens. fractie-ondersteuner Johan de Haas ging niet alleen op het stuk zelf.

 

PvdA Veldhoven staat voor samen de schouders eronder zetten. We zien steeds meer dat iedereen individueel een reactie geeft. Het maakt het oordeel over stukken alleen maar lastiger en tijdrovender. Uiteindelijk leidt dat tot irritatie, wat vast niet de bedoeling van de brievenschrijvers. We hopen dat in de toekomst meer gezamenlijke acties komen, zoals het ondertekenen van een zienswijze over de overlast van de Heerbaan door een aantal bewoners.’

‘Goed, het GVVP zelf. Dit is na het schaven aan de vorige versie wat ons betreft een goed document, waarin getracht is zoveel mogelijk belangen met elkaar te verenigen.

‘Met betrekking tot de situatie van het Sondervick vindt de PvdA Veldhoven dat een goede verbinding door openbaar vervoer van groot belang is. In het huidige plan is dat ook gewaarborgd. Daarnaast is het Sondervick zo ingericht dat er een knip is gemaakt van 50 km naar 30 km per uur. Ook dat zal zorgen voor minder verkeersbewegingen, wat goed is voor de straat. Bij de inrichting ervan kan er nog voldoende gestuurd worden door de bewoners. Wij staan dus achter het plan.’

‘Een ander uitgangspunt van het plan is dat wijken ontsloten moeten worden, maar dat er geen doorgaande wegen doorheen lopen. Dit is in Zeelst niet helemaal het geval. De route Heuvelstraat richting Kruisstraat wordt te vaak gebruikt als doorgaande weg. Een ontsluiting van de Peter Zuidlaan/Julianalaan zou daar een oplossing voor zijn. Onze fractie pleit er dan ook voor om die doorverbinding te maken en het onderzoek uit te laten maken hóe die verbinding er dan uit moet zien.’

‘Tot slot: het GVVP is een concept met een lange adem. De meeste aanpassingen komen pas over veel jaren aan de orde. De uitvoerders zullen bij de uitvoering op dat ogenblik meewegen wat het beste is. En… er is ook nog een samenspraakproces.’

‘Het kader dat het GVVP hier biedt, de samenhang met diverse gebieden die met vervoer te maken hebben en de manier waarop ermee omgegaan wordt, krijgt de goedkeuring van de PvdA Veldhoven.’