15 februari 2011

Het gedraai rondom de N69

Hoeveel kan er gedraaid worden in amper 3 weken tijd? In Veldhoven is opnieuw gebleken dat daar geen maximum voor staat. En er waren zelf meerdere ‘partijen’ die over deze exclusieve vaardigheid bleken te beschikken. Het begint dit keer bij de commissievergadering van 18 januari. Onderwerp van agenda was onder meer het ‘Concept Gebiedsakkoord Voorkeursalternatief Grenscorridor N69’.

Dit concept spreekt zeer nadrukkelijk over het voorkeursalternatief: de Westparallel. Gelukkig werd al snel duidelijk in deze commissievergadering dat het ondertekenen van het Concept Gebiedsakkoord niet op een raadsmeerderheid kon rekenen. Met name de grootste partij in Veldhoven, de VSA, was zeer kritisch en faliekant tegen dit gebiedsakkoord.

Deze uitkomst was blijkbaar voor de Provincie aanleiding om in alle haast een nieuwe ‘Verklaring’ uit te werken. Want er is provincie kennelijk alles aan gelegen om nog voor de Provinciale Staten verkiezingen een aantal handtekeningen op papier te hebben. De eerste draai is daarmee een feit.

Deze nieuwe verklaring is beduidend minder expliciet (en genuanceerder) dan het “Concept Gebiedsakkoord”. Maar… omdat deze Verklaring niet in de in commissie is besproken, kon de raad in Veldhoven zich niet goed voorbereiden op de behandeling daarvan in de raadsvergadering van 8 februari. Veel onderdelen, argumenten en uitkomsten van deze verklaring waren nog niet duidelijk. De raad wist dus niet waar zij over zou gaan discussiëren en besluiten.

Dit bleek onder meer uit een discussie met de fractievoorzitter van de VSA. Deze partij was namelijk in de veronderstelling dat met het ondertekenen van deze ‘Verklaring’ alle varianten nogmaals zouden worden onderzocht. Er was daarom voor de VSA ineens geen reden meer om tegen deze ‘Verklaring’ te stemmen. De tweede draai!

Maar al in de eerste termijn werd duidelijk dat niet alle varianten in het vervolgproces worden meegenomen, maar enkel de varianten die gerelateerd zijn aan de Westparallel en de varianten waarbij sprake is van een combinatie van tracés (West, Midden en Nulplus).

Helaas een nieuwe draai zou de VSA echt ongeloofwaardig hebben gemaakt. Een weg terug was daarom niet meer mogelijk.

Het is jammer te moeten constateren dat ook verschillende andere partijen in deze truc van de Provincie zijn getuind. Het maakt de Provincie tot een onbetrouwbare en onberekenbare partner. Het is daarom in toenemende mate de vraag of het wel verstandig is dat de provincie dit hele proces stuurt.

Gelukkig heeft de PvdA-Veldhoven tegen ondertekening van de ‘Verklaring’ gestemd, al was daar geen letter in de krant van terug te vinden. Want hoe is het mogelijk dat een aantal zeer perspectiefvolle varianten, waaronder de West 4 variant en de Midden 1 variant, niet in het vervolgonderzoek worden meegenomen. De Provincie heeft daarmee opnieuw aangetoond op geen enkele wijze de zorgvuldigheid te willen waarborgen. Het is verbazingwekkend dat zij nog niet dolgedraaid is.

Nee, het gaat de Provincie enkel om een handtekening. En als het niet via een eerlijke en transparante weg kan, dan maar op een slinkse manier. Want die handtekening zal er komen

Jeroen Rooijakkers