25 juli 2010

Geen continuïteit in Kadernota 2011

Met gemengde gevoelens bekeek de PvdA jaarlijkse kadernota, die in de raadsvergadering van juli aan de orde kwam. Oorzaak van onze gefronste wenkbrauwen is vooral de manier van behandelen in de Raad. Bij de eerste nota twee jaar geleden met veel bombarie aangekondigd dat die misschien wel belangrijker zou worden dan de begroting, omdat dit document richting geeft aan de invulling van de begroting. Eigenlijk zouden nú de belangrijkste keuzes worden gemaakt.

Vorig jaar leidde de kadernota – in een aparte raadsvergadering – inderdaad tot veel discussie en tot maar liefst 94 moties en amendementen. Dit jaar is de nota tussen neus en lippen door behandeld en valt zij samen met andere dossiers, zoals de voorjaarsnota. Maar die laatste zou feitelijk pas na de kadernota moeten worden besproken. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, als je kijkt naar de kwaliteit van de begroting.

De PvdA heeft voor twee zaken extra aandacht gevraagd. Onderwerp één was het milieu (programmanummer 8). Wij missen enkele kaders en doelstellingen uit het milieubeleidsplan, dat afgelopen jaar werd vastgesteld. Daarmee lopen we het gevaar dat deze niet in de begroting komen.

Zo is in het milieubeleidsplan de doelstelling om per jaar in de gemeentelijke gebouwen 2% energie te besparen. Dit staat niet in de kadernota. De PvdA vindt dat het er wel in hoort, zowel vanwege de koppeling met het milieu, als de koppeling met de begroting.

Ons tweede actiepunt is burgers bewust  te maken van het belang van het milieu en de acties die de gemeente daarin onderneemt. Ook de bewustwording is een essentieel onderdeel van het milieubeleidsplan. Er wordt maar liefst een heel hoofdstuk aan gewijd. En ook dit zal daarom consequenties hebben voor de begroting. Wat de PvdA betreft wordt daar dan ook een afzonderlijk kader voor geformuleerd.

Beide actiepunten werden door de gemeenteraad overgenomen.