Coalitievorming 2018-2022

Door Jeroen Rooijakkers op 25 april 2018

Ruim een maand na de verkiezingen is er duidelijkheid in Veldhoven: er komt een coalitie met VVD, GBV en PvdA. Dit is bereikt in een goede sfeer en met begrip voor ieders inbreng . Partijen stelden zich constructief op en leverden input voor het nieuwe coalitieakkoord. De PvdA ziet de nieuwe periode enthousiast tegemoet, zeker ook gezien de getoonde eensgezindheid. Maandag 14 mei 2018 is de installatie van het nieuwe college.

Proces

De verkiezingen van 21 maart leverden nogal wat verschuivingen op in het Veldhovense politieke landschap. De nieuwe partij Senioren Veldhoven was met liefst vijf zetels de grote winnaar. Met twee zetels winst werd de VVD de grootste partij. VSA, lang de grootste partij in Veldhoven, zakte terug van 6 naar 3 zetels. Een verklaring hiervoor blijft lastig, net zoals het lastig te verklaren is waarom CDA van 4 naar 2 zetels ging.

De PvdA kreeg meer stemmen dan in 2014. Zowel absoluut (van 1.420 naar 1.670) als relatief (van 8,5% naar 9,2%). Een mooi resultaat, zeker vergeleken met de landelijke tendens. Het leverde geen zetelwinst op, maar toch voelt het als loon naar werken.

VVDGBVSen. Veldh.VSACDAPvdAD66Totaal
Aantal stemmen4.3213.6002.9752.2931.7321.6701.63918.230
Percen-tages23,7%19,7%16,3%12,6%9,5%9,2%9,0%100%
Lijst-trekkers1.6771.7531.7291.0749881.0711.2499.541
Zetels765322227

 

Met deze uitslag waren vele coalities mogelijk. Hoewel duidelijk was dat in ieder geval VVD en GBV daarin plaats zouden nemen, was de derde partner op voorhand minder duidelijk. Maandag 9 april werd duidelijk dat de PvdA de derde partner zou worden, zodat het coalitieprogramma sociaal getinte ambities zou krijgen. Dat dit is gelukt, ziet u in de hoofdlijnen hieronder.

De PvdA is trots op dit akkoord dat aandacht heeft voor burgers én ondernemers . Een akkoord dat ook gespitst is op bouwen, maar ook de leefbaarheid…. voor jongeren én ouderen. De titel van het akkoord Samen, Stabiel en Sterk zullen we de komende jaren waarmaken.

 

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

 • We sluiten aan bij bewonersinitiatieven of vragen inwoners met de gemeente mee te denken over nieuw beleid.
 • Onze woonlasten blijven behoren tot de laagste 25% in Nederland.
 • Veldhoven is een sterke en zelfstandige gemeente in het hart van Brainport.
 • Samenspraak blijft belangrijk en om draagvlak te behouden is verbreding naar de achterbannen van belangengroepen, zoals vertegenwoordigd in Veldhoven aan Tafel, noodzakelijk.

 

Taakveld 1: Veiligheid

 • Veiligheid begint bij preventie, bewustwording en communicatie.
 • Toezicht en handhaving blijven belangrijk, buurt-app projecten, sociaal alarm, cameratoezicht en bodycams van handhavers kunnen hierbij helpen.
 • Het gat tussen wijkwerk en politie wordt opgevuld door extra inzet op de-escalatie van overlast gevende jeugdgroepen.

 

Taakveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

 • Gecontroleerde groei is wat ons betreft mogelijk voor Eindhoven Airport. Wel blijft het huidige vliegvenster gehandhaafd op de basistijden tussen 7:00-23:00 uur en er is aandacht voor overlast en gezondheidsrisico’s.
 • Aanpak verkeerssituatie kruispunt Nieuwstraat Kromstraat na afronding Zilverbaan.
 • Fietsgebruik woon-werk wordt gestimuleerd door goede verbinding tussen bedrijventerreinen de Run en de High Tech Campus te maken (slowlane).
 • Aanleg van verlichting langs verlengde Heerbaan-Oersebaan.
 • Parkeerbeleid City Centrum wordt in 2018 herijkt om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat en ter voorkoming van leegstand.

 

Taakveld 3: Economie

 • Voor ondernemingen is deregulering het credo. Meer ruimte voor ondernemers om daadwerkelijk te ondernemen.
 • Winkelcentra toekomstbestendig maken door flexibeler om te gaan met bestemming van leegstaande panden en ruimte bieden om ‘beleving’ toe te voegen in winkelgebieden bv. in de vorm van kleine terrassen of een horecapuntje.

 

Taakveld 4: Onderwijs

 • Ook voor volwassenen is educatie relevant. Vooral voor nieuwkomers heeft de gemeente hier een taak.
 • Goede huisvesting voor alle scholen in redelijke nabijheid van hun leerlingen.
 • Brede samenwerking met scholen, instellingen en gemeenten om de gevolgen van pesten, vechtscheidingen en een ongezonde levensstijl te bestrijden.

 

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

 • Initiatief van vervanger van Cult & Tumult wordt gesteund.
 • Verdergaande samenwerking tussen de grote culturele instellingen wordt gestimuleerd
 • Passende viering 100 jaar Veldhoven
 • Realisatie nieuw zwembad in samenspraak met omwonenden en gebruikers.

 

Taakveld 6: Sociaal Domein

 • We willen graag aansluiten bij twee landelijke bewegingen: Het pact voor de ouderzorg en Eén tegen eenzaamheid. Het langer thuiswonen van mensen met een beperking en van ouderen vraagt om een beter antwoord op de zorgvraag.
 • Ontwikkeling van een goede basisstructuur voor iedereen die wat ondersteuning kan gebruiken. Aanpak tekorten jeugdzorg.
 • Het VN-verdrag Handicap biedt ons handvatten om aan de slag te gaan met het verbeteren van toegankelijkheid van onze gemeente.
 • De voormalige Milleniumdoelen worden vervangen door aan te sluiten bij de Global goals for sustainable development
 • Initiatieven als de Quiet-community en Mobility mentoring integreren in onze aanpak van armoedebestrijding en voorkoming van (meer) schulden.

 

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

 • Aandacht voor een regionale duurzaamheidsagenda in het Stedelijk Gebied.
 • Realisatie circulair bedrijventerrein op Habraken.
 • Er komt meer aandacht voor het thema energietransitie.
 • Huidig laadpalenbeleid voor elektrische auto’s in openbaar gebied wordt onder de loep genomen.

 

Taakveld 8: Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

 • Knelpunten zitten vooral op het vlak van sociale huur en betaalbare koopwoningen voor starters. Lange wachtlijsten en te hoge prijzen maken dat onze jeugd wegtrekt uit Veldhoven.
 • Handhaving van de 22% norm voor sociale huurwoningen, maar wel met een evenwichtige spreiding over de gemeente.
 • Onderzoek of op meer plaatsen tijdelijke woonoplossingen tot de mogelijkheden behoren om de druk op de sociale huurmarkt te verlichten.

 

Jeroen Rooijakkers

Jeroen Rooijakkers

Jeroen Rooijakkers

Sterk en Sociaal. Dat is het motto van de PvdA. Een motto waar ik graag uitvoering aan geef en me hard voor maak. Maar ook een motto dat ik graag verbreed naar Sterk, Sociaal én Groen. Want het gaat om mensen. Maar ook om het milieu en de natuur. Alles wat we nu weggeven komt

Meer over Jeroen Rooijakkers