11 november 2015

De Vlieger!

Met tegenwind stijgt de vlieger. Dat is de titel van ons artikel in de Ahrenberger. Het is een titel die niet van mij of Marianne kwam. Nee, de credits gaan naar een fractiegenoot. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet direct wat hij hiermee bedoelde.

Het blijkt een Chinees spreekwoord te zijn. Nu is niet alles wat uit China komt goed, maar dit spreekwoord is wel treffend wat betreft de positie en het standpunt van de PvdA. Het spreekwoord geeft aan dat een beetje tegenslag of zogezegd een andere wind, een bedrijf of organisatie tot grotere hoogte kan doen stijgen. En dat is juist de visie en houding die wij, de PvdA, aanneemt. Wij zijn het niet met alles eens wat in deze begroting staat. Dat is de tegenwind. Wel hebben we een positief constructieve houding. Dus als nu gewoon onze moties worden aangenomen, dan wordt iedereen daar beter van.

Laten we de verbeterpunten even doornemen:

Het belangrijkste punt, waar de PvdA mee blijft worstelen, is de prioritering die wordt gehanteerd. Nog steeds, en dat is al enkele jaren het geval, gaat de meeste aandacht, en daarmee ook het meeste geld, uit naar de harde factoren. Het zijn de wegen, gebouwen en hardcore voorzieningen die de voorkeur genieten. En het zijn de mensen die telkens op plek 2 komen. Dat is jammer en toch wel frustrerend voor de PvdA. Het gaat toch om het welzijn van de mens? Het gaat toch om voor elkaar opkomen en elkaar helpen? Dat is de visie van de PvdA. Wij staan schouder aan schouder en hebben de plicht om elkaar te helpen. Niet om de verschillen te vergroten. Helaas gebeurt dat toch weer deels met deze begroting. De aanleg van de Zilverbaan is daar een voorbeeld van. Laten we nu één keer de mens op plek 1 zetten en asfalt op plek 2. Zilver staat niet voor niets voor de 2e plek. De PvdA mist elke argumentatie voor de aanleg van deze Westelijke Ontsluitings Route. En ik zeg natuurlijk niet voor niet voor niets met nadruk Westelijke Ontsluitings Route. Want dat was in oorsprong de bedoeling van deze weg toen. Deze weg was zeker niet bedoeld als doorgaande weg. Daar komt bij dat het financiële argument van buitengewoon ondergeschikt belang is. Er moet hoe dan ook geld in worden gestoken. De PvdA kent in ieder geval geen enkele aannemer die je geld geeft als hij een weg mag aanleggen. Dus waarom geld uitgeven, met het risico later de vergelijking te kunnen trekken met de Betuwelijn, de Fyra of zelfs … etc. Allemaal voorbeelden van investeringen die niets hebben opgeleverd en alleen maar geld hebben gekost. Laten we nu eerst eens even afwachten of die aansluiting van de N69 er komt. En laten we nu eerst eens afwachten of die woningbouw in Zilverackers echt van de grond komt. En zelfs dan is het nog maar de vraag in hoeverre er daadwerkelijk verkeersproblemen ontstaan. Kortom, wij kiezen niet voor meer asfalt, zolang het nut en de noodzaak daarvan niet zwart op wit kan worden aangetoond. We kiezen niet voor een weg waarbij de aanleg op korte termijn slechts 100.000 euro goedkoper is. Dat is echt een fractie van de totale investering en een druppel op de financieel gloeiende plaat. U zult begrijpen dat dit het eerste amendement is, dat wij gaan indienen.
Maar waarom nu al geld uitgeven voor een weg, waarvan nut en noodzaak nog volledig ontbreekt. Het besluit wordt vrijwel volledig gebaseerd op aannames, zoals de te verwachten verkeersdrukte en de te verwachten woningbouw in Zilverackers. De woningbouw nota bene. Dé sector die de afgelopen jaren wel heeft aangetoond het meest onvoorspelbaar te zijn. En dat terwijl we in Veldhoven nog vele locaties kennen die woningbouw mogelijk maken, zoals het terrein bij de Mira, het park ten noorden van de Heerbaan en het gebied in Zeelst vlakbij de Hovenring. Allemaal locaties die woningbouw mogelijk maken zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het buitengebied. En zolang deze ontwikkelingen allemaal nog lang niet concreet zijn, zien wij geen enkele reden om hier een hoop geld in te investeren. Sterker nog, de coalitie heeft hetzelfde uitgangspunt als wij. Tenminste, als wij het coalitieprogramma mogen geloven. Ik citeer: ‘Het tempo van verdere aanleg van de Zilverbaan volgt het tempo van de ontwikkelingen van de dorpen in Zilverackers. Kort voordat er gebouwd wordt moet de infrastructuur klaar zijn.’ Einde citaat. Kortom, de coalitie maakt het coalitieprogramma tamelijk ongeloofwaardig als zij nu besluit voor een aanleg hiervan in één keer.

 

Het tweede verbeterpunt, en dat zult u dan ook begrijpen, is de daarentegen beperkte aandacht voor de mens. Ja, de mens wordt weer helemaal kaal geschoren. De aandacht voor de mens blijft vooralsnog beperkt tot de wettelijke verplichtingen en het noodzakelijke. Laten we nu eens één keer iets extra’s doen voor de mens. Er is al zoveel bezuinigd hierop in de afgelopen jaren. Eerder al in verschillende stappen op de subsidies en ook nu is er weinig aandacht voor het sociale domein. Waarom is er bijvoorbeeld geen specifieke post voor zoiets als eenzaamheid? Een ontwikkeling die niet alleen ouderen, maar zeker ook jongeren treft. Het blijkt dat maar liefst 37% van de Veldhovenaren, zich wel eens eenzaam voelt. Dat is veel. Heel veel. Dat zijn er in deze Raad dus al snel 10 van de 27. We hebben overwogen om hier via een motie aandacht voor te vragen. We zullen het nu echter bij een opmerking laten. Maar u kunt ervan op aan dat we hier zeker nog op terugkomen. Gelukkig komt er wel beleid voor minima. Dat is in ieder geval iets. En dat zal absoluut onze aandacht hebben in 2016. Toch zouden we ons nog meer van de goede kant kunnen laten zien, door ook de problemen te erkennen die elders in de wereld leven. Eerder hebben we in 2009 samen met VSA en GBV een motie ingediend ter ondersteuning van de millenniumdoelen. Deze motie is toen unaniem aangenomen. En nu de doelen op zijn eind lopen en worden verlengd is er genoeg reden om het weer op de agenda te zetten. We kunnen ons gezicht toch niet afwenden van deze problematiek? Laten we daarom ons steentje bijdragen aan het oplossen hiervan. Al is het maar een fractie van de oplossing. Wij zijn er echt van overtuigd dat alle beetjes helpen. En dan laten we als gemeente toch nog het sociale gezicht zien, dat er wel degelijk is, denken wij. Ook deze motie kunt u uiteraard verwachten.

Vraag: In de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Veldhoven 2013-2017 is eenzaamheid als speerpunt benoemd. In 2013 zou er een uitwerkingsnota eenzaamheid zijn opgesteld om daarmee de Maatschappelijke Participatie te bevorderen. Wat is de status hiervan?

Het derde en laatste verbeterpunt heeft betrekking op de toch inmiddels wel erg zorgelijke reservepositie. Al eerder dit jaar hebben we onder meer bij de Voorjaarsnota en de Kwaraps onze zorgen hierover uitgesproken. En helaas moeten we constateren dat de schuldenpositie er niet beter op gaat worden in de komende jaren. Nota bene een essentieel uitgangspunt van deze coalitie. U heeft zelf aangegeven dat de reservepositie de komende jaren niet mag verslechteren en zelfs moest verbeteren. Landelijk gaat het al niet erg goed. Laten we dan toch zeker als gemeente er het beste van proberen te maken. Maar ik citeer pagina 3 uit het coalitieprogramma: ‘Prioriteit heeft het verminderen van de schuldenlast’. Einde citaat. Sterker nog. In uw coalitieprogramma noemt u zelfs voorbeelden waarop dit zou moeten gebeuren. Ik citeer opnieuw: ‘Belangrijke middelen om de schuldpositie te verbeteren zijn stimulering van woningbouw, de versobering van taken, het afstoten van gemeentelijke eigendommen, nauwe samenwerking met buurgemeenten en heroverweging van outsourcing en inhuur. Grote veranderingen zoals een andere opzet van Zilverackers zijn hierbij bespreekbaar.’ Einde citaat. Wij zien daar helaas niets van terug. U maakt vooralsnog op geen enkele wijze deze belofte waar. Wij beginnen ons langzaamaan af te vragen waarom je dan überhaupt een coalitieprogramma opstelt. Wat is hier nog de waarde van? Eén nuancering wil de PvdA maken. Want kijk eens hoe goed wij het als Nederlanders hebben ten opzichte van de rest van de wereld. Met een gemiddeld inkomen van 25.000 euro zitten we gewoon bij de rijkste 2% in de wereld. Dus laten we niet te veel zeuren over het geld als we dit internationaal bekijken.
Maar dat neemt niet weg dat we als gemeente alles maar moeten accepteren. De PvdA wil nu dat er echt iets aan de schulden worden gedaan voordat dit wél te laat is. Het kan en mag niet zo zijn, dat dit geen aandacht krijgt in de kerntakendiscussie. En dat dreigt absoluut te gebeuren als we de begroting op deze wijze aannemen. Want dan gaan we nu al akkoord met een schuld per inwoner van ruim 3.300 euro in 2019. Dat kan echt niet. Dan wordt een samenvoeging met de gemeente Eindhoven steeds onvermijdelijker. De laatste motie gaat daarom over het verbeteren van de schuldenpositie. Het kan echt niet bij luchtkastelen en zwabberende vliegers blijven. Nee, we moeten nu eens harde maatregelen nemen.

Vraag: Hoe staat het met de in november 2013 aangenomen motie van het CDA waarbij zou worden ingezet op het tijdelijk inzetten van gemeentelijke panden voor ZZP’ers en startende ondernemers? En hoe zit het met de in november 2012 aangenomen motie van de VVD die inzet op de versnelde verkoop van gemeentelijke panden? Heeft het college stilgezeten of missen we gewoon een hoop informatie? Misschien moeten we hier nu maar eens mee beginnen als we het hebben over de schuldenpositie.

Tot slot, we hebben het eerder al meerdere keren ingebracht. Laten we nu ook eens wat meer out of the box denken. Laat die vlieger nu ook eens echt stijgen door de wind te draaien en wat minder star vast te blijven houden aan bestaande oplossingen en procedures. Het gaat ook om ondernemerschap en creativiteit. Laat burgers en inwoners meedenken. Laat ze al in een vroegtijdig stadium hun mening geven en zorg voor draagvlak. Trek lering uit Overheid 2.0. Want als we dit verwachten van alle verenigingen en stichtingen die Veldhoven rijk is, dan moeten we op zijn minst zelf het goede voorbeeld geven. Alleen dan zal die vlieger echt de hemel reiken en kunnen we eindelijk ook weer eens vooruit kijken.